Økonomisk rådgivning ved skilsmisse

Bodeling ved skilsmisse

Skilsmisse og økonomi hænger uløseligt sammen, og uanset din og din ægtefælles situation vil der skulle tages stilling til, hvordan I hver især skal indrette jer fremadrettet, hvordan jeres formue skal deles, og hvordan I vil fordele jeres aktiver imellem jer.

Når man deler økonomien ved skilsmisse kaldes det en bodeling. Bodelingen er en samlet betegnelse for den økonomiske deling og vedrører både selve den økonomiske opgørelse af jeres formue samt deling af jeres indbo, ligesom der under bodelingen skal tages stilling til, hvem af jer der skal beholde hvilke aktiver, f.eks. en ejendom eller en bil. 

Hvilke regler gælder for deling af økonomien ved separation og skilsmisse?

Reglerne om deling af økonomien ved skilsmisse eller separation afhænger først og fremmest af, hvorvidt I har delingsformue (tidligere kaldet fælleseje), eller om I har særeje helt eller delvist.

Har I formue, der er særeje, indgår denne formue ikke i bodelingen ved skilsmisse eller separation.

Har I derimod formue, der er delingsformue, er udgangspunktet, at der skal ske en ligedeling af hver ægtefælles positive formue. Dette gælder, uanset om I har haft separat økonomi, da jeres almindelige formue kun er undtaget fra ligedelingen, såfremt formuen er særeje. Det betyder, at selvom I har hver jeres konto, og det kun er den ene af jer, der ejer f.eks. en ejendom, skal værdien af jeres formue hver især fortsat indgå i delingen med halvdelen til hver af jer.

Undtagelser fra ligedeling af formue ved skilsmisse

Selvom I har delingsformue i jeres ægteskab, er der dog visse dele af jeres formue, der kan være undtaget fra reglen om ligedeling. Dette gælder bl.a. en personlig erstatning i det omfang, erstatningen er i behold.

Det gælder endvidere som udgangspunkt jeres pensionsopsparinger, hvor udgangspunktet er, at hver ægtefælle beholder sin egen pensionsopsparing, men dog alene i det omfang opsparingen anses som rimelig i forhold til ægtefællens uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. Har man derimod sparet ekstra op ved siden af sin rimelige ordning, og er man den pensionsmæssigt bedst stillede ægtefælle, da kan der være tale om en ordning, der skal indgå i den økonomiske deling. 

Til sidst kan der under visse betingelser derudover være mulighed for at kræve en kompensation udbetalt af den anden ægtefælles pension.

Du skal være opmærksom på, at såfremt ægteskabet har været særligt kortvarigt, kan der være grundlag for, at der helt eller delvist kan ske en skævdeling af formuen, således at I hver især helt eller delvist beholder det, I hver især ejer uden at dele formuen.

Hvem bestemmer hvordan økonomien deles ved skilsmisse?

I forbindelse med en skilsmisse eller en separation har I aftalefrihed i forhold til, hvordan I ønsker at dele jeres økonomi. Dette gælder både i forhold til, hvor stor en del af formuen, I hver især overtager, ligesom det gælder, hvordan de forskellige aktiver og jeres indbo fordeles i tilfælde af skilsmisse.

Hvis I ikke kan blive enige, er det Skifteretten, der kan hjælpe med at få delt formuen. Det sker ved, at én af ægtefællerne anmoder Skifteretten om hjælp til deling af fællesboet. Skifteretten indkalder herefter til et vejledningsmøde.

Opnås der ikke enighed på mødet, kan én af ægtefællerne anmode Skifteretten om at udpege en bobehandler, der bistår med deling af fællesboet. En bobehandler er en advokat, som skal sørge for, at delingen af fællesejet sker efter lovgivningens regler, og at der i bodelingen foretages korrekte værdiansættelser.

Hvis der er uenigheder, der ikke kan løses under bobehandlingen, kan der anlægges en retssag om de spørgsmål, du og din ægtefælle måtte være uenige om. Det kan f.eks. dreje sig om en uenighed om, hvem der skal overtage en bestemt ejendom.

I mange tilfælde kan der i samarbejde med hver sin advokat opnås en løsning i mindelighed, uden det er nødvendigt at få bistand fra Skifteretten.

Skal der ske deling af gæld ved skilsmisse?

Under og efter ægteskabet hæfter du og din ægtefælle hver især for jeres egen gæld, og I hæfter begge for fælles gæld. Det samme gælder i tilfælde af skilsmisse eller separation. Selvom du ikke hæfter for din ægtefælles gæld, kan den gæld, I hver især har, dog stadig have betydning for, hvor stor en positiv formue I hver især har, der skal deles med den anden ægtefælle.

Det skyldes, at jeres gæld hver kan modregnes i jeres positive formue, inden I skal ligedele. Det gælder dog ikke en hvilken som helst gæld, I hver især har optaget. Om den gæld, I har, kan modregnes, inden I skal ligedele formuen, kan afhænge af, hvad gælden er anvendt til.

Er gælden eksempelvis ikke blevet brugt til anskaffelse, forbedring eller vedligeholdelse af aktiver, som skal deles, skal gælden ikke nødvendigvis modregnes inden delingen af jeres økonomi. I dette tilfælde I kan gælden alene modregnes i den formue der skal deles, hvis gælden overstiger den formue, ægtefællen har som ikke skal deles – f.eks. en formue der er særeje.

Har du brug for hjælp til et økonomisk overblik i forbindelse med separation eller skilsmisse?

Vi anbefaler, at du rådfører dig med en advokat tidligt i forløbet i forbindelse med en skilsmisse eller separation, så du er sikret, at du har et fuldt økonomisk overblik og på den baggrund kan træffe de rigtige beslutninger.

Vi kan hjælpe dig med et økonomisk overblik, vejledning og rådgivning om de juridiske regler, du bør kende, indgåelse af aftale med din tidligere ægtefælle, og om nødvendigt kan vi hjælpe dig med sagen i Skifteretten.

Kontakt os for at høre nærmere om vores ydelser i relation til skilsmisse og økonomi.

Lyt til vores podcasts

Se flere

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i økonomisk rådgivning ved skilsmisse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Lene Marie Braad
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross