mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ulovlige kapitalejerlån bliver nu lovlige

Ulovlige kapitalejerlån bliver nu lovlige

Fra den 1. januar 2017 bliver det lovligt for kapitalselskaber, under nærmere angivne betingelser, at yde økonomisk bistand til kapitalejere og selskabets ledelse ved at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for disse.

Efter de nugældende regler vil selskabets økonomiske bistand til kapitalejere og ledelsen som hovedregel være ulovlig. Dette vil fra den 1. januar 2017 ikke længere være tilfældet, såfremt den økonomiske bistand opfylder de nedenfor nævnte betingelser.

Betingelserne der skal være opfyldt er følgende:

Det er en betingelse for lovligt at kunne yde økonomisk bistand til kapitalejere og selskabets ledelse, at den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver, hvilket vil sige, at der skal være tale om midler, som selskabet lovligt vil kunne udlodde som ordinært udbytte, og

  • at den økonomiske bistand ydes på sædvanlige markedsvilkår, og
  • at generalforsamlingen har truffet beslutning om at yde den pågældende økonomiske bistand, eller at ledelsen har truffet beslutning herom efter bemyndigelse fra generalforsamlingen.

De ovenfor oplistede betingelser for lovligt at kunne yde lån m.v. skal sikre, at hensynet til selskabet samt dets kreditorer fortsat varetages på behørig vis.

Kapitalejerlån ydet forud for den 1. januar 2017 og som er ulovlige efter de nugældende regler, kan lovliggøres ved, at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter den 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde den økonomiske bistand som lovlig økonomisk bistand ved opfyldelse af ovenstående betingelser. Kapitalejere og ledelsesmedlemmer der har modtaget ulovlige kapitalejerlån kan derved undgå at blive pålagt bøder og krav om tilbagebetaling.

Lovændringen ændrer ikke på de skattemæssige regler, hvilket vil sige at økonomisk bistand til kapitalejerne med bestemmende indflydelse fortsat vil blive beskattet som løn eller udbytte heraf, hvis betingelserne herfor er opfyldt, uanset at udlånet, sikkerhedsstillelsen m.v. selskabsretligt er lovligt.

De ændrede regler vil derfor primært være tiltænkt de situationer, hvor den økonomiske bistand er ydet ulovligt efter de nugældende regler til selskaber uden bestemmende indflydelse, hvilket eksempelvis kunne være et selskabs udlån til to holdingselskaber, der hver ejer 50 % af et datterselskab.