Landbrug: Fra personligt ejet til selskabsejet

28. juni 2019
2 minutters læsetid

En stor del af de danske landbrug kan med fordel gå fra at være personligt ejet til at være selskabsejet. Her gennemgår vi nogle af disse fordele.

Der er en lang tradition i landbruget for personligt ejerskab. En tradition der i mange år var såvel historisk som lovgivningsmæssigt betinget.

Men landbrugslovens regler på området er blevet liberaliseret, så det i dag er muligt både at købe og drive landbrug i selskabsform. Denne mulighed udnyttes dog kun i meget begrænset omfang blandt de danske landmænd.

En af de væsentligste forskelle mellem at eje sit landbrug personligt og i selskabsform er muligheden for at begrænse hæftelsen. I den personligt ejede landbrugsvirksomhed hæfter ejeren personligt og ubegrænset, mens hæftelsen for ejeren af et selskab i udgangspunktet er begrænset til kapitalindskuddet.

En sandhed med modifikationer

I investeringstunge erhverv som eksempelvis landbruget vil bank og kreditforening dog ofte kræve, at ejeren stiller personlig sikkerhed for selskabets forpligtigelse, og den begrænsede hæftelse er derfor til tider en sandhed med modifikationer. Alt andet lige vil der dog – med ejerskab i selskabsform – blive åbnet mulighed for at forhandle om hæftelsens omfang.

Den personlige hæftelse kan således tænkes begrænset beløbsmæssigt og/eller tidsmæssigt, så ejerens kaution eller anden sikkerhedsstillelse begrænses eller endog bortfalder helt over tid. En tilsvarende hæftelsesbegrænsning er ikke er mulig, når landbruget ejes i personligt regi.

Landbrug: Fra personligt ejet til selskabsejet

I forhold til den daglige drift er der ikke stor skattemæssig forskel på, om landbrugsvirksomhed ejes via et selskab eller personligt, når den personlige ejer anvender virksomhedsskatteordningen. Men når en landbrugsvirksomhed skal overdrages, kommer en anden forskel mellem den personligt ejede virksomhed og selskabet i spil.

Det skattemæssige

Overdragelse af den personligt ejede landbrugsvikrsomhed udløser beskatning af opsparet overskud. Hvis landbruget derimod drives i selskabsform, udskydes beskatningen af det opsparede overskud indtil det tidspunkt, hvor det hæves som løn eller udbytte. Suppleres ejerstrukturen med et holdingselskab, er det muligt at overføre skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, ligesom der er mulighed for at landbruget, i form af et driftselskab, kan sælges skattefrit og uden betaling af tinglysningsafgift for fast ejendom ejet af selskabet.

Ejerskab af landbrugsvirksomhed i selskabsform kan også give mulighed for foretage risikoafgrænsning via isolering af forskellige virksomhedsgrene i selvstændige selskaber. Dette kan eksempelvis få betydning i forhold til reglerne om krydsoverensstemmelse.

Om, og i hvilket omfang, det er muligt og giver mening for den enkelte landmand, at eje sin virksomhed personligt eller i selskabsform, afhænger af en række forskellige faktorer, og det vil ofte kræve indblik i såvel som nærmere rådgivning om både økonomiske og juridiske forhold, at nå frem til den bedste løsning.

Kontakt vores landbrugsafdeling i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du overvejer at omlægge dit landbrug til at være selskabsejet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross