Inkasso FAQ

Inkasso FAQ

Hvad er en indsigelse?

Det er en protest/reklamation over det skyldige beløb.

Har du modtaget en indsigelse, skal dette altid oplyses til STORM Inkasso, da et bestridt krav ikke kan tages til inkasso.

Kontakt altid STORM Inkasso, hvis der er gjort indsigelse.

Hvad er en forfaldsdato?

Forfaldsdatoen er den dag, hvor et fakturakrav er forfalden til betaling.

Eksempel på forfaldsdato:

Fakturadato: 17. september 2023
Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
Forfaldsdatoen er således den 10. oktober 2023.

Hvad er fakturadato?

Fakturadato er den dato, hvor fakturaen er udstedt.

Hvornår må jeg sende en rykker til skyldner?

Du kan sende en rykker, når betalingsfristen i din faktura er overskredet.

Eksempel på hvornår du kan sende en rykker:

Fakturadato: 17. september 2023
Betalingsbetingelser: løbende måned + 10 dage
Forfaldsdato: 10. oktober 2023
Du kan tidligst sende en rykker den 11. oktober 2023.

Hvad skal et rykkerbrev indeholde?

Et rykkerbrev skal indeholde:

  • Fakturakrav
  • Renter
  • Rykkergebyr
  • Oplysning om inkasso, omkostninger og 10 dages betalingsfrist

Hvad må du opkræve i rykkergebyr?

Du må maksimalt kræve kr. 100,00 i rykkergebyr for hver rykkerskrivelse. Der kan dog højest kræves rykkergebyrer for 3 rykkerskrivelser for det samme krav.

Det betyder, at du ikke kan sende 1 rykkerskrivelse og opkræve kr. 300,00 herfor.

Er kravet mod en erhvervsdrivende, kan du også opkræve et kompensationsgebyr – se under kompensationsgebyr.

Hvad er kompensationsgebyr?

I erhvervsforhold kan du udover rykkergebyret også kræve, at skyldner skal betale et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling.

Kompensationsgebyret udgør kr. 310,00 inkl. moms og kan opkræves straks beløbet er forfalden til betaling.

Hvad må jeg opkræve i renter?

Hvis skyldner er forbruger, kan du højest pålægge skyldneren Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året, som tidligst kan beregnes fra 30 dage fra fakturadato.

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, kan det aftales mellem dig og skyldner, hvad der må opkræves i renter. Eksempelvis kan det fremgå af dine salgs- og leveringsbetingelser, såfremt disse er aftalt mellem dig og skyldner.

Hvornår må jeg kræve renter?

Hvis skyldner er forbruger, kan der tidligst beregnes rente fra 30 dage fra fakturadato.

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, må der opkræves renter fra dagen efter forfaldsdato.

Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel er et varsel/påkrav, som skal sendes til skyldner, inden gælden kan tages til inkasso.

Hvad er et inkassobrev?

Det er et brev til skyldner om, at gælden er taget til inkasso, og der pålægges i den forbindelse skyldner takstmæssige inkassoomkostninger.

Hvad er et betalingspåkrav?

Betalingspåkravet er et dokument til brug for inddrivelsen af gælden via fogedretten.

Hvad sker der under et fogedretsmøde?

Debitor afhøres under strafansvar og udspørges grundigt om personlige og økonomiske forhold, herunder om debitor ejer aktiver, hvori der kan foretages udlæg.

STORM Inkasso varetager altid fogedretsmødet på dine vegne.

Hvad er et udlæg?

Udlæg betyder, at skyldner stiller et aktiv til sikkerhed for gælden. Skyldner kan herefter ikke sælge aktivet uden dit samtykke.

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Mikkel Anker Pedersen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Mikkel Anker Pedersen
cross