mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

10 ting du ikke vidste om inkasso

Mange erhvervsdrivende oplever problemer med dårlige betalere, og forsøger at inddrive gælden, ved at tage den til inkasso. Mange har spørgsmål til selve processen. I det følgende gennemgås derfor 10 spørgsmål om inkasso.

1. Hvad skal jeg gøre inden inkasso?
Inden en gæld kan tages til inkasso, skal der sendes et varsel til skyldner med anmodning om betaling samt orientering om, at såfremt gælden ikke betales, indenfor en given frist, vil gælden blive taget til inkasso, hvilket vil påføre skyldner yderligere omkostninger.

Dette varsel, som sendes til skyldner, betegnes ofte som et påkravsbrev og dette brev skal opfylde betingelserne i inkassolovens § 10, inden kravet kan tages til inkasso.

2. Hvad er betingelserne i inkassolovens § 10?
Af denne bestemmelse fremgår det, at der skal være sendt en påkravsskrivelse hvori alle oplysninger, som er nødvendige for skyldners bedømmelse af fordringen, skal indgå.

Desuden skal der i påkravsskrivelsen angives en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af skrivelsen. Inden for denne frist kan skyldner indfri gælden uden at der foretages yderligere foranstaltninger og pålægges yderligere omkostninger.

Vi anbefaler, at en påkravsskrivelse altid indeholder en opgørelse af kravet i henhold til fakturaen, de påløbne renter og rykkergebyrer samt oplysninger om risiko for, at sagen tages videre til inkasso, de yderligere omkostninger, som dette vil medføre og oplysninger om den 10 dages betalingsfrist.

3. Hvor meget må jeg opkræve i rykkergebyr?
I henhold til rentelovens bestemmelse, må der maksimalt opkræves kr. 100,00 i rykkergebyr for hver rykkerskrivelse. Der kan dog højest kræves rykkergebyrer for 3 rykkerskrivelser for det samme krav.

Det betyder, at du ikke kan sende 1 rykkerskrivelse og opkræve kr. 300,00 herfor.

Derudover skal du være opmærksom på, at der i erhvervsforhold også kan opkræves et fast kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling.
Kompensationsgebyret udgør kr. 310,00 inkl. moms og kan opkræves straks beløbet er forfalden til betaling.

4. Hvor meget må jeg opkræve i rente?
Hvis skyldner er forbruger, kan der højest pålægges skyldneren Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året, som tidligst kan beregnes fra 30 dage fra fakturadato.

Hvis skyldner er erhvervsdrivende, kan det aftales mellem parterne, hvad der må opkræves i renter. Eksempelvis kan det fremgå af et sæt salgs- og leveringsbetingelser, såfremt disse er aftalt mellem parterne.

5. Hvornår må jeg sende et inkassobrev?
Såfremt skyldner ikke har betalt efter udløbet af den 10-dages frist som beskrevet i pkt. 1 og der ikke er fremsat indsigelser overfor kravet, kan gælden tages til inkasso.

Dette sker ved, at der til skyldner fremsendes et inkassobrev, som oplyser om, at gælden er taget til inkasso og at der i den forbindelse pålægges skyldner yderligere takstmæssige inkassoomkostninger.

I dette brev skal skyldner ligeledes have en 10-dages betalingsfrist, inden gælden kan sendes til inddrivelse via fogedretten.

6. Hvornår kan jeg sende min sag i fogedretten?
En sag kan sendes i fogedretten, når fristerne for fremsendelse af påkravsbrevet og inkassobrevet er overholdt, samt at skyldner ikke har fremsat indsigelser mod kravet.

Er kravet eksempelvis et ganske almindeligt fakturakrav, kræver det et fundament før at sagen kan sendes i fogedretten. I disse situationer udarbejdes der et betalingspåkrav, som fremsendes til fogedretten med anmodning om inddrivelse af gælden.

7. Hvad er en indsigelse?
En indsigelse er en protest/reklamation over det skyldige beløb.

Det kan eksempelvis være, at skyldner bestrider, at der er udført det pågældende arbejde, som der opkræves betaling for, eller at skyldner gør gældende, at der er mangler ved det udførte stykke arbejde og at skyldner på baggrund heraf ikke vil betale.

Hvis skyldner har fremsat indsigelser, skal disse behandles, inden sagen kan sendes til inddrivelse via fogedretten.

8. Hvad er et betalingspåkrav?
Et betalingspåkrav er et dokument, der anvendes til brug for inddrivelsen af gælden via fogedretten. Reglerne herfor findes i retsplejeloven.

Betalingspåkravet fremsendes til fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren bor. På baggrund af betalingspåkravet sørger fogedretten for forkyndelse heraf over for skyldner. Hvis skyldner efter modtagelsen af forkyndelsen har indsigelser mod kravet, skal skyldner skriftligt give fogedretten meddelelse herom inden 14 dage fra forkyndelse af betalingspåkravet.

Hvis der ikke rettidigt fremsættes indsigelser, giver fogedretten betalingspåkravet en påtegning om, at der ikke rettidigt er fremsat indsigelser. Når betalingspåkravet har fået denne påtegning, har det samme bindende virkning som en dom.

Typisk har kreditor ved indlevering af betalingspåkravet anmodet om, at der skal foretages udlæg på baggrund af betalingspåkravet. Såfremt der ikke er fremsat indsigelser, iværksætter fogedretten herefter denne proces.

På baggrund heraf berammes der et fogedretsmøde, hvor skyldneren indkaldes til et møde i fogedretten.

9. Hvad sker der under et fogedretsmøde?
Det er sædvanligt, at skyldner møder fysisk i fogedretten og at kreditor, typisk repræsenteret via advokat, deltager i mødet telefonisk. Under mødet afhøres skyldner under strafansvar og udspørges grundigt om personlige og økonomiske forhold, herunder om skyldner ejer aktiver, hvori der kan foretages udlæg.

10. Hvad er et udlæg?
Et udlæg betyder, at skyldner stiller et aktiv til sikkerhed for gælden. Skyldner kan herefter ikke sælge aktivet uden kreditors samtykke.

Der kan eksempelvis foretages udlæg i fast ejendom, en bil eller andre effekter, som har en salgsmæssig værdi.

På baggrund af udlægget vil der kunne ske tvangssalg af aktivet via en tvangsauktion for dækning af skyldners gæld.

Hvis du ønsker hjælp til at få inddrevet dit udestående, tilbyder STORM Advokatfirma basisinkasso til kr. 249,00. Du kan læse mere om vores koncept og nemt starte din sag her: www.storminkasso.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 30 12 05 for råd og vejledning i din sag.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.