mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder

 • STORM
 • Nyheder
 • Virksomhedsoverdragelse: Køber kan hæfte for uberettiget opsigelse af medarbejder

Dato: 
|

Virksomhedsoverdragelse: Køber kan hæfte for uberettiget opsigelse af medarbejder

Højesteret afsiger principiel afgørelse om fritstilling af medarbejder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Afgørelsen understreger vigtigheden i at have kompetente, juridiske råd-givere med i forløbet.

Højesteret har for nylig taget stilling til et principielt spørgsmål: Hæfter en køber af en virksomhed for krav, som følge af overdragerens retsstridige opsigelse af en tillidsmand i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

I sagen var der afsagt konkursdekret den 24. november 2011. Den 23. december 2011 indgik kurator på vegne af konkursboet en aftale med køberen omkring overdragelsen af den del af den konkursramte virksomhed, hvori tillidsrepræsentanten var ansat. 42 af de 220 ansatte blev overtaget af køber. Kurator orienterede den 27. december de medarbejdere, som ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Heriblandt var tillidsrepræsentanten.

Tillidsrepræsentanten fandt opsigelsen uberettiget, og gjorde krav på løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for uberettiget opsigelse. Hovedspørgsmålet i sagen var derfor, om køberen af virksomheden hæftede for medarbejderens krav, når medarbejderen var blevet opsagt af konkursboet og fritstillet, inden køberen overtog virksomheden. Med andre ord: Kunne medarbejderen rette sit krav mod køberen?

Højesteret udtalte, at køberen som udgangspunkt ikke er indtrådt i forpligtelserne i forhold til sådanne fritstillede medarbejdere, medmindre afskedigelsen er sket i strid med virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret vurderede at opsigelsen var sket i nær tilknytning til virksomhedsoverdragelsen, ligesom der ifølge vidneforklaringerne ikke var noget der tydede på, at tillidsrepræsentanten ikke kunne bestride arbejdet hos køberen lige så vel som en af de 42 medarbejdere, der blev overtaget af køber.

Køber hæfter

Højesteret vurderede derfor, at det kunne lægges til grund, at medarbejderen var blevet opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen og fastslog, at den var foretaget i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, og medarbejderen kunne derfor gøre sit fulde krav på løn og godtgørelse gældende mod køberen af virksomheden.

Højesterets begrundelse er støttet af praksis fra EU-Domstolen, hvorefter medarbejdere, hvis ansættelsesforhold er blevet opsagt kort før en virksomhedsoverdragelse, men som ikke har været rimelig i henhold til virksomhedsoverdragelsesdirektivets bestemmelser, vil kunne påberåbe sig den uberettigede opsigelse over for køberen af virksomheden.

Med Højesterets dom er det nu slået fast, at køberen af en virksomhed kan blive pålagt at betale godtgørelse til medarbejdere, som i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, er blevet opsagt af overdrageren kort forud for overdragelsen af virksomheden.

Dette gælder på trods af det ellers klare udgangspunkt, at køberen ikke indtræder i eventuelle forpligtelser og rettigheder over for medarbejdere, som er blevet opsagt og fritstillet inden virksomhedsoverdragelsen.

Dette udgangspunkt, om end der har været enkelte afgørelser med andet resultat, har også hidtil været landsretternes vurdering af retstilstanden, idet det hidtil har været gældende ret, at beskyttelsen mod usaglig opsigelse i virksomhedsoverdragelsesloven, ikke kunne påberåbes af medarbejdere, der på overdragelsestidspunktet var opsagte og fritstillede, og som ikke blev ansat hos køberen af den overdragne virksomhed.

Større krav til due diligence

Højesteret har nu ændret den retsstilling, som der hidtil har været fulgt i landsretterne, om end denne praksis ikke har været konsekvent. Den nye praksis støttes af praksis fra EU-Domstolen, som i øvrigt synes at være den juridisk korrekte vurdering.

Afgørelsen gør dog ikke fuldstændig op med den hidtidige retspraksis, hvorefter køberen ikke over-tager forpligtelser overfor medarbejdere, der er opsagt og fritstillede forud for overtagelsesdagen, hvis opsigelsen er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, og altså ikke skyldes virksomhedsoverdragelsen.

Udgangspunktet er derfor fortsat, at køberen ikke indtræder i eventuelle forpligtelser og rettigheder over for medarbejdere, som er blevet opsagt og fritstillet inden virksomhedsoverdragelsen.

Højesterets afgørelse stiller dog større krav til købers due diligence-undersøgelse forud for købet af virksomheden, idet det for køber er væsentlig ikke at blive mødt med uventede medarbejderforpligtelser. Købers eventuelle rådgivere skal derfor være særligt opmærksomme på den nu klare praksis, og kan nu ikke længere støtte ret på den tidligere landsretspraksis.

Afgørelsen viser endvidere vigtigheden i, at man som køber af en virksomhed søger juridisk rådgivning, idet konsekvenserne ved manglende viden herom, kan føre til større økonomiske konsekvenser for køberen.

Kontakt os allerede i dag på telefon 72 30 12 05 hvis du står overfor en virksomhedshandel og har brug for juridisk rådgivning.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier