mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Ramt af konkurs: Sådan kan du få gældssanering

Ramt af konkurs: Sådan kan du få gældssanering

Siden 1984 har det været muligt at få gældssanering, hvis man ikke har udsigt til at kunne betale sin gæld. I 2005 blev det lettere for konkursramte erhvervsdrivende at få gældssanering. Reglerne er her anderledes, og det kan derfor være en god idé at søge gældssanering i forbindelse med konkurs.

Reglerne om gældssanering blev indført i 1984 og siden har betydet, at fysiske personer kan opnå en generel ordning med deres kreditorer. I 2018 blev der indgivet godt 4200 begæringer om gældssanering, mens landets skifteretter samme år tog ca. 1500 gældssaneringer til følge.

Hvad er gældssanering?

Gældssanering retter sig mod personer, som inden for de nærmeste år ikke har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser. Det er ligeledes en betingelse, at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldnerens og husstandens økonomiske forhold. Eksempelvis nytter en gældssanering ikke, hvis skyld-neren fortsat pådrager sig ny gæld.

En kendelse om gældssanering indebærer, at skyldneren over en årrække skal afvikle en del af sin gæld, mens den resterende del af gælden bortfalder. I særlige situationer kan der være tale om fuldstændigt bortfald af gælden.

En begæring om gældssanering indgives til skifteretten, som afholder et møde med ansøgeren. På mødet tager skifteretten stilling til om man vil indlede en sag om gældssanering. Dette sker hvis skifteretten vurderer, at der er rimelig udsigt til, at der kan afsiges kendelse om gældssanering. Denne kendelse kan først afsiges senere, når skifteretten tager et konkret forslag fra skyldneren til følge.

Hvad hindrer en gældssanering?

En række forhold kan betyde, at skifteretten ikke vil indlede en gældssaneringssag – eller afviser at tage et gældssaneringsforslag til følge. Disse udelukkelsesgrunde fylder ofte meget i praksis. Er skyldnerens og dennes hustands aktuelle økonomi uafklaret er det i sig selv nok til, at skifteretten ikke vil indlede sagen. Det forhindrer ofte gældssanering, hvis en eller flere i husstanden lever af overførselsindkomst eller SU. Groft sagt betyder usikre eller uudnyttede erhvervsmuligheder ofte, at der ikke kan opnås gældssanering.

Ligeledes vil en række omstændigheder vedr. pådragelse af gælden kunne hindre, at der indledes en gældssaneringssag. Hvis ansøgeren har handlet økonomisk uansvarligt eller pådraget sig en væsentlig del af gælden ved strafbart forhold vil dette hindre gældssanering. På tilsvarende vis vil skifteretten se på, om ansøgeren har indrettet sig med henblik på at opnå gældssanering eller om ansøgeren har undladt at betale sin gæld skønt der var mulighed her for. Dette vil som udgangspunkt også udelukke gældssanering. Dog skal skifteretten se på gældens alder, således at omstændighederne ved gældens pådragelse vejer tungere, jo yngre gælden er.

Særlige regler for erhvervsgæld – gældssanering i konkurs

I 2005 blev der indført særlige regler for sanering af erhvervsmæssig gæld, hvis dette sker i forbindelse med en konkursbehandling. Disse regler er på en række punkter lempeligere end gældssanering efter de almindelige regler. Lempelser som modsvares af pligter for skyldneren, hvis denne opnår gældssanering.

Reglerne finder som udgangspunkt kun anvendelse, hvis gælden i al væsentlighed stammer fra erhvervsmæssig virksomhed. Praksis er på dette punkt ganske restriktiv, idet man ikke kan få gældssanering efter de lempelige regler, hvis der er et vist element af privat gæld. I disse situationer må ansøgeren søge efter de normale regler.

Kerneområdet for de særlige regler er fysiske personer, som er erklæret konkurs efter at have drevet privat virksomhed. Reglerne finder også anvendelse på fallentens ægtefælle eller samlever, hvis denne hæfter for gælden via kaution eller lign. Endelig kan reglerne anvendes, hvis konkursbehandlingen om-handler et selskab, som skyldneren eller dennes ægtefælle eller samlever ejer en væsentlig del af. I dette tilfælde er det tillige et krav, at skyldnerens gæld i det væsentlige kommer fra hæftelse for selskabets gæld, eksempelvis som kautionist.

Økonomisk situation behøver ikke være afklaret

Når de særlige regler bruges, er der ikke krav om, at skyldnerens og husstandens samlede økonomiske situation skal være afklaret. Formålet er at gøre gældssanering mulig for personer, som er berørt af et virksomhedssammenbrud, idet denne personkreds ofte befinder sig i en økonomisk overgangsperiode. Med andre ord kan skyldneren opnå gældssanering i situationer, hvor skifteretten efter de almindelige regler vil afvise gældssanering.

Hvis skyldneren opnår gældssanering selv om de økonomiske forhold er uafklarede kan der ske en efter-følgende forhøjelse af de afdrag, som skal betales til kreditorerne. Der opstår således en pligt for skyldne-ren til at underrette skifteretten om væsentlige forbedrede økonomiske forhold, således at der skal til-flyde kreditorerne forhøjede afdrag. Undlader skyldneren at underrette skifteretten kan denne efter begæring fra en fordringshaver ophæve kendelsen om gældssanering. Konsekvensen vil så være, at den sanerede gæld genopstår.

Kortere afdragsperiode

Afdragsperioden er en særlig fordel for skyldneren. Hvor der normalt skal betales afdrag i 5 år slipper skyldnere med erhvervsgæld, som har været genstand for konkursbehandling, med at betale afdrag i 3 år. Der er med andre ord et enkelt og håndgribeligt økonomisk incitament for at søge gældssanering efter de særlige regler.

Selvom en – tidligere – erhvervsdrivende har gunstigere muligheder for at opnå gældssanering er der på visse punkter øgede krav. Hvis ledelsen i den konkursramte virksomhed har undladt at drive denne ansvarligt vil gældssanering være udelukket. På tilsvarende vis vil manglende efterlevelse af regler om bog-føring, momsafregning, indeholdelse og afregning af A-skat samt indsendelse af oplysninger til offentlige myndigheder kunne hindre gældssanering. Dette kræver dog, at de kritisable forhold har haft et ikke uvæsentligt omfang.

Overvejelser om gældssanering

Hvis man er berørt af en konkurs og ønsker et opgør med sine personlige økonomiske forpligtelser er reglerne om gældssanering i konkurs værd at overveje.

Dels er mulighederne for at opnå gældssanering udvidet, da der ikke er krav om hustandens økonomiske forhold er afklarede. Der kan være andre forhold, som udelukker gældssanering i den konkrete situation, men det vil i mange tilfælde være oplagt at søge i tilknytning til konkursbehandlingen.

Her til kommer, at en gældssanering i konkurs er billigere for ansøgeren end ellers.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05, hvis du vil undersøge mulighederne for gældssanering.