Rådgivning omkring ejeraftale

Rådgivning omkring ejeraftale

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en aftale, som indgås mellem ejerne af et selskab (som f.eks. et anpartsselskab eller et aktieselskab), og som regulerer forholdet ejerne imellem i forhold til ejerskab og drift af selskabet.

I modsætning til selskabets vedtægter, er en ejeraftale ikke offentligt tilgængelig, og det er derfor ofte heri, at det nærmere forhold mellem ejerne reguleres.

Professionel rådgivning og udarbejdelse af ejeraftale

Der er mange overvejelser at gøre, når man skal se på, hvad en ejeraftale skal indeholde. Ud over antallet af ejere og kapitalfordelingen imellem dem, kan det være også være relevant at se på:

 • Ledelsens sammensætning (bestyrelse og/eller direktion).
 • Ejernes øvrige relationer til selskabet (ansat, leverandør, kunde mv.) og selskabets følsomhed overfor eventuel misligholdelse/ophør.
 • Ejernes forretningsmæssige hensigter.
 • Ejernes deltagelse i beslutningsprocesser i selskabet.
 • Virksomhedens karakter og modenhed.
 • Ejernes finansielle styrke.
 • Tilliden til at kunne forhandle sig til rette efterhånden, som problemer opstår.

En ejeraftale følger imidlertid ikke en fast skabelon, da det er vigtigt, at den tilpasses de enkelte ejere og det enkelte selskab. Det er derfor også afgørende at få professionel rådgivning, når jeres aftale skal udarbejdes.

Formålet med en ejeraftale

En ejeraftale har det overordnede mål at forebygge uenighed mellem ejerne. Det er ofte lettere for ejerne at løse en konflikt, hvis løsningen har været aftalt af parterne selv på forhånd. I den forbindelse er følgende forhold helt centrale at få drøftet nærmere:

 • Selskabets kapitalforhold, herunder forpligtelse for ejerne til at indskyde yderligere kapital.
 • Hvordan der skal forholdes med udlodning af udbytte?
 • Ejernes arbejdsforpligtelser/ansættelsesforhold i selskabet og aflønning.
 • Hvordan selskabet skal ledes: skal der være en bestyrelse, og hvem skal være i direktionen?
 • Er der nogle væsentlige beslutninger, som der skal være enighed mellem ejerne omkring, før de kan blive vedtaget?
 • Skal der være forkøbsret, hvis en ejer f.eks. ønsker at udtræde, og hvordan skal prisen fastsættes mv.?
 • Er det nødvendigt, at en ejer pålægges en konkurrenceklausul ved udtræden som ejer?
 • Hvad skal sanktionerne for misligholdelse af ejeraftalen være?
 • Hvordan løses konflikter i henhold til ejeraftalen?
 • Hvordan udtræder ejerne af selskabet, hvis der opstår uoverkommelige samarbejdsvanskeligheder?
 • Hvordan værdiansættes kapitalandele i mangel af enighed?

Ved STORM Advokatfirma har vores advokater stor erfaring i at yde rådgivning om ejeraftaler og indholdet heri, herunder fordele og ulemper, set ud fra netop jeres og jeres virksomheds synspunkt.

Hvornår bør en ejeraftale udarbejdes?

Hvis der er flere ejere i en virksomhed, anbefaler vi, at der laves en ejeraftale – det kan både være ved stiftelsen af selskabet, men det kan også være i forbindelse med et virksomhedskøb, hvor en ny ejer køber sig ind i virksomheden.

Det kan også være relevant at få lavet ændringer i en eksisterende ejeraftale, hvis nye ejere indtræder i ejerkredsen.

Hvordan ændres en eksisterende ejeraftale?

Som regel er der fastsat regler for, hvordan indholdet i en ejeraftale kan ændres, hvilket oftest alene er ved enighed mellem de ejere, som oprindeligt indgik ejeraftalen.

Ved enighed mellem ejerne om ændringer, laves det ofte som et tillæg til ejeraftalen, men det kan også være nødvendigt (og mere hensigtsmæssigt) at lave en helt ny ejeraftale, som erstatter den tidligere.

Hvad betyder misligholdelse i ejeraftale?

Misligholdelse betyder, at man som ejer ikke har overholdt de bestemmelser, der fremgår af ejeraftalen, herunder ens eventuelle ansættelsesforhold i virksomheden. Dette medfører konsekvenser, som oftest er beskrevet nærmere i ejeraftalen - som f.eks. at man bliver tvunget til at sælge sine kapitalandele i selskabet til de øvrige ejere til en lavere pris.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross