Fast ejendom: Kan jeg udstykke?

24. juni 2019
4 minutters læsetid

Har du planer om udstykning, er det vigtigt at have en erfaren og kyndig rådgiver med fra start. Det er nemlig ikke lige til, at få lov til at udstykke sin faste ejendom.

Alle faste ejendomme i Danmark er noteret i matriklen, som er et digitalt register, der føres af Geodatastyrelsen. Af registreret fremgår blandt andet, hvor stor ejendommen er.

Hernæst er Danmark delt op i forskellige zoner: landzone, byzone og sommerhuszone.

I hver zone er der forskellige muligheder for og vilkår til, hvornår der kan ske en udstykning af den eksisterende faste ejendom, og hvad udstykningen herefter vil kunne bidrage til i form af tilladelse til opførelse af eksempelvis yderligere boliger.

Vi har i STORM Advokatfirma oplevet utroligt mange spørgsmål omkring, hvorledes og hvorvidt der kan foretages udstykning af eksisterende ejendomme med henblik på opførelse af yderligere beboelsesejendomme. Spørgsmålene relaterer sig til jordarealer, der er beliggende i særdeleshed i landzone og byzone.

Landzone

Langt størsteparten af Danmarks areal er beliggende i landzone. Helt overordnet er det sådan, at man ikke ønsker flere boliger opført i landzone, end dem der er. Det har det formål at bevare det åbne land og tilsikre, at der ikke sker spredt bebyggelse. Arealmæssigt ønsker man, at den tætte befolkning skal være koncentreret i byzonerne, mens arealerne på landet skal holdes relativt frie. Det generelle formål med at planlægning sker ved hjælp af inddeling i de 3 zoner er, at man fra lovgiver ønsker, at medvirke til at samfundsudviklingen foregår på bæredygtigt grundlag, for at værne om natur og miljø samt medvirke til vækst og udvikling i hele landet.

For så vidt angår udstykning i landzone oplever vi en stor interesse i at lave yderligere bebyggelse. I det følgende er der tale om udstykning med henblik på opførelse af ny bebyggelse til beboelse. Overordnet set er det sådan, at der ikke uden tilladelse fra kommunal bestyrelse må foretages udstykning i landzone. Der administreres relativt restriktivt, hvorfor der ikke som udgangspunkt kan forventes at opnå en landzonetilladelse til opførelse af yderligere beboelse, med mindre særlige grunde taler herfor.

Nedrivning og opførelse

Er der tale om nedrivning af en eksisterende bolig med henblik på opførelse af nye, forekommer dette ofte relativt ukompliceret, men det er i denne forbindelse helt centralt, at der – inden ejendommen nedrives – søges om tilladelse til at opføre en ny ejendom. Vi har set eksempler på, at der er nedrevet gamle beboelsesbygninger og først senere ansøgt om at opføre nye. Her er der set eksempler på, at der er givet afslag, idet der ikke længere beror en eksisterende bygning til udskiftning.

Opførelse af flere nye boliger i landzone

Ved opførelse af flere boliger i landzone er der det grundlæggende princip, at hvis man ønsker at opføre flere boliger, da må det forventes, at der skal laves en lokalplan, ligesom der i bynær bebyggelse vil opstå overvejelser om, hvorvidt det omfattede areal skal indgå i byzone. Et udstykningsprojekt, der har en sådan størrelse, at der skal ske en ændring til byzone og inddragelse af udarbejdelse af lokalplan, er oftest en længerevarende proces.

Det kan derfor ved mindre projekter være en fordel at søge opnåelse af tilladelse uden ændring af zonestatus og uden udarbejdelse af lokalplan. Praksis på området er særdeles restriktivt, hvorfor en særlig kyndig planlægning og ansøgning er nødvendig. Hernæst er det centralt at have orienteret sig om, hvilke indsigelsesmuligheder, der måtte kunne komme fra de omkringliggende ejendomsindehavere. I det omfang det er muligt, er det vores erfaring, at en indledende åben og konstruktiv drøftelse med omkringliggende naboer kan give en mere smidig løsning og endelig øge mulighederne for, at der opnås tilladelse, og at der efterfølgende er et godt naboskab.

Flytte eksisterende bolig til ny placering

Foruden udstykninger af grunde med henblik på opførelse af beboelsesejendomme, og foruden erstatning af et eksisterende byhus, mødes vi løbende med ønske om at flytte den eksisterende bolig til ny placering.

Ved at flytte en bolig fra en placering til en ny, øges antallet af beboelser i det åbne land, ikke, hvilket er i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Når det er sagt, skal der væsentlige og konkrete momenter til for at opnå tilladelse til at flytte en beboelsesbygning væsentligt. I forbindelse med eventuel ansøgning og opnåelse af tilladelse vil der være en konkret afvejning. I disse sager skal der tungtvejende hensyn til at kunne opnå tilladelsen. Her er et stærkt kendskab til praksis, lovgivning og ikke mindst de konkrete momenter helt afgørende for, hvorvidt der kan opnås succes med en flytning af en beboelsesbygning til en eventuel mere udsigtsrig post.

Tiden hvor eksempelvis hovedbygninger skulle placeres, hvor der var læ, konstateres gang på gang at være skiftet ud med en tid, hvor hovedbygninger skal være placeret på steder med udsigt, uanset vinden muligvis er meget tilstedeværende.

Tag os med på råd, hvis du har planer om at udstykke din ejendom. Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 eller mail rh@stormadvokatfirma.dk.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross