mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Lønmodtagernes Garantifond konkurs

Min arbejdsgiver er gået konkurs – hvad gør jeg?

Lønmodtagernes Garantifond: Når en virksomhed bliver taget under konkursbehandling, efterlades lønmodtagerne ofte med tanken ”Hvad gør jeg så nu?”. Dette gælder både med hensyn til den manglende lønudbetaling og den kommende jobsituation.

Såfremt du som lønmodtager har et løntilgodehavende, vil dit krav formentlig høre under kategorien ”privilegerede krav”. Som lønmodtager kommer du derfor foran de øvrige kreditorer, når det kommer til uddeling af boets midler ved konkursboets afslutning. I nogle tilfælde kan der imidlertid gå år før boet afsluttes, eller boet kan have så få midler, at der end ikke bliver udbetalt til ”privilegerede krav”.

I Danmark findes dog en forsikringsfond ved navn Lønmodtagernes Garantifond (også kaldet LG). I forbindelse med en virksomheds konkurs er LG med til at sikre, at arbejdstagere ikke lider et tab, eller i hvert fald begrænse tabet, når en arbejdsgiver går konkurs.

Hvad dækkes, og hvad dækkes ikke af LG

• Lønkrav – Dækkes af LG
• Udlæg / Afholdte udgifter – Dækkes ikke af LG
• Bonusaftaler m.v. – Dækkes i nogle tilfælde af LG
• Lønkrav vedrørende tiden efter konkursens indtræden – konkursboet indtræder i din ansættelsesaftale – Dækkes ikke af LG

Her får du en grundigere gennemgang af, hvad der dækkes, og hvad der ikke dækkes af LG.

Lønmodtagernes Garantifond og dækning

I forbindelse med en konkurs er LG med til at sikre, at du som lønmodtager ikke står uden indkomst. LG dækker lønkrav på op til kr. 160.000 pr. medarbejder. Der kan gå op til 8 uger fra konkursens indtræden til udbetalingen fra LG sker.

Det er derfor vigtigt, at man som arbejdstager henvender sig til LG i forbindelse med arbejdsgivers konkurs for at sikre sig dækning. LG dækker både løn før konkursen, samt løn i opsigelsesperioden.

Når det kommer til løn i opsigelsesperioden er det dog vigtigt at bemærke, at man kun får dækket en periode svarende til, hvad der anses for normalt og rimeligt. Hvis man har aftalt en længere opsigelsesperiode, kan denne derfor reguleres.

I de fleste tilfælde vil dette konkret betyde, at opsigelsesperioden reguleres, så den tilpasses funktionærlovens regler. Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering af, hvad der findes normalt og rimeligt for den pågældende type af ansættelsesforhold.

Udlæg og afholdte udgifter

Krav på refusion af udgifter, du som lønmodtager har afholdt i forbindelse med ansættelsen, er ikke omfattet af betegnelsen ”privilegeret krav”..

Et sådant krav skal anmeldes i konkursboet på lige fod med andre kreditorer, og anmeldes derfor som et ”simpelt krav”.

Bonusaftaler m.v.

Krav på bonus dækker LG i nogle tilfælde. Det afgørende er hvilken type ”bonus” der er tale om.

Såfremt der er tale om provision, overtidsbetaling, eller tillæg for særlig indsats m.v. er udgangspunktet at kravet er et privilegeret krav, som dækkes af LG.

Er der derimod aftalt en bonus, der kommer til udbetaling efter en bestemt periodes ansættelse, vil denne bonus ikke være omfattet af kategorien ”privilegeret krav”.

Forskellen på de to typer bonus er, at førstnævnte kan sidestilles med løn, hvorimod sidstnævnte nærmere betegnes som en præmie.

Boet indtræder i min ansættelsesaftale

Hvis kurator senest 14 dage efter konkursdekretets afsigelse giver besked om, at konkursboet ønsker at indtræde i din ansættelsesaftale, vil dit krav vedrørende tiden efter konkursens indtræden ikke være dækket af LG. Dit eventuelle tilgodehavende vedrørende løn fra tiden før konkursens indtræden, vil du kunne søge dækket gennem LG.

Hvis konkursboet ønsker at indtræde i din ansættelsesaftale, kan du som lønmodtager kræve, at kurator stiller sikkerhed for din løn. På den måde sikrer du, at du ikke ender med at udføre arbejde for konkursboet uden at modtage løn.

Hvis kurator ønsker at indtræde i ansættelsesforholdet, er du som lønmodtager forpligtet til at fortsætte dit arbejde i henhold til kontrakten. Hvis du ikke fortsætter dit arbejde, anses dette som en opsigelse/misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor du fortaber dit krav på løn i opsigelsesperioden.

Hvordan opgør jeg mit lønkrav, og til hvem anmelder jeg kravet?

Det kan være svært at gennemskue, hvad du som lønmodtager har krav på i forbindelse med din arbejdsgivers konkurs.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har af krav og hvem du skal anmelde kravet overfor, kan de fleste fagforeninger hjælpe. Hvis din fagforening ikke kan hjælpe, eller du ikke er medlem af en fagforening, hjælper vi gerne med opgørelsen og anmeldelsen. På den måde sikrer du, at du får anmeldt det korrekte og dermed opnår størst mulig dækning af dit tilgodehavende.