mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Afgørelse i Højesteret: Forskellige regler for overdragelse i levende live og ved død.

Afgørelse i Højesteret: Forskellige regler for overdragelse i levende live og ved død.

Højesteret har den 8.3.2016 afgjort en sag om rækkevidden af borgeres adgang til at anvende værdiansættelsescirkulæret ved familieoverdragelser. Højesteret stadfæstede Skifteretten og Landsrettens afgørelse.

Sagen kort:I et dødsbo havde arvingerne indgået aftale om, at én af arvingerne kunne modtage en fast ejendom til 85 % af den offentlige vurdering. Arvingerne havde indbyrdes indgået supplerende aftaler, der tilgodeså de øvrige arvinger.
Skifteretten underkendte boets værdiansættelse og tillod, at SKAT kunne få udpeget en særlig sagkyndig til at vurdere den faste ejendom til markedsprisen i handel og vandel og den afgørelse blev kæret til Vestre Landsret.
Over for Landsretten blev det bl.a. gjort gældende, at borgere altid kunne støtte ret på værdiansættelsescirkulæret og værdiansætte en fast ejendom til en værdi i intervallet +/- 15 % af den offentlige vurdering. Det blev gjort gældende, at der foreligger en fast praksis herfor.
Dette argument blev ikke imødekommet af Landsretten, der stadfæstede skifterettens afgørelse, idet landsretten tilføjede, at der ikke er en fast administrativ praksis på området for dødsboer. Samtidig udtalte Landsretten dog, at en eventuel fast administrativ praksis på ”gave-området”, ikke kunne føre til et andet resultat. Landsretten åbnede dermed for, at der muligvis gælder forskellige regler for overdragelse i levende live og ved død.

Højesterets afgørelse: 
Højesteret har den 8. marts 2016 afgjort sagen og har stadfæstet Skifterettens og Landsrettens afgørelse.

Hvordan vil dette påvirke generationsskifter fremover?
Er man i overvejelser om et generationsskifte, er det altafgørende, at der ikke består usikkerhed om værdiansættelsen og den skattemæssige håndtering. Advokat, Partner Jens Axel Kruchov, Storm Advokatfirma udtaler:

“I lyset af Højesterets afgørelse, er det min anbefaling, at der udarbejdes en drejebog for et kommende generationsskifte inden dette gennemføres. Drejebogen vil indeholde en gennemgang af både sælgers, købers og de bagvedliggende familiers juridiske og økonomiske stilling.
I forbindelse med værdiansættelsen af faste ejendomme, bør der indgives anmodning om bindende svar til SKAT inden handler gennemføres, således at der hverken er usikkerhed om værdien af de overdragne ejendomme eller usikkerhed om de skattemæssige konsekvenser for sælger og køber. Derudover kan der tages et skatteforbehold, der vil åbne mulighed for parterne til at ændre berigtigelsen af købesummen, hvis SKAT ændrer den skattemæssige værdi og fordeling af købesummen.”

Skulle du have interesse i at få kigget nærmere på dine personlige forhold, er du meget velkommen til et gratis indledningsmøde ved STORM Advokatfirma.