Advokat til nybyggeri

Advokat til nybyggeri

Få hjælp fra en advokat ved køb af en byggegrund og få det fulde overblik over reglerne vedrørende nybyggeri

Måske er det ikke det første, du har overvejet, men faktisk kan det være en rigtig god idé at søge sparring hos en advokat ved køb af en byggegrund.

Som specialiserede advokater i sager vedrørende opførelse af nybyggeri har vi erfaring med at rådgive om både den lovpligtige byggeskadeforsikring, spørgsmål om tinglysning af skøde samt pris herfor, og hvilke regler og love og øvrige krav jeres nybyggeri er omfattet af.

Det kan også være, at jeres nybyggeri har medført uforudsete udgifter, eller at I har behov for juridisk sparring og rådgivning i forbindelse med afleveringsforretningen.

Har I valgt at søge rådgivning hos en byggesagkyndig, der følger jeres byggeri, kan vi også bistå i et samarbejde, således jeres nybyggeri sikres både håndværksfagligt og juridisk.

Ofte stillede spørgsmål omkring fejl og mangler

Er der fejl og mangler ved din ejendom, enten efter din overtagelse vedrørende køb af ejerlejlighed eller hus, eller i forbindelse med opførelsen eller renovering af din faste ejendom, så er det vigtigt at få et overblik over sagen. Dermed kan du finde ud af, om der er en eller flere parter, som kan gøres ansvarlige og dermed hæfter for betaling af udbedringen.

Oplever du fejl og mangler ved din faste ejendom er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige regler og løsninger, alt efter om du har opdaget fejlene i forbindelse med køb af fast ejendom eller i forbindelse med nybyggeri eller renovering af din faste ejendom.
 • Skjulte fejl efter køb af ejendom eller ejerlejlighed

  Hvis du i forbindelse med huskøb eller køb af ejerlejlighed opdager skjulte fejl og mangler enten ved din overtagelse eller efter indflytning , er det vigtigt at få klarlagt årsagen til fejlen og manglerne samt omfanget heraf.

  En advokat med speciale i mangelsager kan hjælpe dig med at undersøge, hvorvidt sælger har et ansvar og hæfter for de skjulte fejl og mangler. Samtidig kan du undersøge, om du på baggrund af den indgåede aftale ved dit køb af ejendommen kan rette et krav mod sælger, eller om der er mulighed for at rette krav mod fx ét eller flere af dine forsikringsselskaber, hvis du har tegnet en ejerskifteforsikring.

  Advokaten kan også rådgive om, hvorvidt der er taget forbehold for fejl og mangler i købsaftalen, og om udbedringsomkostningerne er under en bagatelgrænse. Samtidig vil du også blive hjulpet videre med at reklamere og rette krav overfor de relevante parter i sagen samt undersøge og sikre, at eventuelle krav ikke er eller bliver forældet.

 • Fejl i forbindelse med nybyggeri eller renovering

  Har I opført nybyggeri eller fået renoveret jeres faste ejendom, så er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og henvender jer til de rette parter, hvis I bliver bekendt med fejl og mangler ved ejendommen.

  Ved opstart af et nybyggeri eller i forbindelse med renovering vil I oftest have indgået aftale med én eller flere håndværkere og byggerådgivere i form af en entreprisekontrakt. Er der fejl og mangler grundet byggeriet, er det derfor vigtigt, at I er opmærksomme på, hvorvidt der er bestemmelser i jeres aftale angående reklamation, eventuel forældelsesfrist eller frist for udbedring, og hvilke parter der har ansvaret.

  Idet entreprisekontrakter og øvrige aftaler, i forbindelse med nybyggeri eller renovering, oftest er meget omfattende, samt indeholder en lang række vilkår, er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat med speciale i sager om entrepriseret samt skjulte fejl og mangler. På den måde sikres det, at der rettes krav mod alle de eventuelle ansvarlige parter for de skjulte fejl og mangler.

  Læs mere om de forhold I skal være opmærksomme på i forbindelse med indgåelse af aftale om køb af nybyggeri eller renovering på siden køb af projektsalg her

 • Advokatforbehold

  Sørg for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden du underskriver den. Advokatforbeholdet giver dig nemlig mulighed for at få ændret de forhold i købsaftalen, som vi måtte komme frem til er uhensigtsmæssige for dig som køber eller sælger.

  Advokatforbeholdet formuleres sådan her: “Nærværende købsaftale er i sin helhed betinget af en advokat fra STORM Advokatfirmas godkendelse”

  Du er også velkommen til at kontakte os, inden du underskriver, så du kan få advokatens kontaktoplysninger. Vi har stor erfaring med at rådgive om køb og salg af byggegrunde og kan sørge for, at du kommer trygt igennem købet eller salget af din grund.

Køb af byggegrund

Selvom du ”kun” køber en grund, er der mange ting du skal være opmærksom på, herunder især, hvis du har planer om at opføre en ejendom på grunden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, om grunden i første omgang er udstykket, eller om den er ved at blive udstykket. Hvis grunden endnu ikke er udstykket, skal du sørge for at sikre, at handlen er betinget af, at udstykningen gennemføres, og at der kan opnås byggeret.

Det er også vigtigt at få afklaret jordbunds- og forureningsforholdene, herunder om der skal gives en forlænget frist til at få disse undersøgt, da det kan have en betydning for det planlagte byggeprojekt.

Det er derudover væsentligt at være opmærksom på, hvilke bestemmelser der er for den pågældende grund, herunder særligt i form af kommune- og lokalplaner, så I er bekendte med, hvilke muligheder I har for bebyggelse på grunden, og om der er nogle begrænsninger i forhold til de ønsker, I har til jeres kommende byggeri.

Ved en gennemgang af alle købsaftalens vilkår samt de øvrige forhold for den pågældende grund hjælper vi med at sikre, at I får undersøgt de nødvendige ting, inden købet af grunden bliver endeligt.

Salg af grund

I forbindelse med salg af en grund er det vigtigt at sikre, at du bliver oplyst om alle væsentlige forhold ved grunden.

Er du eksempelvis bekendt med dårlige jordbundsforhold, eller at der tidligere har været forurening på grunden, er dette forhold, du som sælger skal oplyse til køber. I mange tilfælde er der blevet foretaget både jordbunds- og forureningsundersøgelse, og du bør i sådanne tilfælde vedlægge disse som bilag til en købsaftale. Er du bekendt med, at der ligger forsyningsledninger, drænledninger eller lignende på grunden, har du også pligt til at opgive denne information til køber.

Ved dit salg af en grund er det samtidig vores anbefaling, at du søger rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af salget.

Tinglysningsafgift ved nybyggeri

Ved nybyggeri er det vigtigt at forstå tinglysningsafgiften, da den udgør en betydelig post i de samlede omkostninger til dit byggeprojekt.

Tinglysningsafgiften ved nybyggeri opstår typisk i forbindelse med tinglysning af skødet, som er dokumentet, der formelt overdrager ejendomsretten til den nyopførte ejendom. Afgiftens størrelse varierer afhængigt af ejendommens værdi og eventuelle pantsætninger på ejendommen.

I Danmark er ejendomsrettigheder nøje registreret i en elektronisk tingbog, hvor hver ejendom har sin egen side. Her finder man oplysninger om ejendommens størrelse, opførelsesår, eventuelle servitutter og en oversigt over ejendommens økonomiske forhold, inklusive pantehæftelser og eventuelle udlæg.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross