Fra medarbejder til medejer

15. juni 2021
3 minutters læsetid
Fra medarbejder til medejer

Skal en medarbejder være medejer af din virksomhed? Der findes flere tilgange og modeller for overdragelse af en del af virksomheden.

Hvorfor gå fra medarbejder til medejer?

Når man som virksomhedsejer overvejer at tage medarbejdere ind i ejerkredsen, er det vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man overvejer dette. Typisk vil det enten være for at motivere medarbejderen, eller for at styrke virksomheden ved at sikre fastholdelse af medarbejdere med særlige kompetencer.

Medejerskab som motivation

Denne situation er ofte særligt målrettet nøglemedarbejdere, men der kan også være tale om en generel medarbejderordning – hvilket typisk ses i større virksomheder.

Tilgangen tager sigte på at lade medarbejderen opnå nogle økonomiske fordele via medejerskabet, som motiverer medarbejderen til at præstere i højere grad. Hvis medarbejderens arbejdsindsats medfører, at virksomheden bliver mere værd, får medarbejderen via sin ejerandel en direkte økonomisk fordel baseret på denne værditilvækst.

Typisk vil medarbejderen kun erhverve en lille ejerandel, eller ejerandele af en kapitalklasse, som ikke giver stemmeret på generalforsamlingen. Formålet er at give økonomiske fordele til medarbejderen, men samtidig bevare den fulde kontrol med virksomheden hos den bestående ejerkreds.

Ligeledes vil købesummen for medarbejderen typisk være fordelagtig i forhold til en fremmed investor, fordi den øgede motivation hos vigtige medarbejdere indebærer en særskilt fordel for virksomheden og dermed de sælgende ejere via en forbedring af det forventede, fremtidige driftsresultatet.

Særlige ordninger vedrørende salg af ejerandele til medarbejdere

Der findes forskellige ordninger, hvor enkelte eller alle medarbejdere, kan blive tildelt ejerandele som en del af deres aflønning. I denne forbindelse anses overdragelsen af ejerandele grundet værdien heraf også som en del af det vederlag, medarbejderen modtager for sit arbejde.

Som udgangspunkt gælder de almindelige regler for overdragelse af ejerandele også, når ejerandelene overdrages til en medarbejder. Et alternativ til tildeling af ejerandele kan være, at medarbejderen tildeles en ret til senere at købe eller nytegne ejerandele.

Der er en række fordele ved, at aflønning af medarbejdere delvist sker gennem ejerandele. Heriblandt kan medejerskab være en medvirkende faktor til, at den pågældende medarbejder fastholdes, hvilket gør aflønningsformen særligt velegnet i forhold til medarbejdere, der er særligt vigtige for virksomheden. Herudover giver medejerskabet mulighed for, at medarbejderen opnår en økonomisk fordel ved værdistigning.

Det er dog helt centralt at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af ejerandele til medarbejdere, både for medarbejderen og virksomhedens vedkommende. Der findes en række ordninger i skattelovgivningen, der – under visse betingelser – gør det muligt at overdrage ejerandele til medarbejdere på mere fordelagtige skattemæssige vilkår. Det anbefales dog, at der altid søges juridisk og skattemæssig rådgivning førend en ordning med medarbejderejerandele etableres.

Medejerskab som reel indflydelse

Den anden tilgang er motiveret af at optage en ny medejer, hvis økonomiske og forvaltningsmæssige (dvs. kompetence/stemmeret) beføjelser har en reel og væsentligt vægt i virksomheden. Dette forudsætter typisk større ejerposter, som f.eks. erhvervelse af 20 % eller mere af det samlede antal ejerandele.

De ”medarbejdere” som ofte sigtes til her er klare nøglepersoner, ofte med direktionsposter.

Formålet bag denne type overgang fra medarbejder til medejer er typisk motiveret af et ønske om fremtidigt generationsskifte, at inddrage en meget essentiel eller måske helt uundværlig medarbejder i ejerkredsen således vedkommende ikke tager job hos en konkurrent eller starter op selv, eller lignende.

Denne tilgang har således fokus på at etablere en reel samarbejdspartner og medejer, frem for blot at etablere en underordnet medejer som alene har nogle få ekstra økonomiske rettigheder i form af en mindre ejerandel, eller mulighed for at sælge ejerandele med evt. avancegevinst hvis virksomhedens værdi stiger.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross