Medejer af virksomhed – Guide til at købe sig ind i firma

15. august 2022
5 minutters læsetid
guide: fra medarbejder til medejer
Indholdsfortegnelse

I denne artikel guider vi dig igennem processen omkring at gøre en medarbejder til medejer af virksomheden. Undgå faldgruberne, og brug rådgivning så tidlig i forløbet som muligt.

Sådan sælger du ejerandele til en medarbejder

I forrige artikel behandlede vi nogle af de hensyn, som kan motivere både arbejdsgiver og medarbejder til at påbegynde rejsen fra medarbejder til medejer.

I denne artikel ser vi nærmere på et helt konkret eksempel på hvordan processen lavpraktisk gennem-føres på en juridisk og forretningsmæssig optimeret måde, når en ledende medarbejder tillige skal være medejer. Fokus er derfor på særligt betroede nøglemedarbejdere, ejerpartnere eller direktører. Generelle medarbejderordninger for alle ansatte behandles ikke i denne artikel.

Få styr på ejerprocenterne før der skrives kontrakt

Før kontrakterne gøres klar, skal der være styr på den grundlæggende kommercielle præmis:

 • Hvordan skal ejerprocenter være fordelt blandt ejerne efter salget?
 • Hvordan skal stemmeretten/magten være fordelt blandt ejerne efter salget?
 • Er medejerskabet en reel medbestemmelse på ejerniveau, eller et rent økonomisk incitament?

Hvis der ikke er fuld klarhed over disse punkter, vil man opleve, at kontrakterne bliver forhandlet på et løst og ustabilt grundlag. Det giver en større risiko for, at aftalen ikke kan lukkes, og alle parter skuffes. Når de grundlæggende forventninger afstemmes fra starten, stiger succesraten.

Ofte vil der være 1 majoritetsejer, som tager en eller flere minoritetsejere ind i ejerkredsen. I nogle tilfælde kan der dog være flere majoritetsejere, f.eks. hvis A og B hver med 50 % ejerandele beslutter, at de begge skal gå ned til 40 %, således at der nu er frigjort 20 %, der kan sælges til nøglemedarbejdere som i særlig grad ønskes tættere knyttet til virksomheden.

Hvis der er mere end 1 eksisterende ejer i virksomheden, bør de eksisterende ejere afstemme indbyrdes krav og forventninger i forbindelse med optagelse af den nye medejer.

Den kommercielle motor – lav pris, krav om ansættelse

Prisen på ejerandele er af central betydning for optagelsen af en ny medejer. Ofte ønskes det at sælge billigt til medarbejderen, samtidigt med at medarbejderen pålægges en pligt til at sælge ejerandelene tilbage, såfremt medarbejderen fratræder sin stilling i virksomheden. Jo længere medarbejderen bliver i virksomheden, desto større andel af værditilvæksten får vedkommende del i – både i form af løbende udbytte og i form af værditilvækst for realiserede aktiver, hvis virksomhedens værdi er vokset.

Undgå fejl efter de gamle skatteregler for værdiansættelsen

I 2020 og tidligere var der praksis for at lade medarbejderen købe sig ind i virksomheden til ”kurs indre værdi”, dvs. at medarbejderen kunne købe sig ind til en helt særlig favørkurs målt i forhold til markedsværdien af ejerandelene, forudsat at en senere afståelse skete til samme værdiansættelse. Medarbejderen kunne dermed opnå en form for resultatbestemt bonus i form af andel i udlodning af virksomhedens årlige overskud, eller andel i eventuel merværdi når virksomheden realiserer visse aktiver.

Skattepraksis er sidenhen ændret således, at medarbejderen nu som udgangspunkt beskattes af differencen mellem favørkursen og markedsprisen for ejerandelene. Derfor er det sjældent ønskeligt at lade medarbejde købe sig ind til favørkurs efter de gældende regler.

Det er ikke tilladt at omgå skattereglerne, men det er muligt at løse nogle af de udfordringer, som reglerne medfører – og dermed åbne op for, at medarbejderen stadig med økonomisk fordel knyttes tættere til virksomheden.

De nødvendige dokumenter

For at optage medarbejderen som ny medejer, bør der være styr på følgende dokumenter:

 • Ejeraftale
 • Overdragelsesaftale for ejerandele (*)
 • Sælgergældsbrev
 • Ansættelseskontrakt for den nye medejer

(*) Det kan i visse tilfælde være ønskeligt at udstede nye ejerandele, som tegnes af den nye medejer. I så fald udarbejdes en tegningsaftale og generalforsamlingsprotokollat om udstedelse og tegning af de nye ejerandele. Tegning af nye ejerandele sker typisk når ”købesummen” ønskes placeret i virksomheden, mens overdragelse af eksisterende andele sker når ”købesummen” ønskes placeret hos de sælgende virksomhedsejere.

Ejeraftale

Ejeraftalen er parternes indbyrdes aftale om reglerne for at eje virksomheden i fællesskab. Den skal både håndtere de generelle regler for administration af det fælles ejerskab, og de specifikke vilkår for den enkelte medejers rettigheder og forpligtigelser som medejer.

Et helt centralt element i ejeraftalen er vilkår om, at den nye medejers væsentlige misligholdelse af ansættelseskontrakten tillige anses for misligholdelse af ejeraftalen, hvilket udløser en pligt for den misligholdende medejer til at sælge sine ejerandele tilbage til den oprindelige ejer til en i aftalen nærmere reguleret værdiansættelse.

Ejeraftalen bør ligeledes afstemmes med vilkårene for overdragelsesaftale, f.eks. at værdiansættelse ved køb af ejerandelene harmonerer med værdiansættelsen ved efterfølgende afståelse.

Krav om ansættelse som betingelse for medejerskab, minimumskrav til udbytte og soliditetsgrad, bestemmelsesret, minimumsrettigheder for minoritetsejere, konkurrence- og/eller kundeklausuler, forkøbsret, regler om tvangssalg, samt medsalgsret og medsalgspligt er alle eksempler på vilkår, som hører hjemme i denne aftale.

Overdragelsesaftale

Overdragelsen – herunder særligt købesummen – sker på markedsvilkår. Det anbefales her at lade en godkendt eller statsautoriseret revisor opgøre ejerandelenes værdi efter gældende praksis, eksempelvis efter TSS-cirkulærer for så vidt angår anpartsselskaber og aktieselskaber, som ikke er børsnoterede. En sådan vurdering kan vedlægges aftalen som bilag, og reducerer risikoen for korrektioner fra skat.

Gældsbrev

Gældsbrevet bruges til at finansiere den nye medejers betaling af købesummen. Det betyder, at købesummen for ejerandele berigtiges ved optagelse af gæld svarende til den aftalte købesum. Gældsbrevet kan laves afdragsfrit med vilkår om, at årligt udbytte som udloddes fra virksomheden til debitor udelukkende anvendes til at afdrage på gælden, samt at renter på gældsbrevet tilskrives hovedstolen.

Gældsbrevet skal indgås på markedsvilkår, hvilket medfører særlige krav til rentefastsættelse og helhedsforholdene omkring den samlede transaktion.

Ansættelseskontrakt

Da den nye medejers andel i virksomheden er betinget af dennes ansættelse, skal der nødvendigvis også være klarhed over vilkårene for samme ansættelse. Der bør udarbejdes en skriftlig aftale af hensyn til klart og tydeligt at definere medarbejderforpligtigelserne, fordi disse nu både har indflydelse på ansættelsesforholdet og medejerskabet af virksomheden.

Det er væsentligt at kontrollere overensstemmelse mellem ejeraftalen og ansættelseskontrakten, f.eks. således at der ikke fremgår 2 forskellige konkurrenceklausuler, eller modstridende arbejdsbeskrivelser.

Holdingselskaber

Medarbejderen kan med fordel overveje muligheden for at erhverve ejerandele i virksomheden via et af holdingselskab. Der kan være både fordele og ulemper, og muligheden bør drøftes helt konkret i forhold til den enkeltes behov og økonomiske situation.

Faldgruber

Man bør ikke tro at der er total aftalefrihed under henvisning til, at medarbejderen og arbejdsgiver er to uafhængige parter med modsatrettede interesser, og at enhver aftale mellem dem derfor kategorisk må være på markedsvilkår.

De fælles interesser hos parterne har tidligere vist, at man kan opleve en byrdefuld og utilsigtet beskatning, såfremt den samlede transaktion i sin helhed ikke gennemføres på en måde, som er i overensstemmelse med glædende praksis.

En anden uheldig tilbøjelighed er, at de professionelle rådgivere først inddrages i sidste øjeblik, måske få dage før parterne havde forestillet sig at gennemføre handlen eller endog efter der er underskrevet på en minimalistisk overdragelsesaftale. Det kan både medføre forsinkelse, skuffelse, og et ikke uvæsentligt ekstraarbejde med at rydde op, såfremt parterne har handlet på et ufuldstændigt eller decideret forkert grundlag.

Kendskab til lovgivning, praksis og ikke mindst forståelse for den kommercielle motor er det bedste værn imod disse udfordringer.

Tag os med på råd, hvis du har brug for at se mulighederne og løsningerne, frem for begrænsningerne.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross