mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Nyheder


Dato: 
|

Forvirret over moms på byggegrunde? Der er afklaring på vej

Landsretten har bedt EU-domstolen om at fortolke, hvad en byggegrund er, når det gælder moms eller ikke moms ved køb og salg af grundene. Skal du købe eller sælge byggegrunde, kan vi hjælpe dig.

Der er en afklaring på vej fra EU-domstolen om usikkerheden ved den momsretlige fortolkning af ”byggegrunde” og muligheden for momsfritagelse ved handel med fast ejendom.

Når man handler med fast ejendom, kan det have afgørende betydning, om overdragelsen i momsretlig henseende skal betragtes som en momspligtig levering af en byggegrund, dvs. et ubebygget areal udlagt til bebyggelse, eller som en momsfri levering af en eksisterende bygning med tilhørende jord.

Sondringen er afgørende for sælgers momsfradrag i forbindelse med visse momsbelagte arbejder på den overdragne ejendom, og for om køber skal betale moms af købesummen.

Problemstillingen er eksempelvis aktuel, hvis køber ønsker at anvende den overdragne ejendom til ikke-momspligtige formål, Køber kunne eksempelvis ønske, at etablere af en udlejningsejendom til boliger, hvilke vil være et ikke-momspligtigt formål.

Hvis den overdragne ejendom betragtes som en momspligtig byggegrund, men den fremadrettede anvendelse ikke er fradragsberettiget, kan dette udløse en tilbagebetalingsforpligtigelse i forbindelse med momsreguleringen, når ejendommen overdrages.

Køber kan også være belastet, da han risikerer at betale købsmoms af overdragelsen, men ikke efterfølgende har mulighed for at genvinde udgiften ved modregning i afgiftstilsvaret. Købsmomsen skaber et ”fradrag” i eventuel salgsmoms fra den fremtidige drift på den overdragne ejendom, men når driften er momsfritaget, er der ingen indgående moms at modregne i. Købsmomsen bliver dermed en reel meromkostning for køber.

Omfortolkning og tre særlige domme

Usikkerheden i praksis stammer fra SKAT og Skatterådet, der i voksende omfang har omfortolket momsfritaget levering af eksisterende bygning med tilhørende jord, til reelt at udgøre levering af momspligtige byggegrunde.

Der findes tre særligt skelsættende EU domme på området, navligt de såkaldte Don Bosco-, J.J. Komen-, og Maasdriel-domme. Dommene giver hver deres bidrag til afgørelsen af, hvornår overdragelse af fast ejendom er momspligtigt.

I Don Bosco blev det fastlagt, at den overdragne ejendom skulle betragtes som byggegrund, selvom der var en bygning på ejendommen på leveringstidspunktet. Begrundelsen var, at sælgeren havde påtaget sig at nedrive bygningen.

I J.J. Komen var der en eksisterende bygning, som var under ombygning. Bygningen var på leveringstidspunktet delvist nedrevet, men blev også delvist anvendt som bygning. Den overdragne ejendom skulle herefter anses for en eksisterende bygning med tilhørende jord. I dette tilfælde kunne den overdragne ejendom således ikke anses for en byggegrund i momsretlig henseende.

I Maasdriel blev det fastlagt, at den overdragne ejendom kunne anses for en byggegrund, fordi det ved objektive omstændigheder omkring transaktionen kunne fastslås, at ejendommen var beregnet til anvendelse som byggegrund. I den konkrete sag fik det betydning, at købesummen blev forhøjet med et beløb svarende til nedrivningsomkostningerne for de eksisterende bygninger, hvorefter ejendommen reelt ville henstå som en byggegrund.

Lægger vægt på subjektive forhold

Det er særligt de danske skattemyndigheders udvidede fortolkning af principperne i EU-dommene, som giver anledning til usikkerheden i praksis. Hvor Maasdriel stiller krav om objektive holdepunkter for omgåelse af afgifter, ved eksempelvis at købesummen forhøjes med nedrivningsomkostningerne, synes skattemyndighederne at lægge vægt på subjektive forhold.

Der har således været flere afgørelser, hvor købers planer om nedrivning af bygninger på den overdragne ejendom havde betydning for, at overdragelsen blev betragtet som en momspligt levering af byggegrund på trods af, at ejendommen blev overdraget med eksisterende bygninger på leveringstidspunktet, og på trods af at sælger ikke ville have noget med nedrivningen at gøre.

Afklaring af usikkerheden på vej?

Den 15. maj 2017 traf Vestre Landsret så afgørelse om, at forelægge spørgsmålet om fortolkningen af begrebet ”byggegrund” for EU-domstolen.

I den konkrete sag havde en entreprenør købt og efterfølgende solgt en grund til en boligforening, hvorpå var opført et pakhus. Det var en del af aftalen, at entreprenøren skulle opføre ungdomsboliger, hvilket nødvendiggjorde en delvis nedrivning af pakhuset.

Skatteministeriet anlagde herefter sag med påstand om, at grunden skulle anses for en byggegrund, og at overdragelsen dermed var momspligtig. Entreprenøren fastholdt, at overdragelse vedrørte en eksisterede bygning med tilhørende jord, og at overdragelsen dermed var momsfri.

Fortolkning af ”byggegrund”

Landsretten anførte, at det var af afgørende betydning for sagen, hvorledes begrebet ”byggegrund” skal fortolkes. Spørgsmålet var, hvorvidt det ville være foreneligt med momsdirektivet, at anvende en fortolkning af begrebet ”byggegrund”, hvorefter en fast ejendom kan betragtes som en ubebygget byggegrund, selvom der på leveringstidspunktet findes en bygning på ejendommen, når parternes hensigt er, at køberen af ejendommen skal rive bygningen ned helt eller delvist.

For nuværende må vi afvente og håbe på, at EU-domstolen ved besvarelsen af dette præjudicielle spørgsmål, vil komme med en tiltrængt afklaring på hvilke elementer og fortolkningsbidrag, der skal lægges vægt på ved den momsretlige vurdering af overdragelse af fast ejendom.

Skal du købe eller sælge byggegrunde, så kontakt os på telefon 72 30 12 05 og få kompetent, juridisk rådgivning i din sag.

Skrevet af

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.

Kategorier