Det sker der med virksomhedens aktiver ved konkurs

31. oktober 2023
2 minutters læsetid
Det sker der med virksomhedens aktiver ved konkurs

Når en virksomhed er under konkurs mister den tidligere ledelse rådigheden over selskabets aktiver, som overgår til kurator.

Ledelsen har således ikke længere ret til at overdrage eller opgive virksomhedens ejendele, modtage betalinger og andre ydelser, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over formuen med virkning for konkursboet.

Det er således kurator, der bestemmer hvad sker der med virksomhedens aktiver i tilfælde af konkurs.

Konkursboets aktiver, som man også betegner konkursmassen, omfatter virksomhedens formue ved afsigelsen af konkursdekretet, og hvad der under konkursen tilfalder konkursboet. Dette er ensbetydende med at alt hvad et selskab har ejerskab over, tilfalder konkursboet.

Hvordan vurderes og sælges virksomhedens aktiver?

Det er kurators primære opgave at realisere samtlige den konkursramte virksomheds aktiver, for derved at søge at tilbagebetale godkendte krav til boets kreditorer. Salget kan ske på flere måder, herunder ved salg af den samlede virksomheds aktiver ved en virksomhedsoverdragelse, salg på auktion, salg i henhold til vurderingspriser eller salg til højestbydende efter forhandling med flere relevante parter. Konkursboet opnår dog typisk de højeste priser og derfor den største dividende til boets kreditorer ved en samlet overdragelse af samtlige virksomhedens aktiver i en virksomhedsoverdragelse.

Kurator vil typisk forsøge at skabe sig en ide over aktivernes værdi ved at lade dem vurdere af en egnet vurderingsmand. I mange situationer kan det blive nødvendigt at sælge konkursboets aktiver på auktion, idet dette typisk er den billigste løsning for konkursboet. Provenuet fra salget vil indgå i konkursboet. Når konkursboets aktiver er realiseret kan kurator konstatere om der bliver dækning eller dividende til konkursboets kreditorer.

Er der aktiver, der er undtaget fra salg?

Går man personligt konkurs, med en enkeltmandsvirksomhed eller som interessent i et I/S, vil alle ens ejendele både private og erhvervsmæssige aktiver som udgangspunkt være omfattet af konkursmas-sen. Undtaget fra konkursmassen er dog aktiver med begrænset værdi og som er nødvendige til opretholdelse af beskeden hjem og levefod, hvilket omfatter almindeligt tøj, beskedent indbo, almindeligt elektronik (TV, telefon og computer med visse begrænsninger) m.v.

Som udgangspunkt omfattes lejemål til beboelse heller ikke af konkursen, dette gælder også genstande og rettigheder der normalt ikke vil kunne tages udlæg i efter retsplejelovens regler, såsom pensioner m.v. Den konkursramtes indtægter fra eget arbejde fra tiden efter konkursdekretet og hvad der træder i stedet derfor, indgår heller ikke i konkursboet som et aktiv.

Aktiver der er omfattet af pant, virksomhedspant eller udlæg, vil skulle administreres af konkursboet efter aftale med de respektive rettighedshavere. Provenu fra salg af disse aktiver vil, efter omkostninger til konkursboet for det udførte arbejde, tilfalde panthaverne til dækning af deres sikrede krav.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Rune Hyllested
Rune Hyllested
Advokat (L), Partner, CEO
cross