Sådan er de nye muligheder for rekonstruktion

15. juni 2022
4 minutters læsetid
muligheder for rekonstruktion
Indholdsfortegnelse

Folketinget har vedtaget ændringer i konkursloven. Det giver nye muligheder for rekonstruktion af virksomheder i vanskeligheder. Få overblikket her.

Forebyggende rekonstruktion er ”den nye dreng i klassen” efter at Folketinget den 9. juni 2022 har vedtaget ændringer i konkursloven.

Den forebyggende rekonstruktion er en ny rekonstruktionsprocedure, som fremover skal virke ved siden af den almindelige rekonstruktionsprocedure. Reglerne er en implementering af EU’s rekonstruktions- og insolvensdirektiv, og de træder i kraft den 17. juli 2022.

Nogle af de væsentligste ændringer skitseres kort her.

Forebyggende rekonstruktion – et alternativ til almindelig rekonstruktion

Formålet med den almindelige rekonstruktion er, at forbedre mulighederne for, at levedygtige virksomheder, når der ses bort fra aktuelle økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. Formålet med en rekonstruktionsbehandling er dermed at videreføre skyldnerens virksomhed eller dele af den ved at gøre denne solvent gennem enten en tvangsakkord eller ved at overdrage den rentable del af virksomheden til en tredjemand. En almindelig rekonstruktion har derfor hidtil skullet indeholde mindst en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse.

Gennem regler om forebyggende rekonstruktion skal det være lettere for virksomheder at håndtere finansielle vanskeligheder på så tidligt et tidspunkt, at det er muligt at afværge insolvens og lukning af virksomheden

Virksomheden kan træde i forebyggende rekonstruktion allerede ved den blotte sandsynlighed for insolvens, og det sker ved at ledelsen indsender en begæring til den lokale skifteret.

En sådan begæring offentliggøres ikke. Først ved fremsættelsen af rekonstruktionsforslag eller ved vedtagelse af fyldestgørelsesforbud skal kreditorerne orienteres.

Rekonstruktør er valgfrit

I modsætning til den almindelige rekonstruktion, hvor der automatisk beskikkes en rekonstruktør til at føre tilsyn med virksomheden, er det ikke en betingelse, at der udpeges en rekonstruktør eller anden tillidsmand under en forebyggende rekonstruktion.

Der kan stadig beskikkes en rekonstruktør eller tillidsmand ved forebyggende rekonstruktion, men det vil normalt først ske efter særskilt begæring.

Fyldestgørelsesforbud

Under en almindelig rekonstruktion bliver virksomheden fredet for kreditorforfølgelse. Dette kaldes for et fyldestgørelsesforbud, og det sikrer at man kan få styr på virksomhedens økonomi, uden at virksomhedens aktiver bliver genstand for udlæg.

En forebyggende rekonstruktion indebærer ikke automatisk et fyldestgørelsesforbud, og det betyder at kreditorerne fortsat kan inddrive sine krav hos virksomheden.

Virksomheden har mulighed for at bede skifteretten om fyldestgørelsesforbud under en forebyggende rekonstruktion. Det indebærer, at der samtidigt udpeges en rekonstruktør, hvis der ikke allerede er en rekonstruktør. Rekonstruktøren skal føre tilsyn og varetage kreditorernes interesser i frednings- og rekonstruktionsperioden.

Fristdag

Ved en forebyggende rekonstruktion etableres der ikke en fristdag, der normalvis fastsættes til tidspunktet for skifterettens modtagelse af rekonstruktions- eller konkursbegæringen. Fristdagen er skæringsdagen for mange af konkurslovens retsvirkninger, bl.a. i forhold til hvordan man inddeler krav efter konkursordenen, reglerne for omstødelse mv.

Ved en forebyggende rekonstruktion bliver der kun etableret fristdag, hvis der udstedes fyldestgørelsesforbud.

Dette betyder også at gæld som stiftes under den forebyggende rekonstruktion, kun bliver fortrinsstillet efter konkurslovens § 94, hvis der udpeges en rekonstruktør, som kan samtykke i gældsstiftelsen.

Forebyggende rekonstruktion og løbende aftaler med parter

Som udgangspunkt kommer reglerne til at være de samme for gensidigt bebyrdende aftaler uanset, hvilken form for rekonstruktion man er i. Da skyldner ikke nødvendigvis er insolvent under den forebyggende rekonstruktion, og da der ikke i alle tilfælde etableres en fristdag eller fyldestgørelsesforbud, er der grund til at gøre nogle forskelle.

Træder man i almindelig rekonstruktion, kan skyldner med rekonstruktørens samtykke genoplive en aftale, som ellers er ophævet af modparten ind til 4 uger inden indledningen af rekonstruktionen. Den regel gælder ikke for den forebyggende rekonstruktion.

Samarbejdspartnere kan ikke forlange, at den skyldner som er under forebygge rekonstruktion straks tager stilling til om en aftale skal videreføres eller ej, ligesom man heller ikke kan ophæve en aftale, blot fordi at aftaleparten er under forebyggende rekonstruktionsbehandling eller har begæret dette.

Rekonstruktionsforslaget

Et rekonstruktionsforslag i en forebyggende rekonstruktion kan foruden tvangsakkord og/eller virksomhedsoverdragelse indeholde forslag til andre tiltag, der alene eller sammen med de øvrige dele af rekonstruktionen medfører, at skyldner bliver solvent eller ikke længere er i risiko for at blive insolvent.

Skyldner er således ikke bundet til at skulle indgå akkord og/eller gennemføre en virksomhedsoverdragelse, som en rekonstruktion hidtil har skullet indeholde.

Således får man større råderum til at løse virksomhedens økonomiske udfordringer på den mest hensynsmæssige måde, som ikke altid vil være det ene eller det andet.

Et af disse tiltag kan være en tvangsakkord med vilkår om samtidig nedsættelse eller forhøjelse af selskabskapitalen. Virksomhedens gæld akkorders, og der kommer nye ejere til, der skyder nye midler i virksomheden uden at der skal laves en virksomhedsoverdragelse.

Ansatte og virksomhedsoverdragelser

Ansatte skal modtage information som hidtil og på samme vilkår som kreditorerne i en rekonstruktion, men først hvis der nedlægges fyldestgørelsesforbud under den forebyggende rekonstruktion.

Hvis man køber en virksomhed fra en overdrager under rekonstruktions- eller konkursbehandling, bestemmer virksomhedsoverdragelsesloven at man kun indtræder i rettigheder og forpligtelser som følger af overenskomster, ansættelses- og lærlingeaftaler mv, der vedrører perioden efter begyndelsen af rekonstruktionsbehandlingen eller konkursdekretet.

Denne regel kommer ikke til at omfatte tilfælde, hvor overdrager er under forebyggende rekonstruktion, hvorfor man som køber af en virksomhed, bør være opmærksom på hvilken form for rekonstruktion en virksomhedssælger er underlagt.

Early Warning

Derudover indføres der varslingsprogrammer hos Erhvervsstyrelsen som skal sørge for underretning af virksomheder, som forventes at blive insolvente i den nærmeste fremtid. Varslingsprogrammet skal identificere og varsle nødlidende virksomheder ved brug af en machine learning platform særligt udviklet til formålet. Varslingen vil indeholde en opfordring til virksomhedsejeren om at søge råd og vejledning hos Early Warning, bank og revisor.

Early Warning er et gratis, fortroligt og uvildigt tilbud til virksomheder der oplever økonomisk modgang.

Her kan du læse mere om Early Warning

På den måde kan virksomheder få et praj og vurdere om det er nødvendigt at træffe økonomiske foranstaltninger for at imødekomme insolvens.

Har du brug for at vende mulighederne for rekonstruktion af din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte os for en drøftelse.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross