Moms på byggegrunde: EU-domstolen kommer med foreløbig afgørelse om fortolkning

4. april 2019
2 minutters læsetid

Den 19. marts 2019 offentliggjorde en af EU-domstolens generaladvokater sit forslag om afgørelse i en sag, hvor Vestre Landsret har anmodet EU-domstolen om en fortolkning af de EU-regler, som danner baggrund for de danske regler om momspligt ved handel med fast ejendom. Hvis forslaget følges, vil det betyde en direkte underkendelse af Skattemyndighedernes hidtidige praksis.

Læs mere om sagen her Forvirret over moms på byggegrunde? Der er afklaring på vej og her EU-domstolen fastslår grænse for pålæg af moms på byggegrunde

Kort baggrundsviden

Når man handler med fast ejendom, kan det have afgørende betydning, om overdragelsen i momsretlig henseende skal betragtes som en momspligtig levering af en byggegrund, dvs. et ubebygget areal udlagt til bebyggelse, eller som en momsfri levering af en eksisterende bygning med tilhørende jord.

Det aktuelle spørgsmål går på, om det skal anses for levering af byggegrund eller levering af bygning med tilhørende jord, når der leveres en grund med bebyggelse, som køber agter at nedrive helt eller delvist for at lade nybyggeri opføre.

Landsrettens spørgsmål og generaladvokatens forslag

Vestre Landsret har i en konkret sag mellem en dansk virksomhed og Skatteministeriets stillet følgende fortolkningsspørgsmål til EU-domstolen:

”Vestre Landsret vil helt specifikt gerne vide, om en medlemsstat kan ekskludere salg af ejendom som salg af en grund, hvis der på salgstidspunktet på den faste ejendom er bygget en bygning med tilhørende land, selv om aftalens parter formoder, at bygningen efter salget enten skal rives fuldstændig eller delvist ned af køberen eller køberens køber for at erstattes af en ny bygning.”

Det forslag til spørgsmålets afgørelse, som er offentliggjort den 19. marts 2019, lyder således:

”En national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter en levering af en fast ejendom, hvorpå der er opført en bygning, udgør et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af en ny bygning, er ikke forenelig med artikel 12 og artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.”

Hvad er konsekvensen for de handlende?

Hvis EU-domstolen vælger at følge forslaget, vil dansk praksis sandsynligvis blive ændret i forhold til fortolkningen af en byggegrund – til stor fordel for de handlendes likviditet og momsregulering.

Den lavpraktiske betydning bliver i så fald, at en grund med opført bebyggelse, som leveres til en køber med henblik på nedrivning af eksisterende bebyggelse og opførelse af nye bygninger, ikke længere bør anses for en momspligtig byggegrund, men derimod for en momsfritaget bygning med tilhørende jord.

Vi følger naturligvis sagens udvikling nøje, og opdaterer når der kommer væsentligt nyt på området. Kontakt os på telefon 72 30 12 05 hvis du har brug for rådgivning om køb af byggegrunde.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross