Generationsskifte: Er værdiansættelsescirkulæret under afvikling?

20. maj 2020
2 minutters læsetid
Værdiansættelsescirkulæret generationsskifte

Værdiansættelsescirkulæret kan være under afvikling, hvilket har stor betydning for ejendomsoverdragelser til arvinger. Generationsskifte og familieoverdragelse bør derfor ske nu.

Det har siden 1982 været fast praksis at der sker værdiansættelse af fast ejendom i intervallet fra 85-115% af den offentlige vurdering, når der gennemføres en overdragelse til arvinger eller disses pårørende.

Reglerne har været anvendt både ved handler i levende live og ved overdragelser til arvinger fra et dødsbo.

Dette har naturligt afstedkommet en række tilfælde, hvor der kunne sættes spørgsmålstegn ved, om parternes subjektive antagelser eller forhåbninger om markedsværdier ville kunne påvirke den skattemæssige værdiansættelse af aktivet i relation til beregning af afgifter og eventuelle skatter.

Frem til 2016 var det fast praksis, at med mindre parterne havde en positiv viden om en anden værdi, kunne parterne støtte ret på reglerne i værdiansættelsescirkulæret.

Afgørelser med betydning for værdiansættelsescirkulæret

I 2016 fastslog Højesteret så, at der kan være særlige omstændigheder, der efter en konkret vurdering kunne medføre, at parterne ikke altid ville kunne støtte ret på værdiansættelsescirkulærets muligheder.
Dette kunne navnlig være tilfældet, hvis der var indgået øvrige aftaler inden for familien, hvor der var sket en form for kompensation for, at et af familiemedlemmerne havde fået en ejendom billigt.

Dette er senest bekræftet i en ny landsretsafgørelse, hvorefter to arvinger skulle acceptere Skats anmodning om sagkyndig vurdering af en overdraget fast ejendom.

Ejendommen var overdraget til 85% af den offentlige vurdering og modtageren havde meddelt arveafkald for et større beløb uden at det kunne dokumenteres, at dette arveafkald var begrundet i andre forhold end at den anden arving skulle modtage mere i arv. Vestre Landsret tillod under disse omstændigheder, at der skulle udmeldes en sagkyndig til at fastslå værdien af den overdragne ejendom

Cirkulæret er en undtagelsesbestemmelse

Begge afgørelser er for så vidt ikke overraskende, idet værdiansættelsescirkulæret er en undtagelsesbestemmelse til hovedreglen om, at værdien i familieoverdragelser skal sættes til værdien i handel og vandel. Undtagelsesregler fortolkes for det meste indskrænkende og ikke udvidende.

Konklusionen er derfor, at værdiansættelsescirkulæret kan anvendes, når det anvendes uden øvrige kompenserende tiltag, der i virkeligheden søger at afbøde de afgiftsmæssige følger af en mere korrekt værdi-ansættelse.

På sigt kan det imidlertid frygtes, at reglerne i det hele ophæves, idet de er knyttet til et lovbestemt begreb om en offentlig vurdering.

Dette lovmæssige begreb er under afvikling i den nye vurderingslov.

Opfordringen må derfor være, at familieoverdragelser og generationsskifter, der skal gennemføres til kendte regler og værdier bør gennemføres nu.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross