Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag under ægteskabet

Som ægtefæller har I pligt til at forsørge hinanden. Hvis der er stor forskel i ægtefællernes indtægter, og hvis den ene af jer ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for den anden, kan Familieretshuset eller Retten i visse tilfælde pålægge den ene ægtefælle at betale ægtefællebidrag til den anden. 

Det gælder både hvis ægtefællerne lever sammen eller er flyttet fra hinanden, men stadig er gift.

Ægtefællebidraget under ægteskabet skal søges hos Familieretshuset, som træffer afgørelse herom. Afgørelser kan påklages til Retten.

Afgørelsen gælder alene under ægteskabet, og bidraget bortfalder derfor, når der er truffet endelig afgørelse om, hvorvidt der skal betales bidrag efter separation eller skilsmisse.

Ægtefællebidraget kan pålægges med tilbagevirkende kraft. Det kan være fra ansøgningstidspunktet eller fra tidspunktet for den ændring i jeres forhold, der giver grundlag for bidraget, typisk samlivsophævelsen. Hvis bidraget skal pålægges fra samlivsophævelsen, skal man overholde en frist for ansøgningen. 

Separation eller skilsmisse

Som udgangspunkt ophører forsørgelsespligten mellem ægtefæller i tilfælde af separation eller skilsmisse. I visse tilfælde kan den ene ægtefælle dog blive pålagt at betale bidrag til den andens underhold i en kortere eller længere årrække efter separation eller skilsmisse.

Såfremt der er enighed om det, kan man selv indgå aftale om ægtefællebidrag og meddele dette til Familieretshuset under sagen om separation eller skilsmisse. 

Såfremt ægtefællerne ikke er enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, skal du rådføre dig med en advokat. Sagen kan da enten løses ved et forlig mellem parterne, eller din advokat kan føre sagen i Familieretshuset og eventuelt ved domstolene. 

Ægtefællebidragets størrelse

Såfremt der er grundlag for ægtefællebidrag, træffes der afgørelse om bidragets størrelse. Dette sker ud fra en beregning af forskellen i parternes indtægter. Derudover tages der højde for, at bidragsmodtagerens indtægt ikke må overstige et vist beløb årligt, ligesom der tages højde for, om bidragsbetaler har store udgifter til børnebidrag, som betales til den anden ægtefælle.

Fradrag og skat

Bidragsbetaleren kan få fradrag for ægtefællebidrag, mens modtageren skal betale skat af bidraget. Laver I jeres egen aftale, skal I være opmærksomme på de skattemæssige forhold, da det kan være af betydning for reglerne om fradrag, hvis ægtefællebidraget står i misforhold til jeres økonomiske situation.

Bortfald af ægtefællebidrag

Ægtefællebidraget kan bortfalde enten automatisk, eller såfremt man ansøger Familieretshuset herom.

Hvis den, der skal modtage ægtefællebidrag, gifter sig igen, bortfalder ægtefællebidraget automatisk. Har modtageren indledt et ægteskabslignende samlivsforhold, kan der ligeledes være grundlag for bortfald af ægtefællebidraget. Der skal i denne situation indgives ansøgning om bortfald til Familieretshuset

Lyt til vores podcasts

Lyt til flere

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Lene Marie Braad
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross