Fradragsret: Har din virksomhed lidt tab på debitorer?

7. januar 2019
5 minutters læsetid
skatteforbehold bindende svar skat

Det er muligt at få fradrag, hvis virksomheden har lidt tab på fordringer. Kontakt os, hvis du har lidt tab og gerne vil have fradrag for tabet.

Når et givent tab på en udestående fordring er konstateret, så har kreditor mulighed for at få fradrag for tabet. Der er dog visse forudsætninger, der først skal være opfyldt. Her gennemgås dine muligheder for at få fradrag for dit tab.

Tabet skal være konstateret
For at din virksomhed opnår fradragsret for tab på eksempelvis udsendte fakturaer, der ikke er blevet betalt, er det et ufravigeligt krav, at tabet skal kunne betragtes som konstateret. Dette betyder blandt andet, at kravet kan gøres endeligt op.

Når et tab således er konstateret, kan tabet fradrages i momsgrundlaget. Udgangspunktet i henhold til momsloven og praksis er, at kreditor skal have foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. I praksis, og i relation til SKAT, så anses et tab som konstateret, når:

 • Det fremgår af fogedbogen, at fordringen har været indbragt for fogedretten, men at fogedfor-retningen for den pågældende fordring har været forgæves.
 • Det fremgår af fogedbogen, at en anden kreditor inden for et tidsrum af højest 6 måneder har foretaget forgæves fogedforretning hos debitor, hvor det ikke har været muligt at opnå dækning.
 • Debitor under en fogedforretning afgiver insolvenserklæring, idet en sådan insolvenserklæring vil kunne danne grundlag for en momsmæssig regulering, herunder vil en insolvenserklæring fra debitor afgivet inden for de seneste 6 måneder kunne sidestilles med dokumentation for forgæves fogedforretning.
 • Der ved boafslutning af konkurs– eller dødsboer kan konstateres, at der ikke opnås fuld dækning for det anmeldte krav, men derimod blot opnås dividende eller slet ingen dækning.
 • Et tab anses tillige for konstateret, når et tilgodehavende ved gennemførelsen af en tvangsakkord er nedskrevet med en bestemt andel af fordringen. Det skal her præciseres, at tvangsakkord også benævnes rekonstruktion. Der er tale om en ændring af konkursloven, som ikke indebærer indholdsmæssige ændringer af betydning for momsfradrag for tab på debitorer ved tvangsauktion. Reglerne for betalingsstandsning og tvangsakkord er herved samlet i regelsættet om rekonstruktion.

Herudover er det ligeledes muligt for selskaber at fratrække forventede tab på tilgodehavender efter det såkaldte lagerprincip, men dette bør gøres i samarbejde med selskabets revisor. Desforuden gælder det specielle for selskaber med forholdsvis mange debitorer, at der gives en procentvis nedskrivningsret af den samlede debitormasse, uden at der sker en individuel vurdering af den enkelte debitor og dennes betalingsevne.

Momsmæssigt fradrag
Debitor opnår fradragsretten på det tidspunkt, hvor tabet er konstateret. Det skal her pointeres, at SKAT’s dokumentationskrav er forholdsvis strenge.

Dog er der en bagatelgrænse, der foreskriver, at såfremt kreditor har et tilgodehavende, der ikke overstiger kr. 3.000 inkl. moms, så gives der mulighed for at fradrage tabet ved blot at kunne dokumentere, at debitor er rykket forgæves. Fordringer under kr. 3.000, hvor der trods påkrav ikke indbetales, og hvor den videre inkassation derefter indstilles – her har SKAT således lempet kravet til konstateringen af tab, hvis tabets størrelse bevirker, at de omkostninger, der måtte være ved en inddrivelse ikke står i rimeligt forhold til fordringens værdi. Fordringer under kr. 3.000 kan derfor afskrives, når kreditors advokat forgæves har rykket debitor for betaling af beløbet, hvorefter det kan konstateres, at det skyldige beløb trods påkrav fra advokat ikke indbetales, og hvor inddrivelse derefter opgives. Eller kreditor selv eller en inkassovirksomhed forgæves har rykket for betaling af beløbet og inddrivelse af beløbet opgives. Det vil normalt være en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt mindst 1 år, før fradrag i momsgrundlaget foretages.

Konstatering af tab forudsætter dog som udgangspunkt efter momsloven og dens tilhørende retspraksis, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Men derudover kan der foretages fradrag i momsgrundlaget i andre tilfælde. Der gælder således tillige undtagelsesvist en fradragsret i tilfælde af:

 • Fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., hvor tabet ikke er konstateret ved in-denretlige skridt. SKAT har præciseret, at det ikke er en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., hvis der efter en konkret vurde-ring skønnes at fordringen er tabt. Der gives således mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt. Der bliver dog helt konkret lagt vægt på, at fordringen har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos kreditor selv, eller via en uafhængig inkassovirksomhed. Ved fortsat manglende betaling, efter en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring, skal det være vurderet om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten. Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men det er dog ikke nogen absolut betingelse.
 • Debitor er forsvundet. En virksomhed kan foretage fradrag i momsgrundlaget, ved debitors fors-vinden, uanset at virksomheden ikke har konstateret tabet ved indenretlige skridt. Der kan foretages fradrag for tab på fordringer ved debitors forsvinden, når det kan dokumenteres, at følgende to betingelser er opfyldt. For det første at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om, hvilket land de er fraflyttet til. Samt at gennemførelse af retsskridt eller andre inddrivelsesskridt mod debitor ikke er mulige, fx fordi debitor heller ikke har aktiver i Danmark.
 • Debitor er ukendt. Registrerede virksomheder kan fradrage tab, der opstår som følge af momspligtige leverancer, hvor debitors rette identitet er sælger ukendt, når følgende to betingelser er opfyldt. For det første skal virksomheden have dokumentation for eller kan sandsynliggøre, at den person, virksomheden har registreret som køber af den momspligtige leverance, ikke er den reelle køber. Herudover skal virksomheden have indgivet politianmeldelse vedrørende forholdet. Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet.
 • Debitors tvangsopløsning. Tab betragtes som fuldt konstateret ved debitors tvangsopløsning.

Et givent konstateret tab på en debitor skal fradrages i det indkomstår, hvori selve tabet er konstateret. Der kan i momsgrundlaget fradrages 80% af det konstaterede tab på uerholdelige fordringer, der vedrører leverede varer og tjenesteydelser, når tabet er konstateret jævnført ovenstående.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du har lidt tab på fordringer.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Mikkel Anker Pedersen
  Mikkel Anker Pedersen
  Advokat, Partner
  cross