Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

STORM Advokatfirma P/S
Tankedraget 7, 5.sal
9000 Aalborg
CVR-nr. 39495937.
Telefon: (+ 45) 72 30 12 05
E-mail: mail@stormadvokatfirma.dk

er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Formålene, retsgrundlaget og kategorier af personoplysninger, vi behandler

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og med følgende retsgrundlag:

I forbindelse med en insolvenssag behandler vi materiale fra selskabet/fallenten og dennes virksomhed. Dette materiale kan undertiden indeholde personoplysninger.

Ved den almindelige sagsbehandling af insolvenssagen er vores formål at undersøge og evt. forfølge retskrav samt at udføre forsvarlig sagsbehandling i henhold til gældende lovgivning, fortrinsvist konkurslovens bestemmelser.

Dette formål omfatter f.eks. inddrivelse af tilgodehavender, varetagelse af konkursboets interesser, identifikationer og realisation af aktiver, undersøgelse af passiver, drift af den konkursramte virksomhed, vurdering af eventuelt omstødelige eller ansvarspådragende forhold samt den øvrige varetagelse af konkursboets eller insolvenssagens forsvarlige behandling.

Vores behandling kan således omfatte genskabelse af slettet materiale og efterfølgende gennemgang heraf.

Vores behandling kan også omfatte personoplysninger om medarbejdere med henblik på håndtering af ansættelsesforholdet, herunder f.eks. indtræden i eller udtræden af ansættelsesforholdet, udbetaling af løn eller samarbejde med Lønmodtagernes Garantifond.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger er som led i insolvenssagsbehandlingen persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Behandling af oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, jf. persondataforordningens artikel 10, og foretages alene i det omfang, som er nødvendigt for behandling af insolvenssagen.

Vores behandling af oplysninger kan ligeledes ske, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, i forbindelse med forfølgelsen af legitime interesser, eksempelvis i forbindelse med afgivelse af meddelelser til politiet indeholdende almindelige personoplysninger, jf. konkurslovens § 110, stk. 4.

Behandling af CPR-numre sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og nr. 4, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Behandling af medarbejderes personoplysninger som led i ansættelsesforholdet sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 7 og § 12 samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og c

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller deler kun dine personoplysninger i det omfang, som er nødvendigt i forhold til formålene med behandlingen, eller såfremt vi er retligt forpligtede til at videregive eller dele oplysningerne.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan det efter omstændighederne være nødvendigt at dele oplysningerne med en eller flere blandt følgende modtagere, dog er listen ikke udtømmende:

 • Danmarks domstole
 • Lønmodtagernes Garantifond
 • Panthavere, kreditorer eller andre berettigede interessenter i boet
 • Kreditoplysningsbureauer og dataverificeringspartnere
 • Advokatforbindelser, som møder på vores vegne ved domstolene
 • Vognmænd, låsesmede, håndværkere, vurderingsmænd, auktionarius/auktionshuse, revisorer og andre medhjælpere eller eksterne samarbejdspartnere, som vi antager i forbindelse med sagens forsvarlige behandling
 • Skatteforvaltningen, politiet samt andre offentlige myndigheder eller afdeling af ordensmagten
 • Øvrige offentlige styrelser, f.eks. Landbrugsstyrelsen eller Erhvervsstyrelsen
 • Godkendte inkassokonsulenter
 • Køberemner

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil som udgangspunkt ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Såfremt det undtagelsesvist måtte blive nødvendigt, vil vi iagttage gældende krav forinden overførslen, herunder oplyse dig omkring forhold af betydning for dig i forbindelse med overførslen.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, vi behandler om dig, er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra selskabet/fallenten eller fundet hos denne eller dennes virksomhed. I visse tilfælde kan vi dog indhente yderligere oplysninger om dig fra andre kilder.

De andre kilder, som vi bruger til at indhente oplysninger om dig, er generelt:

 • Offentligt tilgængelige registre, fx CVR, BBR, tingbogen, bilbogen, mv.
 • Offentlige myndigheder, fx kommuner, klage- og ankenævn, mv.
 • Danmarks Domstole
 • Private registre, fx RKI, KreditVagten, mv.
 • Private virksomheder med tilknytning til dig, fx dit forsikringsselskab, dit pengeinstitut, mv.
 • Til virksomheden knyttede revisorer, fysisk eller digitalt bogholderi, lønprogrammer, medarbejder- og planlægningsprogrammer mv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år fra sagens afslutning, hvis dine personoplysninger er registreret i forbindelse med en sag hos os.

Såfremt dine oplysninger ikke vedrører en sag, og vi konkret vurderer, at der ikke er en legitim grund til at gemme oplysningerne, sletter vi dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. Ved vurderingen lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtelse til, at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i, at oplysningerne slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

Vi lægger endvidere afgørende vægt på, om oplysningernes opbevaring er nødvendig for at opfylde de formål, som ligger bag ved behandlingen/opbevaringen af oplysningerne. Vi sletter personoplysningerne, når fortsat opbevaring ikke længere er nødvendig i forhold til formålet.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet et samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du bør være opmærksom på, at behandlingen af dine personoplysninger kan ske uden samtykke såfremt der foreligger en særskilt og tilstrækkelig hjemmel, f.eks. boet har pligt til at opbevare bilag for udbetaling af din løn efter bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

cross