mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Generalforsamlingssæsonen er skudt i gang!

Alle danske selskaber skal hvert år afholde mindst én generalforsamling, hvor bl.a. selskabets årsrapport skal godkendes af kapitalejerne. I den forbindelse opstår der ofte en række spørgsmål om proceduren for generalforsamlingen, samt hvad der skal og kan træffes beslutning om på generalforsamlingen. Vi forsøger her at besvare de mest almindelige spørgsmål, der opstår i denne forbindelse for selskaber, som ikke er børsnoterede.

Hvor skal generalforsamlingen afholdes?

Selskabers generalforsamlinger skal afvikles på selskabets hjemsted, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter. Generalforsamlingen vil derfor ofte skulle ske på en adresse i selskabets kommune.

I praksis afvikles langt de fleste generalforsamlinger på rent skriftligt grundlag, hvorved forstås, at der ikke nødvendigvis skal afholdes en fysisk generalforsamling. Der udarbejdes i den forbindelse et generalforsamlingsreferat, som underskrives af den generalforsamlingsvalgte dirigent, hvori de af generalforsamlingen trufne beslutninger nedskrives.

Hvordan og hvornår indkaldes der til en generalforsamling?

Det er enten selskabets direktion eller bestyrelse, der indkalder til og tilrettelægger generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal i henhold til selskabsloven foretages tidligst 4 uger, og medmindre vedtægterne foreskriver en længere frist, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det skal fremgå, hvilke emner og forslag der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der er fremsat forslag til ændring af selskabets vedtægter, som skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold som udgangspunkt angives i indkaldelsen.

I aktieselskaber skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten, gøres tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

 Hvad skal behandles på selskabets ordinære generalforsamling?

Selskabers ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den generalforsamlingsgodkendte årsrapport kan indsendes og modtages af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

En godkendelse af selskabets årsrapport er dog ikke det eneste, som kapitalejerne skal eller kan tage stilling til på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen skal ligeledes træffe beslutning om selskabets anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, samt eventuelt ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsregnskaber.

Herudover har enhver kapitalejer i selskabet ret til at få et bestemt emne eller forslag optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Emner eller forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan dog kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige tilstedeværende kapitalejere samtykker på generalforsamlingen.

Særligt for aktieselskaber har enhver kapitalejer alene ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen, hvis forslaget er fremsat tidligere end 6 uger før generalforsamlingen. Hvis forslaget fremsættes senere, vil bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt forslaget er fremsat tids nok til, at kunne blive behandlet på generalforsamlingen.

 Skal selskabet have ny revisor eller fravælge revision?

Ønsker kapitalejerne enten at fravælge revision eller vælge ny revisor, vil dette som det klare udgangspunkt skulle ske på selskabets ordinære generalforsamling, idet revisor oftest vælges for ét år ad gangen.

Skifte af revisor kan foretages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis et begrundet forhold giver anledning hertil. I praksis er det dog yderst vanskeligt at skifte revisor midt i den valgte periode, idet det forudsætter en fyldestgørende forklaring fra selskabets ledelse, der skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Vores anbefaling er derfor, hvis man ønsker at skifte revisor, at dette besluttes på selskabets ordinære generalforsamling, idet det her kan ske uden begrundelse.

 Er der tidligere udstedt et ulovligt aktionærlån?

Som noget særligt for den første årlige generalforsamling i 2017 er det væsentligt at være opmærksom på de nye regler omkring lovliggørelsen af aktionærlån gældende fra 1. januar 2017.

Har selskabet ydet et lån til eller stillet sikkerhed for kapitalejerne, som var ulovligt i henhold til de tidligere gældende regler, har kapitalejerne mulighed for at lovliggøre et sådant ellers ulovligt aktionærlån, såfremt dette godkendes på den førstkommende generalforsamling i 2017.

Træffes der ikke beslutning herom på den første generalforsamling i 2017, vil forholdet ikke efterfølgende kunne lovliggøres. Det er derfor vigtigt at være opmærksom herpå allerede nu.

 Hvilke rettigheder har man som kapitalejer?

Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og har ret til at tale på generalforsamlingen. Kapitalejerne er ikke forpligtet til at møde op personligt, idet kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig samt sammen med en rådgiver.

En kapitalejers stemmeret på generalforsamlingen skal være reguleret i selskabets vedtægter eller eventuelt i en ejeraftale. Udgangspunktet er, at en kapitalejer har én stemme pr. kapitalandel. Selskabskapitalen kan dog være opdelt i kapitalklasser, hvorefter nogle kapitalandele er gjort stemmeløse, hvorved ejerne af de stemmeløse kapitalandele ikke har stemmeret på generalforsamlingen.

Vores anbefaling

Det er vigtigt at være opmærksom på, at proceduren i forbindelse med afholdelsen af selskabets generalforsamling overholdes, idet det kan have afgørende betydning i forhold til gyldigheden af de på generalforsamlingen trufne beslutninger, hvis ikke den formelle procedure overholdes.

Vi anbefaler derfor, at man nøje gennemgår proceduren for generalforsamling forud for afholdelsen heraf, således at generalforsamlingen kan planlægges i god tid. På denne måde sikres det, at de formelle procedurer overholdes, således at der ikke i fremtiden opstår en unødvendig tvist på baggrund heraf.

 

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), Adm. Partner
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Heidi Balle Aaen

  Økonomi- og Administrationschef
  "Det er vigtigt for mig, at kunden er i centrum."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Inga Sand Sørensen

  Advokat
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Nicolas Mikkelsen

  Advokat
 • Peter Lyhne Nielsen

  Stud. Jur
  "Ved løsning af mine arbejdsopgaver lægger jeg vægt på, at arbejdet udføres grundigt og effektivt."
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  Presse- og kommunikationsansvarlig
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
  72 30 12 05
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier