Hvad er konkurs?

Hvad er konkurs?

Skal vi drøfte din situation?

Kontakt advokat Rune Hyllested der har speciale i konkurs, for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning. Samtalen er fortrolig.
+45 22 22 55 24
Alle ugens dage: 7.00 - 22.00
storm advokatfirma

Egenbegæring eller fremmedbegæring

Egenbegæring er, når virksomheden eller personen selv indgiver konkursbegæring til Skifteretten. Det sker typisk, når man indser, at virksomheden ikke længere kan betale sin gæld og regninger eller nedbringe sin kassekredit.

En fremmedbegæring kan fremsættes af en der har et tilgodehavende, når en virksomhed eller en person ikke betaler tilgodehavendet. Der kan forinden have været et forløb, hvor det skyldte er forsøgt inddrevet via inkasso uden held, hvorfor kreditor derfor indgiver en konkursbegæring til Skifteretten.

Ved afsigelsen af konkursdekretet mister skyldner sin ret til at råde over sine ejendomme. Det vil sige at skyldner ikke længere kan overdrage eller opgive sine ejendele, modtage betaling, modtage opsigelser, reklamationer og lignende erklæringer, stifte forpligtelser eller på anden måde råde over sin formue.

Det er Skifteretten i den retskredskreds hvor skyldner har adresse, der tager stilling til hvorvidt betingelserne for at der kan afsiges et konkursdekret er opfyldt.

Er din virksomhed økonomisk udfordret eller ønsker du som kreditor at indgive konkursbegæring mod en skyldner, så tag fat i vores højt specialiserede konkursadvokater og få den rette hjælp og rådgivning.

Under konkurs

Skifteretten udpeger straks efter der er afsagt dekret en kurator. Kurators opgave er at varetage boets interesser. En af de første opgaver er at sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne. Kurator repræsenterer boet i enhver henseende. Skyldner er herved frataget adgang til at råde over eksempelvis boets aktiver.

Finder kurator forhold der giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre, skal kurator give politiet meddelelse.

Kurator skal fremme boets behandling mest muligt. Kurator kan for boets regning antage fornøden sagkyndig bistand.

Firma konkurs

Det er skyldner, og kun skyldner, der kan erklæres konkurs. Vi oplever ofte forvirring og tvivl om hvilken juridisk enhed der er i risiko for at blive erklæret konkurs. Er der tale om et selskab, eksempelvis A/S og ApS der er skyldner, er der tale om en firma konkurs. Der er det altså virksomheden, selskabet, der tages under konkursbehandling. Medmindre der er personlig kaution eller andet hæftelsesgennembrud er der ikke risiko for at ejerne bliver omfattet af en ”firma konkurs”. Der er med andre ord ikke tale om en personlig konkurs.

Personlig konkurs

En skyldner kan i sagens natur også være en fysik person. I denne situation indgår stort set alt hvad skyldner ejer i konkursmassen og skyldner mister eksempelvis rådigheden over hus og bil, som vil blive solgt. Kan huset ikke sælges i en almindelig handel via ejendomsmægler, vil det blive solgt på tvangsauktion.

Hvad er betingelsen for at kunne tages under konkursbehandling?

For at blive erklæret konkurs skal skyldner være insolvent. En skyldner er insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.

Hvem kan indgive konkursbegæring?

Når en skyldner er insolvent kan hans bo tages under konkursbehandling. Det er såvel skyldner og fordringshaver der kan anmode skifteretten om at skyldner tages under konkursbehandling.

Firma konkurs regler

Konkurs reglerne har blandt andet til formål at beskytte kreditorernes interesser og sikre en fordeling af aktiver som beskrevet i konkursloven.

Når et firma går konkurs, bliver der udpeget en kurator, som får ansvaret for at realisere firmaets aktiver og efterfølgende fordele provenuet mellem kreditorerne. Fordelingen sker efter bestemte kriterier fastsat i konkursloven. Kuratoren i et konkursbo vil undersøge firmaets økonomiske situation og træffe beslutning om, hvordan aktiverne skal sælges for at få den bedst mulige pris og maksimere tilbagebetalingen til kreditorerne.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Rune Hyllested
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
storm advokatfirma
cross