Konkurs: Udvidet adgang til omstødelse ved gaver mellem ægtefæller

8. december 2017
3 minutters læsetid

En over 90 år gammel lov om ægteskabets retsvirkninger viger 1. januar pladsen til fordel for lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovændringen får betydning i forhold til ægtefællers retsstilling og for omstødelsesreglerne i konkursloven. I vores afdeling for insolvens kan du få den rette juridiske rådgivning inden for ændringerne i konkursloven.

Indenfor det familieretlige område har der længe været efterspurgt nye regler. Lov om ægteskabets retsvirkninger har vist sig at være ude af trit med samfundsudviklingen. I denne artikel kan du blive klogere på nogle af de væsentligste ændringer, loven medfører i forhold til behandling af konkursboer.

Ægtefællefinten

Hvis du risikerer at blive mødt af et betydeligt erstatningskrav i en forventet retssag, kan det være fristende at overføre dine væsentligste aktiver til din ægtefælle. Indtil 1. januar 2018 har dette kunne ske ved oprettelse af en ægtepagt. Såfremt disse aktiver er overført før senere end to år først fristdagen, har det været tvivlsomt om aktiverne kunne omstødes, da omstødelse af gaver efter konkursloven mellem nærtstående har været begrænset til to år.

Eksempel: Erstatning efter skade

Den 1. februar 2012 har en ægtefælle, Anders, pådraget sig et erstatningsansvar ved en forurening. Erstatningskravets størrelse og berettigelse skal afgøres ved en retssag, som den relevante myndighed først anlægger 1. maj 2013. Forinden anlæggelsen af retssagen, har Anders den 1. marts 2012 overdraget sine væsentligste aktiver til sin ægtefælle Bodil. Den 1. september 2013 afsiges der dom over Anders, hvorefter han er pligtig til at betale myndigheden kr. 3 mio. Anders kan midlertidigt ikke betale. Myndigheden forsøger at lave en afdragsordning med Anders, som han midlertidigt ikke overholder. Den 1. april 2014 begærer myndigheden Anders konkurs. Konkursboet kan herefter ikke omstøde overdragelse af aktiver fra Anders til Bodil efter konkurslovens § 64, da gaven er givet før (1. marts. 2012) senere end 2 år først fristdagen. (1. april 2014)

Det er uafklaret om den mere generelle omstødelsesregel i konkurslovens § 74, kan omfatte sådanne overdragelser. Her er det også sværere at gennemføre omstødelse, da der er ligefrem bevisbyrde, hvilket betyder, at det er konkursboet, der skal bevise, at indholdet af paragraffen er opfyldt.
Der er nu gjort op med dette. Pr. 1. januar 2018 indføres stk. 4, i konkurslovens § 64, hvortil der ikke er tidsmæssige betingelser. Samtidigt skal boet alene bevise, at der er foretaget en overdragelse af aktiverne, mens modtageren af aktiverne skal bevise, at skyldneren hverken var eller blev illikvid eller insufficient. Se nærmere om disse begreber nedenfor.

Slut med ”fortrydelsesret” på gaver

Efter gældende ret kræver ikke-sædvanlige gaver mellem ægtefæller, at ægtefællerne opretter en ægtepagt. Såfremt ægtefællerne overser dette, vil de pågældende gaver ikke være gyldige. Ugyldige gaver vil i sidste ende kunne kræves tilbage af gavegiveren eller dennes kreditorer. Hvis en ægtefælle, der har modtaget væsentlige gaver uden ægtepagt, går konkurs, kan giverægtefællen som udgangspunkt kræve gaven tilbage. Disse gaver kan have tjent som kreditgrundlag, hvorfor ”fortrydelsesretten” er problematisk for en senere konkursbehandling.

Eksempel: En bil i gave

Den 1. februar 2012 har Hanne givet sin ægtefælle Kristian en ny bil til en værdi af kr. 400.000. Der er ikke oprettet ægtepagt. Kristian er pligtig til at betale kr. 1 mio. til kreditor, Ole. Kristian kan dog ikke betale. Ole indgiver derfor konkursbegæring på Kristian den 1. april 2014. Herefter kan Hanne kræve bilen tilbage som følge af, at der ikke er oprettet en ægtepagt.

Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold medfører den væsentlige ændring, at gaver mellem ægtefæller fremover ikke kræver ægtepagt for at være gyldige. Derfor er der nu ikke adgang til en ”fortrydelsesret” for giverægtefællen. Enhver sag om gaveægtepagter, der anlægges efter at lov om ægtefællers økonomiske forhold er trådt i kraft, vil bedømmes efter de nye regler, uanset om gaven er ydet før 1. januar 2018.

Illikviditet og insufficiens

Hidtil har omstødelsesreglen i konkursloven alene kunne finde anvendelse, hvis skyldneren var illikvid. Det betyder, at reglen kun har fundet anvendelse, når skyldneren ikke kan betale sine forpligtelser, som de forfalder, og betalingsudygtigheden ikke blot er forbigående. Derimod har det indtil 1. januar 2018 ikke betydning, hvorvidt skyldneren reelt har flere passiver, dvs. gæld, end han har aktiver. Det ændres der på, da der efter lovændringen også kan omstødes ved insufficiens, hvilket betyder, at passiverne overstiger skyldnerens aktiver i værdi.

Kontakt afdelingen for insolvens allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du har brug for rådgivning eller bistand i forbindelse med omstødelsessager eller andre konkursretlige problemstillinger.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Jens Axel Kruchov
Jens Axel Kruchov
Advokat, Partner
cross