Overvåget samvær

Overvåget samvær

Bliv kontaktet af en familieadvokat

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Louise Holm Sørensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Hvad er overvåget samvær?

Både Familieretshuset og Familieretten kan i forbindelse med en samværsafgørelse fastsætte vilkår om, at samværet er overvåget.

Overvåget samvær betyder, at samværsforælderens samvær med barnet bliver gennemført, hvor der er en professionel børnesagkyndig til stede. Den børnesagkyndige sikrer, at rammerne for samværet bliver overholdt, og hvor den børnesagkyndige samtidig beskriver forløbet af samværet til brug for vurdering af omfanget af det fremadrettede samvær efter afslutning af det overvågede samvær.

Afhængigt af, om det er Familieretshuset eller Familieretten, der træffer en afgørelse om overvåget samvær, vil det i afgørelsen stå begrundet, hvorfor der er sat vilkår om, at samværet er overvåget, ligesom det vil fremgå, hvad rammerne er for afvikling af samværet.

Forskellige typer af overvåget samvær

Det overvågede samvær kan have forskellige formål, og derfor er der også forskellige varianter af det overvågede samvær.
 • 1. Beskyttet samvær

  Beskyttet samvær indebærer, at samværet er under konstant overvågning fra den børnesagkyndige, som derfor befinder sig i samme lokale under hele samværet.

  Denne samværsform bruges typisk, hvor der i lang tid ikke har været nogen kontakt mellem barnet og den forælder, som barnet skal have samvær med. Derudover bruges det beskyttede samvær også ofte i situationer, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt samværsforælderen kan tage sig af barnet, eller hvis der er begrundet risiko for bortførelse.

 • 2. Observeret samvær

  Observeret samvær indebærer, at den børnesagkyndige, som skal overvåge samværet, foretager observationer, som skrives ned. Det vil typisk være som led i en børnesagkyndig undersøgelse, eller hvor observationerne skal bruges i en verserende sag til brug for vurdering af, hvordan det fremtidige samvær skal være.

  Den børnesagkyndige har ikke en aktiv rolle under selve samværet.

 • 3. Støttet samvær

  Støttet samvær bruges til at sikre, at der, for forælderen, sker en løbende tilvænning i forhold til at lære at omgås barnet.

  Det bruges især i situationer, hvor der er tale om en meget ung eller umoden forælder, som skal lære at omgås barnet og støttes heri.

 • 4. Overværet samvær

  Overværet samvær bruges typisk i situationer, hvor der kun er behov for, at der er en udenforstående part til stede under samværet. Det kan for eksempel være i de tilfælde, hvor der er et meget konfliktfyldt forhold mellem forældrene, og hvor bopælsforælderen er meget imod afvikling af samværet.

  Det overværede samvær kan også bruges i situationer, hvor man vurderer, at det er bedst for barnet, at der er kendekontakt mellem samværsforælderen og barnet, hvor samværet blot afvikles med lange mellemrum og med kort tid ad gangen.

Forberedelse før opstart af det overvågede samvær

Familieretshuset vil i forbindelse med opstart af det overvågede samvær indkalde både bopæls- og samværsforælderen til en samtale med den børnesagkyndige, som skal forklare, hvordan samværet skal foregå. Både forældre og barn vil derudover forud for opstarten af samværet blive vist det lokale, hvor samværet skal være for at sikre trygheden for barnet.

Ved forsamtalen får samværsforælderen også mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til den børnesagkyndige.

Dine specialister i overvåget samvær

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Louise Holm Sørensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross