mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Antallet af konkurskarantæner er eksploderet

Antallet af konkurskarantæner er eksploderet

Siden 2014 er der blevet afsagt over 5.000 konkurskarantæner. Læs her hvorfor og få samtidig gode råd til, hvordan du undgår denne sanktion. Kontakt os, hvis dit selskab er nødlidende.

Fra 2014 har det været muligt at pålægge et ledelsesmedlem i et selskab en konkurskarantæne. Det betyder, at personen ikke må deltage i ledelsen af et selskab (eksempelvis anpartsselskab eller aktieselskab).

Bestemmelserne om konkurskarantæne blev indført på baggrund af en betænkning. I denne blev der fremlagt en statistik, som anførte at mere end 1.000 personer inden for en 10-års periode, var gået konkurs med fem eller flere selskaber. Yderligere var en håndfuld personer noteret for mere end 40 konkurser inden for 10-års perioden.

Betingelse for konkurskarantæne

De tidligere bestemmelser for at imødegå konkursrytteri var både begrænsede og ineffektive, hvilket derfor har udmøntet sig i reglerne om konkurskarantæne.

Betingelsen for at blive pålagt en konkurskarantæne er nævnt i konkursloven:

”Konkurskarantæne kan efter kurators begæring efter § 161 pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed”.

Groft uforsvarlig forretningsførelse

Der er ingen definition for, hvornår der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, samt hvornår personen er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, derfor skal grænsen udledes i retspraksis. Det vil altid være en konkret vurdering for hver enkelt sag.

I retspraksis har langt de fleste sager, som har ført til en konkurskarantæne, været begrundet i oftest flere af de nedenstående forhold:

• Der har ikke været indberettet af A-SKAT, AM-Bidrag og/eller manglende afregning af moms i en længere periode.
• Der er ikke blevet bogført og/eller udarbejdet årsregnskab.
• Driften har været fortsat, selvom at selskabet burde have været indstillet ”fortsættelse af driften efter håbløshedstidspunktet”.
• Ledelsesmedlemmet har foretaget ulovlige lån i selskabet.
• Ledelsesmedlemmet har sammenblandet sin private økonomi med selskabets økonomi.

Er en eller flere betingelser opfyldt, vil ledelsesmedlemmet kunne ifalde konkurskarantæne, såfremt det også skønnes, at personen fremadrettet er uegnet til at være i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. I retspraksis lægges der vægt på, hvor stort et tab selskabets kreditorer har lidt, og i hvor høj en grad ledelsesmedlemmet har udvist uansvarlighed.

Hvis en person ifalder en konkurskarantæne, må denne ikke være en del af ledelsen i et kapitalselskab (som hovedregel i tre år). Det er dog fortsat lovligt at drive virksomhed i en anden form, hvor personen hæfter fuldstændigt for virksomhedens gæld, eksempelvis enkeltmandsvirksomhed.

Hvis personen efterfølgende inden for tre års fristen, ifalder endnu en konkurskarantæne, vil personen kunne miste retten til at drive virksomhed overhovedet.

Gode råd

Som et ledelsesmedlem skal man derfor huske på at:

  • Indstille driften, når selskabet ikke længere står til at rede, og en fortsættelse heraf kun vil påføre selskabet flere kreditorer eller en større gæld.
  • Altid at bogføre op og aflægge årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler.
  • Afregne moms og skatter.
  • Aldrig ”låne” penge fra selskabet uberettiget, eller i øvrigt sammenblande sin private økonomi, med selskabets økonomi.

Er en af disse omstændigheder indtrådt, og er gælden til kreditorerne af væsentlig karakter, vil der være en risiko for at ifalde en konkurskarantæne.

Antallet af konkurskarantæner overgår forventningerne

Inden reglernes indtræden, var forventningen, at der ville blive imellem 150-250 sager hvert år, vedrørende konkurskarantæne.

Fra reglerne trådte i kraft fra 1. januar 2014 og frem til og med 2018, er der ifølge Erhvervsstyrelsen afsagt mere end 5.600 konkurskarantæner, hvoraf over 2.500 konkurskarantæner alene er blevet afsagt i 2018.

Er dit selskab nødlidende så kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05.