mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Bodeling

I forbindelse med en bodeling er der mange spørgsmål der skal tages stilling til:

  • Hvordan opgør I hver især jeres formue?
  • Er der formue som ikke skal indgå i en ligedeling?
  • Har I et gyldigt oprettet særeje?
  • Hvordan skal jeres aktiver værdiansættes?
  • Skal jeres pensionsopsparinger deles?

Har man haft delingsformue under ægteskabet skal der i forbindelse med en skilsmisse eller separation som udgangspunkt ske en deling af den nettoformue, hver ægtefælle ejer. Der kan dog forekomme tilfælde hvor ægteskabet har været så kortvarigt, og uden økonomisk fællesskab, at reglerne om ligedeling skal fraviges.

Det er vigtigt, at du rådfører dig med en advokat tidligt i forløbet i en bodeling – også selvom I er enige – for at sikre dig, at du er bekendt med alle dine rettigheder. Har I selv lavet aftaler uden advokat, bør du kontakte os i forbindelse med udarbejdelse af den endelige skriftlige aftale der kaldes ”bodelingsoverenskomst”, så du er sikker på, at aftalen tager højde for alt hvad I ejer.

Kan I ikke i blive enige om, hvordan formuen skal deles og dermed selv lave en frivillig aftale i samarbejde med jeres advokater, er det Skifteretten der træffer afgørelse om deling af fællesejet. Skifteretten udpeger da en advokat som bobehandler som herefter skal sørge for, at aktiverne bliver vurderet, og sørge for, at delingen af fællesejet sker efter lovgivningens regler.

Er der kun et enkelt spørgsmål som I ikke kan blive enige om, kan en sag, i stedet for behandling af sagen hos bobehandler, indbringes for domstolene. Det gælder f.eks. hvis man kun er uenig om deling af pensionerne eller deling af et enkelt aktiv.

Nedenfor kan du læse mere om hovedregler for deling af formuen, som også gælder såfremt Skifteretten skal bistå med delingen af formuen.

Pensionsordninger

Pensionsordninger skal som udgangspunkt ikke deles ved en separation eller skilsmisse, men der findes en række muligheder for at lave pensionsudlignende aftaler, navnlig hvis den enes pensionsordninger er markant bedre end den andens og dette måske skyldes, at den anden har været fraværende fra arbejdsmarkedet på grund af barsel m.v. Alle dine pensionsordninger er samlet på hjemmesiden pensionsinfo.dk, hvor du kan skaffe dig et overblik vedrørende værdien af pensionsordningerne.

Advokatbistand – hjælp til økonomisk overblik

De fleste vælger at benytte advokatbistand til at få et overblik vedrørende økonomien i forbindelse med en separation eller skilsmisse og det er med til at sikre, at løsningen er fuldt oplyst, inden der træffes beslutning eller indledes forhandlinger mellem ægtefællerne.

I tilfælde af uenighed, kan disse afgøres ved en retsafgørelse.

Delingsformue

Som udgangspunkt indgår alt hvad man som ægtefæller ejer på tidspunktet for ægteskabets indgåelse eller senere erhverver i delingsformuen. Ifølge lovgivningen skal denne formue deles lige i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Visse personlige rettigheder indgår dog ikke i delingsformuen. Dette gælder f.eks. beløb modtaget som personskadeerstatning, under forudsætning af at beløbet er holdt adskilt fra øvrig formue og ikke er forbrugt. Pensionsopsparinger indgår som udgangspunkt heller ikke i delingsformuen, medmindre der er tale om en ekstra opsparing som er opsparet af midler fra delingsformuen. Du kan læse mere om deling af pensioner nedenfor.

Særeje er ikke omfattet af delingsformuen. Særeje skal mellem ægtefællerne aftales i form af en underskrevet og tinglyst ægtepagt.

Opgørelse af formuen

Der skal ske en opgørelse af hver ægtefælles aktiver. Det er for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil, båd, evt. firma og indbo. Den gæld, hver ægtefælle hæfter for, skal fratrækkes. Resultatet kaldes ægtefællens nettobodel.

Begge ægtefællers nettobodel udgør tilsammen det samlede fællesbo og skal ligedeles mellem ægtefællerne.

Hvis en bodel er negativ betyder det, at ægtefællen skylder mere end vedkommende ejer. Der er således gæld tilbage, når værdierne er realiseret. Hvis der er gæld tilbage efter beregningen, som kun denne ægtefælle hæfter for, skal der ikke ske en ligedeling af gælden.

Opgørelsen af fællesboet sker på ophørsdatoen for delingsformuen. Delingsformuen ophører ved udløbet af det døgn, hvor Familieretshuset har modtaget ansøgning om bevilling om separation eller skilsmisse. Såfremt ægtefællerne er enige om det, kan en anden ophørsdato aftales.

Den praktiske deling

Det er hovedreglen, at den ægtefælle der ejer et aktiv har førsteret til at beholde dette aktiv.

Begge ægtefællers nettobodel udgør tilsammen det samlede fællesbo og skal ligedeles mellem ægtefællerne.

Er værdien af en ægtefælles ting større end ægtefællens andel af fællesejet, må den anden ægtefælle få forskellen udbetalt i kontanter, da hver ægtefælle har ret til at beholde egne ting.

For at kunne dele fællesboet, er det derfor også nødvendigt at kende værdien af de enkelte aktiver. Kan ægtefællerne ikke blive enige om værdiansættelserne, er det i sidste ende skifteretten, der tager stilling til værdiansættelserne. Mange ægtefæller bliver dog, i samarbejde med deres respektive advokater, enige om selv at få aktiverne vurderet, f.eks. hos en ejendomsmægler, såfremt det drejer sig om en ejendom.

Bodelingsoverenskomst

Når I er enige om, hvordan delingsformuen skal deles, bør der laves en klar aftale om det. Denne aftale kaldes en bodelingsoverenskomst. Det er vigtigt at have en klar aftale som tager højde for delingen af samtlige aktiver og skattemæssige forhold, da I dermed kan undgå, at der senere bliver tvivl om hvad I har aftalt.

Behandling af pensionsopsparinger ved bodeling

Reglerne om deling af pensioner er komplicerede, og det kan derfor være svært for parterne at gennemskue, i hvilket omfang pensioner skal deles ved skilsmisse. Det er derfor vigtigt at rådføre sig hos en advokat, der er specialist i reglerne om pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse. Det er vi.

Udgangspunktet er, at hver ægtefælle uden deling udtager pensionsordninger, der må anses som sædvanlige for den pågældendes uddannelses- eller arbejdsmæssige situation. Det betyder, at lønmodtageres pensionsordninger, der svarer til, hvad der følger af en overenskomst, altid vil betragtes som rimelige, og dermed som udgangspunkt ikke skal deles. Det kan være en udfordring, at vurdere en rimelig pension for en selvstændig erhvervsdrivende, idet der her må ses på, om opsparingen er sædvanlig set i forhold til den pågældende virksomhed.

Kompensation til den dårligst stillede ægtefælle

Hvis ovenstående regler stiller en ægtefælle urimeligt, er der efter loven mulighed for at kræve kompensation udbetalt af den anden ægtefælle. 

Først og fremmest kan skifteretten bestemme, at der skal betales en ”fællesskabskompensation” til ægtefællen med den mindste pensionsordning, hvis ægtefællerne, af hensyn til familien, har indrettet sig sådan, at den ene ægtefælle arbejder mindre og dermed har en mindre pensionsordning. Det vil typisk være i situationer, hvor der er behov for at den ene ægtefælle er hjemmegående af hensyn til børnene, mens den anden ægtefælle har et mere tidskrævende arbejde, eller et arbejde med meget rejseaktivitet. Mange betingelser skal være opfyldt. Hvorvidt betingelserne er opfyldt kan derfor være vanskelige på forhånd at gennemskue for parterne. Kompensationen fastsættes ud fra en betragtning om, at begge parter har bidraget til, at den ene ægtefælle kunne oparbejde en større pensionsordning.

Hvis der ikke er grundlag for en fællesskabskompensation, kan der være grundlag for en ”rimelighedskompensation”. Reglen skal opsamle de tilfælde, hvor en ægtefælle stilles urimeligt ringe i pensionsmæssig henseende.

Samtidig skal andre krav være opfyldt. Eksempelvis skal ægteskabet have været af længere varighed. Der beregnes herefter en andel af den bedst stillede ægtefælles pension, som skal udbetales til den dårligst stillede ægtefælle.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Står du ved en skillevej?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.