mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

NyhederHvad skal du tåle som nabo?

Spørgsmålet om, hvad man skal tåle som nabo, giver jævnligt anledning til tvister.

To nye afgørelser fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret giver nu et afgørende bidrag til at fastslå omfanget af den naboretlige tålegrænse.

Naboret og den naboretlige tålegrænse er regler, der er udviklet gennem retspraksis ved interesseafvejning af en lang række enkeltsager. Dette særlige regelsæt – udviklet af domstolene – fastslår, at gener, hvis ulemper overstiger det, der er sædvanligt på det pågældende sted, skal bringes under tålegrænsen.

Erstatningskrav kan rettes mod ejendommens tidligere ejer

I kendelse afsagt af Østre Landsret den 5. september 2016 (optrykt i UfR 2017.151Ø) fastslår landsretten, at naboer kan rejse krav om erstatning for overtrædelse af den naboretlige tålegrænse mod tidligere ejere af ejendommen. Afgørelsen er interessant, fordi den ændrer på det naboretlige udgangspunkt om, at krav om overskridelse af tålegrænsen altid skal rettes mod den aktuelle ejer af ejendommen.

I sagen havde selskabet NCC Property Development A/S som ejer af en ejendom i Søborg fået byggetilladelse til, projekteret og påbegyndt opførelse af et kontorhus på ejendommen. Ejendommen blev solgt til et andet selskab, og NCC færdiggjorde herefter byggeriet. Naboerne anlagde erstatningssag mod NCC for de gener, som den opførte bygning havde påført dem. NCC påstod frifindelse med henvisning til, at de ikke var rette sagsøgte, da de ikke var ejer af ejendommen.

Landsretten nåede frem til, at selvom udgangspunktet i naboretlige tvister er, at et krav skal rettes mod den aktuelle ejer, tilsiger hensynet til beskyttelse af ejendomsretten over fast ejendom, at man ikke er afskåret fra at rejse krav mod den påståede skadeforvoldende part. Naboerne var dermed berettigede til at rette erstatningskravet mod NCC for overskridelse af den naboretlige tålegrænse. Landsretten lagde særligt vægt på, at kravet om erstatning hidrørte fra selve bygningen, og at der ikke var påstået nedrivning eller ændring af bygningen.

Afgørelsen slår dermed fast, at tidligere ejere kan være ansvarssubjekter for naboretlige gener. På den baggrund anbefaler vi i sager om salg af byggeprojekter, at sælger i forbindelse med salget tager stilling til, om et eventuelt ansvar skal kunne dækkes hos køberen.

Naboretlig tålegrænse overskredet på trods af overholdelse af offentligretlige forskrifter

I dom afsagt af Vestre Landsret den 19. december 2016 (optrykt i UfR 2017.1035V) fastslår landsretten, at opsættelse af et hegn på 1,8 meter overskred den naboretlige tålegrænse, selvom hegnet ellers var egnet og lovligt.

I sagen lå det pågældende hegn indenfor åbeskyttelseslinje, og husejeren havde fået dispensation fra kommunen til hegnet, da hegnet ikke var i strid med lokalplanen, og da det ikke havde en negativ effekt på landskabet mv. Naboen anlagde sag mod husejeren med påstand om sænkning af hegnet. Henset til de ganske særlige omstændigheder, at hegnet havde medført en væsentlig begrænsning af naboens udsigt til grønne områder, og at sænkelse af hegnet ikke ville medføre indbliksgener af betydning for husejeren, fik naboen medhold i, at hegnet overskred den naboretlige tålegrænse.

Landsretsdommen er interessant, fordi den fastslår og præciserer den kurs, der tidligere er fastsat i retspraksis, at tålegrænsen kan anses for overskredet, selvom ulempen ikke overskrider den grænse, der er fastsat i offentlige forskrifter, lokalplan, miljølovgivning mv.

Er du i tvivl, om du eller din nabo har overtrådt tålegrænsen, hjælper vi med en juridisk vurdering.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier