Due diligence

Due diligence

hvad er turnaround

Andre typer af due diligence

Det forekommer også, at der foretages en såkaldt ”teknisk due diligence”. Dette kan bedst forklares som en due diligence for ejendomme, hvor undersøgelserne er langt mere byggetekniske. Der er således mindre fokus på de juridiske forhold omkring ejendommen, mens de byggetekniske egenskaber er i fokus. En teknisk gennemgang af maskiner eller tekniske anlæg ved f.eks. en ingeniør ses også betegnet som en teknisk due diligence fra tid til anden.

Endelig kan man opleve en række begreber som f.eks. ”kommerciel due diligence”, ”finansiel due diligence”, ”ip due diligence”, ”it due diligence” mv. Alle disse begreber dækker på hver sin måde over due diligence-typer, som er undersøgelser af Target Virksomheden med en særlig vinkel i fokus.

Due diligence form

Formen på due diligence kan variere fra rådgiver til rådgiver, og fra sag til sag. Den almindelige due diligence proces / due diligence skabelon vil ofte bestå af følgende centrale elementer:

 1. Køber udarbejder en Request List over ønskede oplysninger.

 2. Etablering af datarum og mappestruktur på baggrund af Request List.

 3. Sælger indsamler oplysninger, og færdigmelder datarummet til køber.

 4. Køber gennemgår datarummet, evt. manglende materiale suppleres og mangelfulde forhold berigtiges indtil køber kan godkende datarummet, hvilket ofte sker på baggrund af en due diligence rapport, som købers rådgiver udfærdiger til køber.

 5. Såfremt parterne afholder closing, uploades closing referat til datarummet.

 6. Hver part udtrækker kopi af datarummet efter handlens afslutning.

I mindre transaktioner kan parterne vælge at udveksle dokumenter pr. mail i stedet for at anvende datarum. I givet fald må materialesamlinger og/eller sagsmapper hos de relevante rådgivere træde i stedet for et decideret datarum.

Due diligence betyder i praksis følgende

I den praktiske hverdag vil parterne typisk have størst interesse for hvad undersøgelsen helt konkret skal indeholde, når det ovenfor er beskrevet, hvorledes processen gennemføres. Nedenstående udgør ikke en udtømmende oplistning, og listen bør altid tilrettes til den konkrete virksomhed, men kan læses som en helt generel due diligence tjekliste.

 • Selskabsstruktur og koncernforhold
 • Selskabsstatus
 • Aktionærforhold
 • Selskabets ledelse
 • Selskabets drift og going concern
 • Compliance
 • Kapitalejernes familieretlige forhold med betydning for selskabet
 • Finansiel rapportering
 • Skat, moms og told
 • Forholdet til nærtstående
 • Offentlige tilladelser, anmeldelsespligter, mv.
 • Ledende- og nøglemedarbejdere
 • Lønnet personale
 • Finansiering
 • Fast ejendom
 • Miljømæssige forhold
 • Immaterielle rettigheder
 • IT
 • Forsikringer 
 • Aftaler og forpligtigelser
 • Konkurrenceforhold
 • Separation issues
 • Forretningsforhold mv.
 • Persondata
 • Tvister og undersøgelser mv.
 • Øvrige væsentlige forhold
Christian Bay Nielsen

Hvad er formålet med en due diligence proces?

Der gælder som udgangspunkt ikke nogen lovpligtig due diligence proces. Så hvorfor lave due diligence?

Det væsentligste due diligence formål er dels, at sælger ikke bliver mødt med krav om mangler, fordi alle forhold er ”kommet frem i lyset” tidligt i processen, og samtidigt, at køber kan sikre sig ikke at blive skuffet over skjulte forhold ved Target Virksomheden.

Derudover kan der være en række sekundære formål, f.eks. at optimere forhold, som først opdages i forbindelse med undersøgelserne, eller at opnå mere gunstige overdragelsesvilkår for sælger ved oplyse virksomhedens forhold og dermed begrænse købers risiko. For køber kan en efterfølgende due diligence analyse af rapportens konklusioner også bidrage til driftsoptimering.

Alt andet lige vil det være svært at afvise en væsentlig due diligence betydning som led i overdragelsen.

I praksis kan det også forekomme, at der gennemføres internationale transaktioner, som afstedkommer et behov for, at der ikke gennemføres due diligence på dansk, men derimod engelsk som det primære sprog. I sådanne tilfælde anbefales det, at der tages særskilt højde for de problemstillinger, som følger når kun den ene part handler indenfor Danmarks grænser. 

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i due diligence

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross