Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

13. februar 2018
4 minutters læsetid
købsaftale hus

Langt de fleste boligkøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med boligkøbet. Mange misforstår dog, hvad den egentlig dækker. Er der fugt eller skimmelsvamp i din gamle kælder, vil du næppe kunne få dækket skaden af din ejerskifteforsikring. Det kommer bag på mange. Vi hjælper dig med at forstå, hvad din ejeskifteforsikring dækker.

Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring sikrer, at du som køber er dækket ind mod skader på boligen, der er opstået inden overtagelsestidspunktet.

Det er et krav, at der udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for ejendommen, inden der bliver skrevet under på en købsaftale. På den måde får du som køber mulighed for at tage ejendommens stand i betragtning, inden du giver et bud på den.

Sælger fremlægger et tilbud på ejerskifteforsikring. Forsikringsvilkårene kan variere, og det er vigtigt, at du gør dig bekendt med det og undersøger, om der er andre forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring med bedre vilkår, færre forbehold og hvor forsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden.

De fleste forsikringsselskaber vil overordnet tilbyde to typer ejerskifteforsikring: Forsikring med standarddækning og forsikring med udvidet dækning.

Ejerskifteforsikring med standarddækning

Standarddækningen er som udgangspunkt bestemt i henhold til Mindstedækningsbekendtgørelsen, og gælder i 5 år.

Her gælder det, at ejerskifteforsikringen dækker skjulte skader eller forhold, der giver nærliggende risiko for skader, hvis skaden – eller årsag til skaden – var til stede på overtagelsesdagen. Det er derfor vigtigt, at forsikringen er tegnet inden køber får nøglerne i hånden.

Skadesbegrebet kan være vanskeligt at definere. Ifølge Mindstedækningsbekendtgørelsen er det skader på/i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt i forhold til andre bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Det kan eks. være brud, lækage, deformering, svækkelse og revnedannelse eller anden ødelæggelse.

Derfor er det eksempelvis meget vanskeligt at opnå dækning for fugtskader, opstået i en kælder af ældre dato. Det er nemlig ikke usædvanligt, at der er fugt i en kælder af denne type og alder.

Manglende eller væsentlig nedsat funktion af el- og VVS-installationer samt lovliggørelse af sådanne ulovlige forhold, der ikke er nævnt i elinstallations- eller tilstandsrapporten, vil ligeledes kunne dækkes af ejerskifteforsikringen. Det kommer dog bag på mange, at hvert forhold vurderes særskilt, og at beløbet til udbedring af hvert forhold sjældent overstiger selvrisikoen eller ligger under bagatelgrænsen. Det vil ofte betyde at du ikke får dækning til udbedring.

Ejerskifteforsikring med udvidet dækning

Ejerskifteforsikringen kan også tegnes med udvidet dækning, som typisk gælder i 10 år.

Forsikringen dækker de samme skader og forhold som standarddækningen, men der er mulighed for at tegne en yderligere dækning. Heraf navnet.

Det er dog vigtigt, at være opmærksom på den specifikke formulering i tilbuddet fra forsikringen. Den udvidet dækning er nemlig ikke bestemt i henhold til Mindstedækningsbekendtgørelsen, men derimod efter aftale – det kommer derfor an på, hvad det enkelte forsikringsselskab tilbyder af udvidet dækning.

Derfor er det vigtig, at du som køber afstemmer forventningerne til den udvidede dækning.

Vi ser typisk, at den udvidet dækning indeholder dækning af ulovlige bygningsindretninger, det vil sige bygningsindretninger, der ikke er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement på opførelsestidspunktet. Denne dækning kan hos nogle forsikringsselskaber være begrænset til kun at gælde for beboelsesrum. Det kan derfor få en væsentlig betydning, hvis den ulovlige bygningsindretning er placeret i en kælder, som ikke er godkendt til beboelse.

Derudover tilbyder nogle forsikringsselskaber dækning for skader, der skyldes ulovlige kloak- og stikledninger uden for fundamentet, et beløb til forurening osv.

Skader der falder uden for ejerskifteforsikringens dækningsområde

Listen af forhold, som ikke er forsikringsdækket, er ikke udtømmende, men den klare hovedregel er, at enhver skade som køber har været bekendt med på overtagelsesdagen, vil falde uden for dækningsområdet. Ejerskifteforsikringen dækker altså ikke forhold, som er beskrevet i tilstands– og elinstallationsrapporten, eller forhold som køber i øvrigt var bekendt med. Det samme gælder for følgeskaderne heraf.

Mindre fejl og mangler som er af overvejende kosmetisk betydning for ejendommen, vil som udgangspunkt ikke kunne dækkes af ejerskifteforsikringen, hvis det ikke har væsentlig betydning for ejendommens værdi eller anvendelse.

Skader, der opstår efter overtagelsesdagen, falder ligeledes udenfor dækningsområdet. Stormskader, frostskader, pludselige vandskader og hærværk samt andre skader der opstår pludseligt dækkes i stedet af den almindelige husforsikring. Forsikringerne dækker således forskellige tidspunkter for skadens opståen, og kan ikke træde i stedet for hinanden.

Vi anbefaler altid at tegne en ejerskifteforsikring, herunder også med udvidet dækning, men det er vigtigt at læse forsikringsvilkårene grundigt igennem, så du ikke bliver skuffet over forsikringen, når skaden har vist sig. Er du i tvivl om hvorvidt din ejerskifteforsikring dækker skaden på din bolig, eller står du midt i et huskøb, hjælper vi dig med klarhed over forsikringsforholdene.

Kontakt os for en drøftelse af din sag på telefon 72 30 12 05

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross