mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Insolvens
 • På kant med Grundloven: Lovforslag om pant i betalingsrettigheder har tvivlsom juridisk rækkevidde

Dato: 
|

På kant med Grundloven: Lovforslag om pant i betalingsrettigheder har tvivlsom juridisk rækkevidde

Med et lovforslag om sikringsakten ved pantsætning af betalingsrettigheder fra landbrugets Grundbetalingsordning, bevæger Landbrugsstyrelsen sig på kanten af Grundloven, er vurderingen fra STORM Advokatfirma.

Landbrugsstyrelsen publicerede den 11. december 2017 en nyhed på sin hjemmeside om et nyt lovforslag om sikringsakten ved pantsætning af betalingsrettigheder fra landbrugets Grundbetalingsordning. Lovforslaget skal, hvis indholdet bliver vedtaget, ændre landbrugsstøtteloven, således at meddelelse til Miljø- og fødevareministeren (I praksis Landbrugsstyrelsen) fremadrettet bliver rette sikringsakt.

– Landbrugsstyrelsen er klar over, at der er konflikter mellem konkursboer og adskillelige pengeinstitutter, der reelt bør afgøres ved domstol. Landbrugsstyrelsen forsøger at rette op på fortiden med den konsekvens, at de simple kreditorer må undvære penge, for at pengeinstitutterne kan beholde sine ugyldige pantsætninger i betalingsrettigheder. Det forekommer meget problematisk og på kanten af, hvad Grundloven tillader, siger advokat og partner i STORM Advokatfirma, Jens Axel Kruchov.

Vestre Landsret afgjorde ved kendelse den 7. juli 2017, at pant i betalingsrettigheder hos Landbrugsstyrelsen ikke kan anses som den rette sikringsakt. Den relevante sikringsakt er derimod tinglysning i pantsætters personbog. Det mangeårige system hvor Landbrugsstyrelsen modtog meddelelser om pantsætninger, gav derfor ikke en tilstrækkelig beskyttelse mod senere godtroende aftaleerhververe og retsforfølgende kreditorer.

Lovforslag om ændring af landbrugsstøtteloven

Landbrugsstyrelsen har erkendt at der ikke er tilstrækkelig lovhjemmel – heller ikke på finansloven – til, at den relevante sikringsakt ved pantsætning af betalingsrettigheder er meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Derfor har Landbrugsstyrelsen den 11. december publiceret et lovforslag, hvor der gives den tilstrækkelige lovhjemmel til det tidligere system.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, bliver meddelelse til miljø- og fødevareministeren (I praksis Landbrugsstyrelsen) fremadrettet den rette sikringsakt som beskyttelse mod senere godtroende aftaleerhververe og retsforfølgende kreditorer.

Landbrugsstyrelsens forslag medfører derudover at betalingsrettigheder, hvori Landbrugsstyrelsen inden den 7. juli 2017 allerede har modtaget meddelelse om pantsætning, opnår beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og retsforfølgende kreditorer, dog med respekt for betalingsrettigheder, der er tinglyste i personbogen efter den 7. juli 2017.

Lovforslaget medfører derfor at pantsætninger, der er sket før 7. juli 2017, opnår beskyttelse mod efterfølgende retsforfølgende kreditorer, herunder konkursboer.

EKSEMPEL: Jens Hansen pantsætter sine betalingsrettigheder 1. september 2016 til sin bank. Jens Hansens bank giver samme dag meddelelse til Landbrugsstyrelsen om pantsætningen. Den 1. marts 2017 indgiver foderstofforretningen konkursbegæring mod Jens Hansen, da han aldrig betaler sit udestående med foderstofforretningen. Det efterfølgende konkursbo skal, hvis lovforslaget bliver vedtaget i sin helhed, respektere noteringen hos Landbrugsstyrelsen.

Ved afsigelse af et konkursdekret fortrænger boet ikke-sikrede rettigheder. Derfor tilhører alle ikke-tinglyste betalingsrettigheder, hvor pantsætteren er taget under konkursbehandling, skyldnerens konkursbo.

Lovforslaget indebærer derfor reelt lovgivning med tilbagevirkende kraft, som Landbrugsstyrelsen er opmærksom på. Det fremgår af lovforslagets side 10:

”Det foreslås, at pant i betalingsrettigheder, hvor panthaver før 7. juli 2017 har givet meddelelse til miljø- og fødevareministeren om pantet, har opnået beskyttelse mod godtroende aftaleerhververe og mod retsforfølgning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er givet til ministeren.”

Lovgivning med tilbagevirkende kraft

Helt grundlæggende angår spørgsmålet om tilbagevirkende kraft, om og under hvilke omstændigheder lovgivning kan knytte retsvirkning til forhold, der går forud for dens kundgørelse. Dansk ret indeholder intet generelt forbud mod at vedtage lovgivning med tilbagevirkende kraft, og det sker da også i praksis, navnlig på skatte- og afgiftsområdet.

Det fremgår imidlertid af princippet i Grundlovens § 3, 3. pkt., at lovgiver ikke må vedtage lovgivning om konkrete retstvister, hvis det reelt afskærer en ellers nærliggende domstolsprøvelse af et konkret retsspørgsmål.

Tvind-dommen og betalingsrettigheder

Et af de mest kendte eksempler på at lovgivning med tilbagevirkende kraft, kan være i strid med Grundloven, er den såkaldte Tvind-dom. Her lovgav Folketinget mod navngivne Tvind-skoler, for at stoppe statsstøtten. Da spørgsmålet om Tvind-skolernes tilskudsberettigelse ikke blev afgjort administrativt, men derimod af lovgivningsmagten, afskar det konkret Tvind-skolernes mulighed for domstolsprøvelse, der ellers ville være mulig efter grundlovens § 63. Højesteret afgjorde, at lovgivningsmagten reelt havde ageret den dømmende magt, der afskar Tvind-skolerne en ellers nærliggende domstolsprøvelse af et konkret retsspørgsmål. Derfor var afskæringen af tilskud ugyldig i forhold til de navngivne skoler.

Landbrugsstyrelsen lovforslag er ikke rettet mod navngivne personer eller virksomheder. Alligevel er Landbrugsstyrelsen på nuværende tidspunkt oplyst om de foreliggende konflikter mellem konkursboer og adskillelige pengeinstitutter, der reelt bør afgøres ved domstol.

– Når lovforslaget i sig selv er problematisk og på kant med Grundloven, forekommer det usædvanligt, at høringsfristen alene rækker til 18. december 2017, dvs. inden for en uge fra offentliggørelse. Endnu mere usædvanligt er det, at hverken Danske Advokater eller Certificerede Insolvensadvokat fremgår af høringslisten. Det er kritisabelt, at så store interesseorganisationer i de foreliggende spørgsmål ikke gives en anledning til at kommentere på indholdet, siger Jens Axel Kruchov.

Det er relevant for landbrugere, hvilket system, der skal benyttes, når betalingsrettigheder skal pantsættes. Tinglysningsafgiften er væsentlig mere omkostningstung end gebyr ved notering hos Landbrugsstyrelsen. Derfor er lovforslaget i sig selv sympatisk og velkomment i landbruget, men juridisk er forslaget tvivlsomt, mener STORM Advokatfirma.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.