Principiel dom: Banks pant i betalingsrettigheder var ikke gyldigt, da pantet ikke var tinglyst

20. august 2020
2 minutters læsetid
pant betalingsrettigheder

STORM Advokatfirma har på vegne af et konkursbo vundet en principiel sejr ved Vestre Landsret vedrørende pant i betalingsrettigheder før ny landbrugsstøttelov trådte i kraft i 2018.

Tidligere var praksis at pengeinstitutter, der fik pant i landmænds betalingsrettigheder, anmeldte pantet til Landbrugsstyrelsen. Her blev pantet registreret, og styrelsen udbetalte støttebeløbene til panthaveren.

I juli 2017 afsagde Vestre Landsret kendelse i en sag, hvorefter et ejerpantebrev med pant i betalingsrettigheder til udbetaling af hektarstøtte kunne tinglyses.

Dommen førte i 2018 til en ændring af landbrugsstøtteloven med indførelse af en ny bestemmelse, hvorefter pant i betalingsrettigheder nu skal anmeldes til miljø- og fødevareministeren for at opnå beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og retsforfølgning. Samtidig er det bestemt, at pant i betalingsrettigheder meddelt miljø- og fødevareministeren inden den 7. juli 2017 fortrænges af retsforfølgning foretaget inden den 1. april 2018.

Det er blandt andet fortolkningen af denne nye bestemmelse, der er omdrejningspunktet i den principielle dom fra Vestre Landsret.

Sagen kort

En bank havde før Vestre Landsrets dom i juli 2017 sikret pant i betalingsrettigheder ved anmeldelse til Landbrugsstyrelsen.
Kuratoren i konkursboet efter en landmand havde i tillid til pantets gyldighed i foråret 2017 udbetalt et større beløb til banken efter salg af landmandens betalingsrettigheder.

Efterfølgende indgav konkursboet stævning imod banken med påstand om at den skulle tilbagebetale beløbet, idet bankens pant ikke havde været sikret mod retsforfølgning, da pantet ikke havde været tinglyst.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten i 1. instans, da sagen var principiel.

Banken påstod frifindelse i første række med henvisning til, at bankens pant i betalingsrettighederne havde været sikret mod retsforfølgning ved underretning om pantet til Landbrugsstyrelsen.

Medhold til konkursboet

Landsretten gav konkursboet medhold i, at bankens pant i betalingsrettighederne ikke havde været sikret mod retsforfølgning, da pantet ikke havde været tinglyst.

Konkursboet fik endvidere medhold i, at det kunne kræve provenuet ved salget af betalingsrettighederne tilbagebetalt, og endelig fik konkursboet medhold i, at banken ikke kunne foretage modregning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross