mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|
Kategorier: Inkasso, Insolvens, Nyheder

Fradragsret: Har din virksomhed lidt tab på fordringer?

Det er muligt at få fradrag, hvis virksomheden har lidt tab på fordringer. Kontakt os, hvis du har lidt tab og gerne vil have fradrag for tabet.

Når et givent tab på en udestående fordring er konstateret, så har kreditor mulighed for at få fradrag for tabet. Der er dog visse forudsætninger, der først skal være opfyldt. Her gennemgås dine muligheder for at få fradrag for dit tab.

Tabet skal være konstateret
For at din virksomhed opnår fradragsret for tab på eksempelvis udsendte fakturaer, der ikke er blevet betalt, er det et ufravigeligt krav, at tabet skal kunne betragtes som konstateret. Dette betyder blandt andet, at kravet kan gøres endeligt op.

Når et tab således er konstateret, kan tabet fradrages i momsgrundlaget. Udgangspunktet i henhold til momsloven og praksis er, at kreditor skal have foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. I praksis, og i relation til SKAT, så anses et tab som konstateret, når:

 • Det fremgår af fogedbogen, at fordringen har været indbragt for fogedretten, men at fogedfor-retningen for den pågældende fordring har været forgæves.
 • Det fremgår af fogedbogen, at en anden kreditor inden for et tidsrum af højest 6 måneder har foretaget forgæves fogedforretning hos debitor, hvor det ikke har været muligt at opnå dækning.
 • Debitor under en fogedforretning afgiver insolvenserklæring, idet en sådan insolvenserklæring vil kunne danne grundlag for en momsmæssig regulering, herunder vil en insolvenserklæring fra debitor afgivet inden for de seneste 6 måneder kunne sidestilles med dokumentation for forgæves fogedforretning.
 • Der ved boafslutning af konkurs- eller dødsboer kan konstateres, at der ikke opnås fuld dækning for det anmeldte krav, men derimod blot opnås dividende eller slet ingen dækning.
 • Et tab anses tillige for konstateret, når et tilgodehavende ved gennemførelsen af en tvangsakkord er nedskrevet med en bestemt andel af fordringen. Det skal her præciseres, at tvangsakkord også benævnes rekonstruktion. Der er tale om en ændring af konkursloven, som ikke indebærer indholdsmæssige ændringer af betydning for momsfradrag for tab på debitorer ved tvangsauktion. Reglerne for betalingsstandsning og tvangsakkord er herved samlet i regelsættet om rekonstruktion.

Herudover er det ligeledes muligt for selskaber at fratrække forventede tab på tilgodehavender efter det såkaldte lagerprincip, men dette bør gøres i samarbejde med selskabets revisor. Desforuden gælder det specielle for selskaber med forholdsvis mange debitorer, at der gives en procentvis nedskrivningsret af den samlede debitormasse, uden at der sker en individuel vurdering af den enkelte debitor og dennes betalingsevne.

Momsmæssigt fradrag
Debitor opnår fradragsretten på det tidspunkt, hvor tabet er konstateret. Det skal her pointeres, at SKAT’s dokumentationskrav er forholdsvis strenge.

Dog er der en bagatelgrænse, der foreskriver, at såfremt kreditor har et tilgodehavende, der ikke overstiger kr. 3.000 inkl. moms, så gives der mulighed for at fradrage tabet ved blot at kunne dokumentere, at debitor er rykket forgæves. Fordringer under kr. 3.000, hvor der trods påkrav ikke indbetales, og hvor den videre inkassation derefter indstilles – her har SKAT således lempet kravet til konstateringen af tab, hvis tabets størrelse bevirker, at de omkostninger, der måtte være ved en inddrivelse ikke står i rimeligt forhold til fordringens værdi. Fordringer under kr. 3.000 kan derfor afskrives, når kreditors advokat forgæves har rykket debitor for betaling af beløbet, hvorefter det kan konstateres, at det skyldige beløb trods påkrav fra advokat ikke indbetales, og hvor inddrivelse derefter opgives. Eller kreditor selv eller en inkassovirksomhed forgæves har rykket for betaling af beløbet og inddrivelse af beløbet opgives. Det vil normalt være en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt mindst 1 år, før fradrag i momsgrundlaget foretages.

Konstatering af tab forudsætter dog som udgangspunkt efter momsloven og dens tilhørende retspraksis, at kreditor har foretaget indenretlige skridt for at konstatere tabet. Men derudover kan der foretages fradrag i momsgrundlaget i andre tilfælde. Der gælder således tillige undtagelsesvist en fradragsret i tilfælde af:

 • Fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., hvor tabet ikke er konstateret ved in-denretlige skridt. SKAT har præciseret, at det ikke er en betingelse for at foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v., hvis der efter en konkret vurde-ring skønnes at fordringen er tabt. Der gives således mulighed for at foretage regulering af momsgrundlaget, når fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt. Der bliver dog helt konkret lagt vægt på, at fordringen har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos kreditor selv, eller via en uafhængig inkassovirksomhed. Ved fortsat manglende betaling, efter en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring, skal det være vurderet om fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten. Endelig er det normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men det er dog ikke nogen absolut betingelse.
 • Debitor er forsvundet. En virksomhed kan foretage fradrag i momsgrundlaget, ved debitors fors-vinden, uanset at virksomheden ikke har konstateret tabet ved indenretlige skridt. Der kan foretages fradrag for tab på fordringer ved debitors forsvinden, når det kan dokumenteres, at følgende to betingelser er opfyldt. For det første at debitor er fraflyttet Danmark uden at give oplysning om, hvilket land de er fraflyttet til. Samt at gennemførelse af retsskridt eller andre inddrivelsesskridt mod debitor ikke er mulige, fx fordi debitor heller ikke har aktiver i Danmark.
 • Debitor er ukendt. Registrerede virksomheder kan fradrage tab, der opstår som følge af momspligtige leverancer, hvor debitors rette identitet er sælger ukendt, når følgende to betingelser er opfyldt. For det første skal virksomheden have dokumentation for eller kan sandsynliggøre, at den person, virksomheden har registreret som køber af den momspligtige leverance, ikke er den reelle køber. Herudover skal virksomheden have indgivet politianmeldelse vedrørende forholdet. Fradraget kan ske på tidspunktet for anmeldelsen til politiet.
 • Debitors tvangsopløsning. Tab betragtes som fuldt konstateret ved debitors tvangsopløsning.

Et givent konstateret tab på en debitor skal fradrages i det indkomstår, hvori selve tabet er konstateret. Der kan i momsgrundlaget fradrages 80% af det konstaterede tab på uerholdelige fordringer, der vedrører leverede varer og tjenesteydelser, når tabet er konstateret jævnført ovenstående.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du har lidt tab på fordringer.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.