Hvad må du give i pengegave?

17. december 2021
2 minutters læsetid
give i pengegave?

Op til en bestemt beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give pengegave til dine børn og børnebørn. Du kan give hvert barn og barnebarn op til 68.700 kroner pr. år (2021-sats).

I forbindelse med årets afslutning og den forestående jul, er gavehumøret ofte højt

Almindelige julegaver er ikke lovreguleret, men hvis der ydes gaver ud over det, der kaldes sædvanlige lejlighedsgaver, har det betydning af kende de gældende regler for ydelse af gaver.

Betingelser for at kunne give pengegave

For at kunne yde en gave, skal man både være solvent og have rådighed over sit bo.

Er man eksempelvis insolvent, kan man ikke give gaver ud over sædvanlige lejlighedsgaver.

Har man en mental svækkelse, kan man kun give gaver, hvis man har sin fornufts fulde brug.

Netop i denne situation kan det være en fordel, at der allerede var lavet en fremtidsfuldmagt, hvori det var beskrevet, at en gavepraksis ville kunne videreføres også selv om fuldmagten skulle træde i kraft på grund af mental svækkelse.

Endelig kan det også forekomme, at gavegiveren hensidder i uskiftet bo og at der derved er en begrænsning i, hvor store gaver, der kan ydes, diet gavegiver skal respektere den førstafdødes ægtefælles arvinger.

Hvad må du give i pengegave?

Er man fri af disse indledende betingelser, kan der ydes gaver og der er i princippet ingen begrænsning i, hvor store gaver, der kan ydes.

Hvis værdien af en gave i 2021 overstiger kr. 68.700 (69.500 i 2022), skal der laves en gaveanmeldelse og der skal betales en gaveafgift af det beløb, der overstiger bundgrænsen. Gaveafgiftssatsen er p.t. 15%.

Et kig i krystalkuglen om fremtiden gør at en del rådgivere, mig selv inklusive, har en forventning om, at gaveafgiftssatsen vil stige både grundet den politiske udvikling og grundet den økonomiske situation i Danmark efter udrulningen af Coronatiltag og hjælpepakker.

Det kan derfor i visse situationer overvejes, om ikke det er en god idé at yde større gaver for at beskytte den naturlige formuevandring ned gennem familien.

Hvad må du ellers give i gave?

Gaver bestående af andet end kontante midler rejser der udover en overvejelse af, hvad værdien af gaven så udgør.

Ved fast ejendom ydet som gave, kan reglerne om værdiansættelse fra værdiansættelsescirkulæret fra 1982 anvendes indtil der foreligger en ny offentlig vurdering. Når denne foreligger (er ankommet til ejerens E-boks) bortfalder det gamle cirkulære, og i stedet kan borgeren anvende det nye cirkulære og den nye (formentlig højere) vurdering.

Værdipapirer skal værdiansættes til handelsværdi, og hvis der er tale om børsnoterede aktier, da kursen på gavetidspunktet.

Ved gaver, hvor værdien overstiger bundgrænsen, skal der tillige foretages en gaveanmeldelse, der skal indsendes til skattestyrelsen inden den 1. maj i året efter gaven er ydet.

Herefter beregnes/ godkendes den beregnede gaveafgift, og der skal ske indbetaling af gaveafgif-ten.

Det faktum, at gavegiver betaler gaveafgiften for modtageren, er ikke i sig selv en yderligere gave.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Jens Axel Kruchov
  Jens Axel Kruchov
  Advokat, Partner
  cross