Det skal du vide om skilsmisse

9. februar 2024
4 minutters læsetid
Det skal du vide om skilsmisse

Når man som ægtefæller skal gå fra hinanden kan det opleves som en uoverskuelig proces, man står overfor. Man kan være i tvivl om i hvilken rækkefølge man skal gøre tingene. Hvornår skal bodeling ved skilsmisse ske og hvilke konsekvenser har ansøgningen om separation eller skilsmisse?

Nedenfor har vi samlet et overblik over, hvad der typisk er særlig vigtigt at være opmærksom på, inden du går i gang med processen.

Vi anbefaler, at du søger rådgivning tidligt i forløbet, så du er opmærksom på konsekvenserne af de beslutninger du tager.

Hvilke konsekvenser har ansøgningen om separation eller skilsmisse?

Når du eller din ægtefælle ansøger om separation eller skilsmisse har det den retlige konsekvens af ansøgningen, at formuefællesskabet ophører ved udløbet af det døgn, hvor der er indgivet ansøgning om separation eller skilsmisse til Familieretshuset.

Datoen for ophør af formuefællesskabet får betydning for deling af formuen, da det er de aktiver I hver især ejer pr. denne dato, der skal indgå i bodelingen, såfremt I har delingsformue.

Separationen eller skilsmissen er først endelig, når Familieretshuset har udstedt en bevilling om separation eller skilsmisse.

Hvad skal du tage stilling til inden du søger om separation eller skilsmisse?

Inden du ansøger om separation eller skilsmisse, skal du tage stilling til om enten du eller din ægtefælle skal betale ægtefællebidrag til den anden, samt hvem af jer der skal overtage en eventuel lejebolig.

Hvis din ægtefælle har ansøgt om separation eller skilsmisse, skal du tilsvarende tage stilling til om der skal betales ægtefællebidrag, eller hvem der skal overtage en eventuel lejebolig, da du skal svare på om du er enig i de oplysninger, din ægtefælle har givet i ansøgningen. Derudover skal du naturligvis have taget stilling til, om du er enig i at blive separeret eller skilt fra din ægtefælle.

Ægtefæller skal være enige om en direkte skilsmisse, medmindre særlige grunde gør sig gældende. En ægtefælle har derimod altid ret til separation, uanset om den anden ægtefælle er enig.

Læs mere om separation og skilsmisse, herunder mulighederne for direkte skilsmisse

Hvornår skal bodeling ved skilsmisse ske?

Der er ikke en egentlig tidsfrist for, hvornår bodelingen ved en skilsmisse skal være endelig. Der er heller ikke krav om, at du og din ægtefælle skal være enige om deling af økonomien før I bliver separeret eller skilt.

I nogle tilfælde kan det dog være relevant, at lave en samlet aftale om både bodelingen og om der f.eks. skal betales ægtefællebidrag til den ene ægtefælle. Hvis det er tilfældet skal de to processer om henholdsvis bodeling og separation eller skilsmisse foregå samtidigt, da ægtefællerne skal opnå enighed om ægtefællebidrag, før der kan udstedes bevilling til separation eller skilsmisse.

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved bodeling?

Ofte er et af de første spørgsmål der melder sig i forbindelse med en bodeling og skilsmisse, hvor man hver især skal bo når man flytter fra hinanden.

Hvis du og din ægtefælles fælles bolig er en ejerbolig, da skal man være særligt opmærksom på, at den ægtefælle der bliver boende i det fælles hjem kan blive pålagt at betale en markedsleje for brug af ejendommen. Værdien af markedslejen opgøres og indgår i den endelige deling af formuen. Markedslejen kan pålægges indtil den ene ægtefælle eventuelt overtager ejendommen i forbindelse med bodelingen. Ægtefællerne kan i stedet vælge at indgå aftale om, hvordan udgifter til ejendommen skal fordeles og om den part der bliver boende skal betale en markedsleje for brug af ejendommen, hvilket kan være en fordel at forholde sig til tidligt i forløbet.

Dernæst er det væsentligt, at du – inden du eventuelt indgår aftaler om, hvordan jeres formue skal deles – har overblik over både din egen og din ægtefælles formue, herunder værdien af det I hver især ejer eller det I ejer sammen.

Det er også afgørende, at du kender reglerne om, hvilke dele af formuen der skal indgå i delingen og hvilken formue I eventuelt har, der ikke indgår i delingen. Hvis man ikke har det overblik kan man risikere, at indgå en aftale der ikke er rimelig.

Til sidst kan der være skattemæssige konsekvenser af bodelingen og separationen eller skilsmissen, som er væsentlige at tage højde for ved bodelingen.

Læs mere om bodeling ved skilsmisse

Kan I selv indgå aftaler om bodelingen?

Ægtefæller har aftalefrihed i forbindelse med en bodeling og kan således selv vælge, hvordan formuen skal deles.

Du og din ægtefælle kan godt selv indgå en aftale om bodelingen, men vi anbefaler ikke, at man indgår en aftale uden at rådføre sig med en familieadvokat, da vi desværre ofte ser, at aftaler ægtefæller selv har indgået, ikke tager højde for alle relevante spørgsmål i bodelingen eller at aftalen ikke er tilstrækkelig klar til, at sikre mod uenigheder der måtte opstå på et senere tidspunkt.

Mange bodelinger løses i enighed, hvor parterne har hver sin advokat, der kan bistå med, at udarbejde en holdbar aftale.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross