Ny afgørelse: Svært at opsige lejer for selv at bebo lejemålet

25. april 2018
3 minutters læsetid

Hvis du ønsker at opsige din lejer og selv bebo et lejemål, er der nogle særlige regler i lejeloven, som du skal være opmærksom på. Lejeloven opstiller strenge betingelser for, hvordan udlejer kan opsige et udlejet lejemål, når opsigelsen skyldes udlejers ønske om selv at bebo lejemålet.

En ny afgørelse fra landsretten viser hvor svært det kan være, at opsige lejer for selv at bebo lejemålet. Vi rådgiver gerne i forbindelse med opsigelse af din lejer eller andre lejeretlige spørgsmål.

Kontakt os allerede i dag, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med opsigelse af din lejer eller andre lejeretlige spørgsmål på telefon 72 30 12 05

Retsgrundlaget for opsigelse

Reglerne for opsigelse af lejemål grundet udlejers ønske om eget brug af lejemålet, findes i lejelovens § 83, stk. 1, litra a. Heraf fremgår det, at udlejer kan opsige lejeforholdet, når udlejer selv ønsker at benytte det lejede.

Muligheden for at opsige lejer efter ovenstående bestemmelse er dog begrænset. I lejelovens § 84 opstilles en række begrænsninger for opsigelsen af lejer. Herunder gælder bl.a., at såfremt lejemålet er en beboelseslejlighed, er det en betingelse, at udlejer selv agter at bebo lejligheden og at opsigelsen er rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold. I loven anføres det, at der ved afgørelsen af, hvorvidt opsigelsen er rimelig bl.a. tages hensyn til, hvor længe udlejeren har ejet ejendommen og lejers mulighed for at finde anden passende bolig.

Endvidere følger det af lejelovens § 86, stk. 2, at udlejer har et opsigelsesvarsel på mindst 1 år overfor lejer.

Ny afgørelse

En ny afgørelse fra Vestre Landsret viser, hvor svært det kan være for udlejer at opsige lejer med ønske om egen anvendelse af det lejede.

I afgørelsen havde udlejer opsagt lejemålet med lejer, fordi udlejer selv ønskede at bebo lejemålet. Lejer fremsatte indsigelser overfor opsigelsen. Landsretten skulle derfor foretage en vurdering af, hvorvidt opsigelsen var rimelig ud fra en vurdering af begge parters forhold.

Udlejer havde opsagt lejemålet med 12 måneders varsel som påkrævet. Udlejer havde ejet ejendommen siden 1993, ligesom udlejer havde beboet ejendommen frem til 2012. Udlejer ønskede selv at bebo lejemålet, idet han havde behov herfor grundet arbejde tæt på lejemålets adresse og idet han på daværende tidspunkt stod uden ny bolig efter salget af sin daværende bolig.

Lejer havde beboet lejemålet siden august 2014, hvor hun, hendes samlever og 4 af hendes børn på 5, 9, 13 og 15 år havde bopæl. Alle børnene var tilknyttet området, hvor lejemålet var beliggende og lejer gjorde gældende, at det ikke var muligt at finde anden passende bolig efter opsigelsen.

Landsretten fandt på baggrund af ovenstående, at udlejers opsigelse af lejer ikke var rimelig.

Afgørelsen viser, at det kan være meget vanskeligt for udlejer at opsige en lejer, selvom om udlejer opsiger lejer med 1 års varsel. Selvom udlejer af saglige og reelle årsager selv ønsker at anvende lejemålet til eget brug, skal der foretages en vurdering af, hvorvidt en opsigelse ud fra en vurdering af begge parters forhold er rimelig. Lejers forhold har derfor væsentlig betydning for afgørelsen af, hvorvidt udlejer kan opsige lejer for selv at anvende lejemålet.

Det er værd at bemærke, at Landsretten i ovenstående afgørelse ikke tillagde det vægt, at udlejer havde ejet ejendommen i 25 år og ikke selv havde ny bolig til rådighed i forbindelse med opsigelsen.

Du bør derfor være ekstra opmærksom, såfremt du ønsker at opsige din lejer for selv at bebo lejemålet.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross