Virksomhedsformer og modeller

Virksomhedsformer og modeller

Omlægning af selskabsform i forbindelse med generationsskifte

Den største udfordring i alle generationsskifte er den likviditetsmæssige udvanding, der sker i forbindelse med udløsning af skat, gaveafgifter og andre afgifter. Det er et område, der har stor politisk bevågenhed og der er derfor nogle særdeles detaljerede og varierede regler bag de forskellige generationsskiftemodeller.

For at minimere det samlede skatte- og afgiftsmæssige aftryk af et generationsskifte benyttes ofte en kombination af en lempelig værdiansættelse, en skattemæssig succession, ydelse af gaver, ligesom en omstrukturering af virksomheden til et selskab kan komme på tale.

En af mulighederne i et generationsskifte er at omdanne virksomheden til et selskab - typisk et ApS. Derved opnås der muligheder for at spare en tinglysningsafgift, ligesom selve generationsskiftet kan gennemføres glidende og opdeles i forskellige selskabsenheder, eksempelvis et produktionsselskab og et ejendomsselskab.

I forbindelse med et generationsskifte i virksomheder kan den oprindelige ejer have et ønske om at lade værdierne overgå til den nye generation, men samtidigt selv beholde kontrollen over sin virksomhed. En typisk anvendt generationsskiftemetode til dette formål er det såkaldte a b model generationsskifte. Her anvendes selskabslovens regler om a og b aktier i generationsskiftet. Værdierne i virksomheden samles på stemmeløse b aktier, der kan overdrages, samtidigt med at en lille del af værdien, men alle stemmerne forbliver tilknyttet a aktierne, som den oprindelige virksomhedsejer beholder.

Der kan efter omstændighederne være strukturerings- og skattemæssige fordele for den oprindelige virksomhedsejer i et generationsskifte, såfremt vedkommende har etableret en holdingstruktur, og det alene er driftsselskabet, der generationsskiftes. Er driftsselskabet allerede etableret uden et holdingselskab kan løsningen være at foretage en aktieombytning før generationsskifte. Ved aktieombytning indskydes et nyt holdingselskab mellem ejeren og driftsselskabet. Der er flere regler og overvejelser som bør vurderes, herunder om aktieombytningen bør gennemføres skattefrit eller skattepligtigt, og derfor anbefaler vi at man altid konsulterer en rådgiver på forhånd.

Overdragelse af aktier i forbindelse med generationsskifte

Der gælder særlige regler om overdragelse af aktier med succession, som er særligt relevante ved generationsskifte. Såfremt den virksomhed, der skal overdrages helt eller delvist, ejer aktier i andre selskaber, omfatter overdragelsen efter omstændighederne også et aktieportefølje generationsskifte. For at undgå en utilsigtet beskatning, bør de skattemæssige konsekvenser altid klarlægges med hjælp fra en professionel rådgiver før generationsskiftet gennemføres.

Hvad koster et generationsskifte?

Arbejdet med at forberede generationsskifte og gennemføre det afregnes typisk efter medgået tid og efter en nærmere forventningsafstemning mellem advokaten og kunden. Der er som hovedregel fradrag for omkostningerne til advokat. Da det er en betydningsfuld og omfattende opgave, er der også en naturlig interesse i at vide, hvad det koster. Den endelige pris kan oplyses forud for arbejdet påbegyndes og vi arbejder med faseopdelinger, der også afregnes i takt med, at arbejdet i de enkelte faser gøres færdigt.

Hvordan foregår et generationsskifte?

Et generationsskifte foregår med afsæt i et grundigt forarbejde, der omfatter både hvorfor, hvornår og hvordan generationsskiftet gennemføres. Der laves grundige analyser af sælger og købers personlige og økonomiske forhold, virksomhedens forhold og økonomi, ligesom de bagvedværende familiers forhold belyses. På baggrund af dette laves en drejebog, der beskriver processen og systematikken i generationsskiftet.

Hvilken betydning har et generationsskifte?

Et generationsskifte har afgørende betydning flere steder. Det regulerer både sælgers og købers økonomi fremadrettet, ligesom det har betydning for virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. Det skal derfor tages meget seriøst og det kan være virksomhedens og ejernes største opgave at få generationsskiftet gennemført så professionelt som muligt.

Hvilke betingelser er der for generationsskifter?

Der er både lovbestemte og kreditorbestemte betingelser for generationsskift. De lovbestemte regler er navnlig at finde i skattereglerne og omfatter særlige regler for værdiansættelse og succession m.v. De kreditorbestemte regler er begrundet i virksomhedens økonomiske position og soliditet. I nogle tilfælde er et løbende generationsskifte at foretrække, men dette stiller større krav til, hvornår sælger er fri for eventuelle hæftelser.

Dine specialister i virksomhedsformer og modeller

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross