Virksomhedsoverdragelse: Køber kan hæfte for uberettiget opsigelse af medarbejder

21. november 2017
3 minutters læsetid
fritstilling af medarbejder ifm virksomhedsoverdragelse

Højesteret afsiger principiel afgørelse om fritstilling af medarbejder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Afgørelsen understreger vigtigheden i at have kompetente, juridiske rådgivere med i forløbet.

Højesteret har for nylig taget stilling til et principielt spørgsmål: Hæfter en køber af en virksomhed for krav, som følge af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

I sagen var der afsagt konkursdekret den 24. november 2011. Den 23. december 2011 indgik kurator på vegne af konkursboet en aftale med køberen omkring overdragelsen af den del af den konkursramte virksomhed, hvori tillidsrepræsentanten var ansat. 42 af de 220 ansatte blev overtaget af køber. Kurator orienterede den 27. december de medarbejdere, som ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Heriblandt var tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten fandt opsigelsen uberettiget, og gjorde krav på løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget opsigelse. Hovedspørgsmålet i sagen var derfor, om køberen af virksomheden hæftede for medarbejderens krav, når medarbejderen var blevet opsagt af konkursboet og fritstillet, inden køberen overtog virksomheden. Med andre ord: Kunne medarbejderen rette sit krav mod køberen?

Højesteret udtalte, at køberen som udgangspunkt ikke er indtrådt i forpligtelserne i forhold til sådanne fritstillede medarbejdere, medmindre afskedigelsen er sket i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret vurderede at opsigelsen var sket i nær tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, ligesom der ifølge vidneforklaringerne ikke var noget der tydede på, at tillidsrepræsentanten ikke kunne bestride arbejdet hos køberen lige så vel som en af de 42 medarbejdere, der blev overtaget af køber.

Køber hæfter

Højesteret vurderede derfor, at det kunne lægges til grund, at medarbejderen var blevet opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen og fastslog, at den var foretaget i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, og medarbejderen kunne derfor gøre sit fulde krav på løn og godtgørelse gældende mod køberen af virksomheden.

Højesterets begrundelse er støttet af praksis fra EU-Domstolen, hvorefter medarbejdere, hvis ansættelsesforhold er blevet opsagt kort før en virksomhedsoverdragelse, men som ikke har været rimelig i henhold til virksomhedsoverdragelsesdirektivets bestemmelser, vil kunne påberåbe sig den uberettigede opsigelse over for køberen af virksomheden.

Med Højesterets dom er det nu slået fast, at køberen af en virksomhed kan blive pålagt at betale godtgørelse til medarbejdere, som i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, er blevet opsagt af overdrageren kort forud for overdragelsen af virksomheden.

Dette gælder på trods af det ellers klare udgangspunkt, at køberen ikke indtræder i eventuelle forpligtelser og rettigheder over for medarbejdere, som er blevet opsagt og fritstillet inden virksomhedsoverdragelsen.

Dette udgangspunkt, om end der har været enkelte afgørelser med andet resultat, har også hidtil været landsretternes vurdering af retstilstanden, idet det hidtil har været gældende ret, at beskyttelsen mod usaglig opsigelse i virksomhedsoverdragelsesloven, ikke kunne påberåbes af medarbejdere, der på overdragelsestidspunktet var opsagte og fritstillede, og som ikke blev ansat hos køberen af den overdragne virksomhed.

Større krav til due diligence

Højesteret har nu ændret den retsstilling, som der hidtil har været fulgt i landsretterne, om end denne praksis ikke har været konsekvent. Den nye praksis støttes af praksis fra EU-Domstolen, som i øvrigt synes at være den juridisk korrekte vurdering.

Afgørelsen gør dog ikke fuldstændig op med den hidtidige retspraksis, hvorefter køberen ikke over-tager forpligtelser overfor medarbejdere, der er opsagt og fritstillede forud for overtagelsesdagen, hvis opsigelsen er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, og altså ikke skyldes virksomhedsoverdragelsen.

Udgangspunktet er derfor fortsat, at køberen ikke indtræder i eventuelle forpligtelser og rettigheder over for medarbejdere, som er blevet opsagt og fritstillet inden virksomhedsoverdragelsen.

Højesterets afgørelse stiller dog større krav til købers due diligence-undersøgelse forud for købet af virksomheden, idet det for køber er væsentlig ikke at blive mødt med uventede medarbejderforpligtelser. Købers eventuelle rådgivere skal derfor være særligt opmærksomme på den nu klare praksis, og kan nu ikke længere støtte ret på den tidligere landsretspraksis.

Afgørelsen viser endvidere vigtigheden i, at man som køber af en virksomhed søger juridisk rådgivning, idet konsekvenserne ved manglende viden herom, kan føre til større økonomiske konsekvenser for køberen.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 hvis du står overfor en virksomhedshandel og har brug for juridisk rådgivning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross