Retsmægling, mediation og konfliktløsning

Hvis konflikter kan løses direkte mellem parterne uden at gennemføre en retssag, kan det være en fordel for alle.

En retssag handler om, hvem der har ret, og hvem der kan bevise sin ret. Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov, og her handler det om at finde ud af, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre.

Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver mulighed for en mere varig løsning. Ofte kan en retsmægling tilbydes meget hurtigt, og den er typisk mindre tidskrævende og dermed også billigere end en retssag.

Konfliktløsning via dialog

Konfliktmægling mellem parterne er en alternativ metode til at løse en sag uden at indlede en retssag. Ved konfliktmægling mødes parterne med henblik på at få bedre forståelse for hinandens synspunkter og påstande, og målet er at få sagen forligt i mindelighed og ofte gerne med fortsat samarbejde for øje.

Retsmægling

Når en sag er anlagt, er det muligt i retten at få retsmægling som et alternativ til en dom. Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres konflikt. Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i mægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Mæglerne træffer ikke afgørelse i sagen, men hjælper i stedet parterne med at finde frem til en løsning på konflikten, som de kan blive enige om. Mægleren hjælper parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten, og hjælper dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Retsmægling er fortroligt, med mindre parterne aftaler andet.

Vi kan hjælpe dig i hele processen med råd og vejledning, ligesom at vi sammen med dig kan deltage i retsmæglingen.

Mediation

Hvis en tvist mellem to parter er endt i en konflikt, kan et af værktøjerne til at løse konflikten være mediation. Ved mediation får parterne hjælp af en upartisk advokat til at drøfte konflikten og komme frem til et eller flere løsningsforslag i fællesskab. Ved at vælge mediation som konfliktløsningsværktøj, holdes sagen ude af domstolssystemet, og forsøges løst via dialog og med udgangspunkt i parternes egne interesser frem for kun at løse sagen juridisk.

 

Kommercielle fordele for erhvervslivet ved forlig

For en virksomhed kan det være særdeles ressourcekrævende i både tid og penge at være part i en retssag, ligesom virksomhedens image kan blive belastet, ved at en konflikt kommer offentligheden til kende i en retssag. Forligsforhandlinger er derfor oftest en god løsningsmodel til brug for konfliktløsning mellem erhvervsdrivende.

Din specialist i retsmægling, mediation og konfliktløsning

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Torben From
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Torben From
  Torben From
  Advokat (H), mediator
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross