Skatter og afgifter i generationsskifte

Skatter og afgifter i generationsskifte

Christian Bay Nielsen

Generationsskifte af familieejede virksomheder

Når der skal gennemføres en overdragelse af sælgers virksomhed til børn, åbnes der op for særlige gunstige muligheder. Disse omfatter lempelige regler om værdiansættelse ved generationsskifte af familieejede virksomheder, muligheder for at aftale generationsskifte succession, hvorved den næste generation indtræder i sælgers skattemæssige stilling.

De familieejede virksomheder kan anvende særlige lempelige regler for at generationsskifte deres virksomhed. Det åbner mulighed for at håndtere værdiansættelsen og den arveafgift og gaveafgift, generationsskifter af sådanne virksomheder udløser. Dertil kommer at også den skat der påhviler sælgeren i et generationsskifte kan minimeres og i visse tilfælde udskydes ved skattemæssig succession.

For at sikre virksomhedens fortsatte kapitalgrundlag og opretholde det finansielle beredskab, er det oftest nødvendigt at minimere de arveafgifter og gaveafgifter, der er konsekvenser af et generationsskifte.

For at sikre dette, skal den optimale værdiansættelse identificeres og det skal vurderes, hvordan ejeren af virksomheden får sit vederlag. Dette kan ske kontant, ved opretholdelse af et ejerskab, ved medfinansiering, ved ydelse af gaver, ved at modtage en boligret eller ved at indgå i en earn out aftale.

Skattemæssig sikring i forbindelse med generationsskifte

Fælles for alle generationsskiftemodeller er, at der bør ske en skattemæssig sikring enten i form af indhentelse af skattemæssig bindende forhåndsbesked eller ved at indgå aftale om skatteforbehold.

Generationsskifte er et område, der er meget detaljeret reguleret. Der er derfor næsten konstant nye regler der skal indarbejdes i generationsskiftet. Navnlig skattereglerne er underlagt hyppige ændringer, der vanskeliggør at lave langtidssikrede løsninger med mindre de også gennemføres.

Gaveafgiften er eksempelvis varieret fra 5-15% og der har været politiske ønske om at hæve den til 30%.

Hvis generationsskiftet ikke gennemføres i levende live, kan det gennemføres som arv. Der skal i den situation betales en arveafgift. I modsætning til i levende live, hvor der betales en gaveafgift.

Af likviditetsmæssige årsager kan sælger/ boet lade en del af købesummen forblive ved køber, således at køber har et lån, der gradvist betales, Dette lån kan være rente og afdragsfrit i visse situationer

Dine specialister i generationsskifte

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jens Axel Kruchov
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross