Separation

Hvad betyder det at være separeret?

Ved separationen ophæves de retlige konsekvenser af ægteskabet. Det betyder, at jeres formuefællesskab ophører den dag, der indgives anmodning om separation. Det betyder, at I ikke længere er sambeskattede, I ikke længere er hinandens nærmeste pårørende, retten til arv efter hinanden efter arveloven bortfalder, og der sker ophævelse af den gensidige forsørgelsespligt ved separation, medmindre den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden.

Man skal aktivt søge om skilsmisse efter separation. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, selvom den anden ægtefælle ikke er enig. Der vil aldrig ske en automatisk skilsmisse efter separation.

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Ved både separation og skilsmisse ophører jeres formuefællesskab, sambeskatningen, jeres arveret efter hinanden og den gensidige forsørgelsespligt under ægteskabet. Men der er en juridisk forskel på separation og skilsmisse. Det er nemlig kun skilsmisse, der er det endelige ophør af ægteskabet. Er du separeret skal du derfor indgive en ny begæring om skilsmisse for at blive skilt. Derudover er forskellen, at såfremt I som ægtefæller genoptager jeres samliv, da bortfalder separationen og I lever igen sammen som ægtefæller, der ikke er separerede.

Må man bo sammen, når man er separeret?

En separation bortfalder, hvis I genoptager samlivet.

Vi får ind imellem spørgsmålet; Må man bo sammen, når man er separeret? Hvis I bliver separeret, har I efter praksis normalt 3 måneder til at flytte fra hinanden, idet det antages, at der kan ske bortfald af separationen, såfremt man fortsat har fælles bopæl. Det er dog en konkret vurdering. Separationen bortfalder også, hvis I under separationen genoptager samlivet.

Hvilke vilkår skal gælde for separationen?

Forinden Familieretshuset kan udstede bevilling til separation, skal der være enighed om vilkårene for separationen, som er følgende:

 • Om den ene ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, og hvor længe bidraget skal betales.
 • Hvem af ægtefællerne, der skal overtage eventuel lejebolig eller andelsbolig.

Kan I ikke blive enige om vilkårene for jeres separation, vil I blive indkaldt til en vilkårsforhandling. Opnår I herefter ikke enighed, er det Familieretshuset, som træffer afgørelse om hvilke vilkår, der skal gælde for separationen.

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross