Hvor skal børnene holde ferie? Få hjælp her

29. maj 2018
3 minutters læsetid

Planlægning af ferie fylder meget hos mange deleforældre. Det kan skyldes, at det endnu ikke er planlagt, hvilke uger og hvor mange dage børnene skal være hos hver af forældrene i ferien.

Artiklen er opdateret den 27. november 2019

Sådan er reglerne om feriesamvær

Hvis ikke Familieretshuset i en samværsresolution eller forældrene selv i en aftale, har fastsat feriesamvær, er udgangspunktet, at det løbende samvær fortsætter, medmindre bopælsforælderen varsler ferie med barnet. Hvis bopælsforælderen varsler ferie med barnet bortfalder det løbende samvær. Det kan du læse mere om nedenfor.

Det kan i nogle tilfælde være et god løsning og et bevidst valg, at det løbende samvær fortsætter, hvis der for eksempel er tale om et lille barn, hvor samværet er fastsat til korte, men ofte samvær. Det kan også være, at det løbende samvær lige er startet og det derfor er mindre forvirrende for barnet/børnene at det fortsætter uændret hen over ferien.

Såfremt der ikke i det løbende samvær er samvær med overnatning, vil der normalt ikke blive fastsat feriesamvær med overnatning. Feriesamværet kan i stedet bestå af ekstra dags-samvær – eventuelt flere dage i træk.

Feriesamvær for samværsforælderen

Er du samværsforælder og ønsker feriesamvær fastsat, skal du rette henvendelse til Familieretshuset. Familieretshuset fastsætter normalt feriesamvær i skolernes normale ferieperioder, det vil sige sommerferie, efterårsferie, vinterferie og påskeferie. Dertil kommer feriesamvær i forbindelse med helligdage i jul, pinse mv.

Familieretshuset vil i forbindelse med fastsættelse af feriesamvær foretage en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet/børnene. Det gøres på sædvanlig vis, som når det løbende samvær fastsættes, med inddragelse af barnets perspektiv. Der kan derudover lægges vægt på, om samværet er fastsat til sjældnere end hver anden weekend, for eksempel på grund af geografiske forhold, idet der i så fald kan kompenseres for det ved at fast-sætte udvidet feriesamvær.

Det løbende samvær op til feriesamvær og i forlængelse af feriesamvær bortfalder ikke automatisk. Er der for eksempel fastsat feriesamvær med samværsforælderen fra søndag til søndag, bortfalder weekendsamværet i den pågældende weekend ikke, med mindre bopælsforælderen har ferie med barnet indtil søndagen. Ellers vil feriesamværet starte den dag, weekendsamværet normalt starter – for eksempel om fredagen – og så vare til søndagen i ugen efter

Feriesamvær for bopælsforælderen

Ovenstående vedrører samværsforælderen, altså den af forældrene, hos hvem barnet ikke har folkeregister-adresse. Bopælsforælderens ret til at holde ferie med barnet – altså en periode uden samvær med den anden forælder – er en ret man har, uden at det behøver at være aftalt mellem parterne. Bopælsforælderen skal forinden ferien afholdes varsle samværsforælderen. Samværsforælderens samvær med barnet bortfalder i denne periode.

Bopælsforælderen har ret til at holde ferie inden for de normale ferieperioder, medmindre andet er aftalt mellem forældrene eller fastsat af Familieretshuset. Ønsker bopælsforælderen at holde ferie uden for de normale ferieperioder, og således det går ud over samværsforælderens samvær med barnet, skal man først forsøge at blive enige om samværet. Kan det ikke lade sig gøre, skal bopælsforælderen søge Familieretshuset om lov til at holde ferie i den pågældende periode. Der vil ofte blive givet lov til at holde ferie, hvis det drejer sig om en udlandsrejse i en rimelig periode man er inviteret på sammen med barnet og dermed ikke har haft indflydelse på, hvornår er placeret.

Aftale om feriesamvær er bindende

Generelt gælder det, at en aftale som forældrene selv indgår angående feriesamvær – og samvær i øvrigt – er lige så bindende som hvis samværet er fastsat af Familieretshuset. Det er vigtigt, hvis man selv vil lave en samværsaftale, at tage hensyn også til feriesamværet, ligesom det er vigtigt at skrive i aftalen, at den skal kunne tvangsfuldbyrdes af Familieretten, såfremt barnet/børnene ikke udleveres til den anden forælder i forbindelse med samværet.

Hvis der er tvivl om, hvordan en samværsaftale skal udarbejdes for at den kan gøres gældende af både samværsforælderen og bopælsforælderen, kan det ære en god ide at tage kontakt til en advokat eller søge rådgivning direkte hos Familieretshuset.

Står du i en situation, hvor der er opstået uenighed samværet i ferien? Ring til vores afdeling for Familieret på tlf. 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross