EU-domstolen fastslår grænse for pålæg af moms på byggegrunde

19. september 2019
3 minutters læsetid

I en afgørelse fra den 4. september 2019 fastslår EU-domstolen, at salg af bebyggede grunde som senere nedrives og anvendes til ny bebyggelse, ikke kategorisk skal fortolkes som salg af byggegrunde med deraf følgende udløsning af momspligt. Det er i modsætning til tidligere praksis fra SKAT, og må derfor antages at få væsentlig betydning for sektoren for handel med fast ejendom.

Afgørelsens betydning

Den nye afgørelse giver en præcisering af grænsedragningen mellem hvad der meget groft kan beskrives som momsbelagte salg af byggegrunde, og momsfritagne salg af bebyggede grunde. For en dybere indsigt i problemstillingen, se vores tidligere artikelserie om emnet her Forvirret over moms på byggegrunde? Der er afklaring på vej og her Moms på byggegrunde: EU-domstolen kommer med foreløbig afgørelse om fortolkning

Det er væsentligt at notere sig, at afgørelsen ikke giver carte blanche til at handle bebyggede ejendomme momsfrit uanset transaktionens øvrige forhold. Der gælder visse betingelser, før man befinder sig inden for anvendelsesområdet af den nye afgørelse. EU-domstolen udtaler i sin afgørelse:

”….. det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en »byggegrund«, når denne transaktion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning”

Selvom den danske retssag bag den præjudicielle afgørelse endnu ikke er afgjort, kan der allerede nu drages væsentlige konklusioner.

Konklusion

Den nye afgørelse skal unægteligt sammenholdes med tidligere praksis fra EU-domstolen (se mere i de to ovenstående links), for at opnå et helhedsbillede. Efter en samlet afklaring, kan retstilstanden formentligt opsummeres således, at grænsedragningen afhænger af sagens konkrete omstændigheder. Det vil sige, at der altid er tale om en vurdering af de forhold, som er gældende for den enkelte transaktion.

Salg af bebyggede grunde som udgør selvstændige transaktioner og som er økonomisk uafhængige af øvrige ydelser kan dog med stor sikkerhed siges at være momsfritaget, selvom det er parternes hensigt, at nedrive bygningerne. En køber, som betaler fuld markedspris for både grund og bygninger, kan således i udgangspunktet relativt sikkert indrette sig på, at kunne foretage hel eller delvis nedrivning og genopbygning uden utilsigtet momspligt. Det afgørende er, at der ikke må være tale om en samlet transaktion med både overdragelse og nedrivning, ligesom selve overdragelsen af grunden ikke må være økonomisk afhængig af andre ydelse, fx nedrivningsydelser.

Dette harmonerer udemærket med tidligere EU-praksis. Det blev eksempelvist tidligere fastlagt, at salg af en bebygget grund, hvor der blev givet nedslag i købesummen svarende til nedrivningsomkostninger for bebyggelsen, reelt udgjorde et salg af en byggegrund. Ligeledes kan det medføre momspålæg, såfremt sælger i forbindelse med overdragelsesaftalen påtager sig at udføre nedrivning på ejendommen.

Kunsten bliver i fremtiden at være skarp på hvornår en given transaktion både er økonomisk og faktisk uafhængig – altså, hvor meget frihed kan parterne tillade sig i den enkelte overdragelsesaftale og de evt. omkringliggende øvrige aftaler, før forholdet i realiteten bliver så identisk med levering af en byggegrund, at salget uanset ny praksis stadig må anses for momspligtigt.

Kontakt os på telefon 72 30 12 05, hvis du handler med fast ejendom og har brug for rådgivning.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross