Privat skifte

Det er en svær og hård tid for de pårørende, når nogen dør. Ud over sorgen, skal der tages stilling til en masse praktiske ting og der skal styr på det juridiske.

Vi har samlet processen på disse sider, så du får et nemt overblik. Den blå farve markerer, hvor du er i processen.

Privat skifte

Når en af vores pårørende dør, skal dødsboet behandles. Det sker ofte ved et privat skifte. Nogle arvinger står selv for skiftet, men mange benytter en dødsboadvokat til at tage sig af de mange og komplekse opgaver, der kan være svære at overskue.

Hos STORM Advokatfirma er vores erfarne dødsboadvokater klar til at hjælpe jer, så I slipper for den byrde det er, at stå for et privat skifte.

Hvad er privat skifte?

Et privat skifte af dødsbo er en mulighed, når arvingerne efter afdøde vedgår arv og gæld. Det er den mest udbredte skifteform og omkring hvert fjerde dødsbo behandles som et privat skifte.

Et privat skifte foregår ved, at arvingerne anmoder skifteretten om at boet udleveres til privat skifte og det er herefter arvingerne i enighed, der styrer boets behandling i den periode, der er afsat til behandlingen af boet.

Denne periode kan vare i op til 12 måneder efter dødsdagen og den kaldes for boperioden.

Forenklet privat skifte

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor boet afsluttes med det samme fordi der ikke er skatter i boet ligesom der heller ikke er hverken bo- eller tillægsboafgifter. Det er derfor typisk de boer, der har en formue under grænsen for boafgift og hvor der alene er børn og ægtefælle som arvinger.

Mange arvinger vælger at antage en professionel dødsboadvokat til at klare selve behandlingen af det private skifte.

Der laves så skiftefuldmagter fra arvingerne til advokat og denne gennemfører så behandlingen af dødsboet.

Privat skifte eller bobestyrer

Hvis boet er solvent og arvingerne er enige om behandlingen af boet, er den bedst løsning at foretage et privat skifte - typisk med hjælp fra en dødsboadvokat.

Hvis arvingerne ikke er enige eller er i tvivl om, hvorvidt boet er solvent eller hvis afdøde i et testamente havde bestemt bobestyrer behandling, vil boet blive taget under behandling af en autoriseret bobestyrer.

Et bobestyrerbo er ofte noget dyrere end et privat skifte og er også administrativt tungere.

Uanset valg af skifteform, er udgiften til advokaten en udgift for dødsboet og den kan trækkes fra, inden arvingerne skal betale boafgift (arveafgift).

Boperioden starter på dødsdagen og kan afsluttes, når boet er klar til at lave en boopgørelse, dog senest på et års dagen.

Hvis boet ikke er klar til afslutning, vil det – efter 15 måneder blive taget under behandling af en autoriseret bobestyrer og det arbejde, der allerede er blevet foretaget vil blive lagt til side, hvorefter bobestyreren ”starter forfra”.

Som nævnt vælger langt de fleste at skifte privat.

Hvordan gennemføres et privat skifte?

Anmodningen af et privat skifte sendes til skifteretten, der herefter udsteder en skifteretsattest og denne attest gør det muligt for arvingerne eller deres dødsboadvokat at få indblik i afdødes økonomi og til at foretage salg m.v. af afdødes aktiver.

Der skal indrykkes en annonce i Statstiden om, at eventuelle kreditorer skal opgøre og anmelde deres krav til boets kontaktperson indenfor en frist på 8 uger fra annoncens offentliggørelse. Dette kaldes for et proklama og når proklamafristen på 8 uger er udløbet, kan boet indsende en foreløbig opgørel-se over afdødes aktiver og passiver på dødsdagen.

Åbningsstatus privat skifte

Denne foreløbige opgørelse kaldes for en åbningsstatus

Både indrykning af proklama og indsendelse af åbningsstatus til skifteretten og skattestyrelsen er obligatorisk.

Når skattestyrelsen har modtaget åbningsstatus sendes en kvittering om at åbningsstatus er modtaget og undertiden kan skattestyrelsen kræve at der udarbejdes selvstændig opgørelse af afdødes skattepligtige indkomst i perioden fra 1.1. og frem til dødsdagen. Dette kan være tilfældet, hvis skattestyrelsen har en formodning for, at afdøde havde indbetalt for lidt i skat i den periode.

Boopgørelse privat skifte

I selve boperioden skal afdødes aktiver og passiver gøres op. Gælden skal betales og aktiverne skal enten sælges af boet eller udloddes som arv til arvingerne. Fordelingen af afdødes midler sker i henhold til arveloven og et eventuelt testamente.

Hvis afdøde havde lavet et testamente med bestemmelse om, at der skal uddeles kontante beløb i form af legater, skal disse opfyldes så snart boet har likviditet til det.

Skatter og afgifter i privat skifte

Boet kan også sælge afdødes aktiver, herunder fast ejendom og i den forbindelse er det vigtigt at vide, at boet er en såkaldt selvstændig juridisk person og dermed også et selvstændigt skattesubjekt.

Beskatningen ved et salg af skattepligtige aktiver sker således i boet og ikke ved arvingerne, hvis det er boet, der står som sælger.

Hvis afdøde havde et hus, der skal sælges kan det være fristende at udlodde dette til arvingerne til en skattemæssig lav værdi og dermed betale en mindre boafgift (15%).

Hvis arvingerne bagefter sælger huset til en højere værdi, vil de imidlertid ikke kunne henføre skatten til boet, men vil selv blive beskattet med 43%.

Et privat skifte kan være skattefritaget, hvis formuen er mindre end godt 3 mio.

Hvis afdøde havde en udskudt skat på enten en erhvervsejendom eller aktier, vil denne udskudte skat blive ophævet, hvis formuen er under beløbsgrænsen for skattefrihed.

Hvis boets formue er over beløbsgrænse, er boet skattepligtigt og skal indsende en selvangivelse for perioden fra 1.1. i dødsåret og frem til boet afslutningsdato.

Der vil i det tilfælde være mulighed for at anvende nogle skattemæssige fradrag i hele perioden.

Når alle aktiver er enten solgt eller udloddes som en del af arven. Er boet klar til afslutning og der laves en boopgørelse, der gør rede for både aktiverne og passiverne samt indtægterne og udgifterne i boperioden.

Det beløb, der er tilbage kaldes for bobeholdningen og den danner grundlag for beregning af boafgift til staten.

Arv til en ægtefælle er fritaget for boafgift. Arv til børn og børnebørn afgift belægges med 15% af, hvad der overstiger godt kr. 320.000.

Andre arvinger betaler en boafgift på 36,25%.

Herefter indsendes boopgørelsen med en oversigt over arvefordelingen og afgiftsberegningen til skifteretten og skattestyrelsen.

Når skifteretten og skattestyrelsen har godkendt opgørelsen udsender skifteretten en opkrævning på boafgiften og når den er betalt, er boet afsluttet.

Udbetaling af arv privat skifte

Arvingerne kan beslutte, at der kan ske udlodning af arv allerede før boet er behandlet færdigt. Dette kaldes for en a-conto udlodning. Hvis dette vælges som en mulighed, skal der oftest ske orientering til skattestyrelsen indenfor en frist på 4 uger. Der bør dog altid være tilstrækkelig likviditet tilbage i boet til at dække de krav, der er mod boet. Det gælder både de anmeldte og kendte krav samt om-kostningerne til skatter og boafgifter. Udlodning bør derfor kun ske i enighed og efter at porklamafri-sten er udløbet og eventuelle større aktiver er solgt.

Hvis der ikke sker a-conto udlodning, vil udbetalingen af arven ske i forbindelse med den endelige godkendelse af boet fra skattestyrelsens og fra skifterettens side.

Fordele ved privat skifte

Den væsentligste fordel ved et privat skifte er, at arvingerne aktivt medvirker i behandlingen af boet og er fuldt ud informeret og med til at træffe de nødvendige beslutninger.

Ud over dette, kan der være både afgiftsmæssige og skattemæssige fordele ved et privat skifte, ligesom omkostningerne til advokat bistand oftest er lavere ene behandling ved en bobestyrer.

Som det fremgår, er der mange ekspeditioner og dermed også mange ”faldgruber”.

Hvis arvingerne vælger at gøre arbejdet selv, kan man nogen gange rende i unødige problemer. Derfor bør man antage professionel advokatbistand fra starten af boet.

Derved fritages arvingerne også for både opgaven og ansvaret samtidigt med, at udgiften til boets behandling betales af boet som en fradragsberettiget udgift og alle arvingerne bidrager dermed til betalingen.

Læs mere om emnet

Læs flere

Dine specialister i privat skifte

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Jens Axel Kruchov
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  Copyright © 2024 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross