mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Nyheder


Dato: 
|

Forvirret over moms på byggegrunde? Der er afklaring på vej

Landsretten har bedt EU-domstolen om at fortolke, hvad en byggegrund er, når det gælder moms eller ikke moms ved køb og salg af grundene. Skal du købe eller sælge byggegrunde, kan vi hjælpe dig.

Der er en afklaring på vej fra EU-domstolen om usikkerheden ved den momsretlige fortolkning af ”byggegrunde” og muligheden for momsfritagelse ved handel med fast ejendom.

Når man handler med fast ejendom, kan det have afgørende betydning, om overdragelsen i momsretlig henseende skal betragtes som en momspligtig levering af en byggegrund, dvs. et ubebygget areal udlagt til bebyggelse, eller som en momsfri levering af en eksisterende bygning med tilhørende jord.

Sondringen er afgørende for sælgers momsfradrag i forbindelse med visse momsbelagte arbejder på den overdragne ejendom, og for om køber skal betale moms af købesummen.

Problemstillingen er eksempelvis aktuel, hvis køber ønsker at anvende den overdragne ejendom til ikke-momspligtige formål, Køber kunne eksempelvis ønske, at etablere af en udlejningsejendom til boliger, hvilke vil være et ikke-momspligtigt formål.

Hvis den overdragne ejendom betragtes som en momspligtig byggegrund, men den fremadrettede anvendelse ikke er fradragsberettiget, kan dette udløse en tilbagebetalingsforpligtigelse i forbindelse med momsreguleringen, når ejendommen overdrages.

Køber kan også være belastet, da han risikerer at betale købsmoms af overdragelsen, men ikke efterfølgende har mulighed for at genvinde udgiften ved modregning i afgiftstilsvaret. Købsmomsen skaber et ”fradrag” i eventuel salgsmoms fra den fremtidige drift på den overdragne ejendom, men når driften er momsfritaget, er der ingen indgående moms at modregne i. Købsmomsen bliver dermed en reel meromkostning for køber.

Omfortolkning og tre særlige domme

Usikkerheden i praksis stammer fra SKAT og Skatterådet, der i voksende omfang har omfortolket momsfritaget levering af eksisterende bygning med tilhørende jord, til reelt at udgøre levering af momspligtige byggegrunde.

Der findes tre særligt skelsættende EU domme på området, navligt de såkaldte Don Bosco-, J.J. Komen-, og Maasdriel-domme. Dommene giver hver deres bidrag til afgørelsen af, hvornår overdragelse af fast ejendom er momspligtigt.

I Don Bosco blev det fastlagt, at den overdragne ejendom skulle betragtes som byggegrund, selvom der var en bygning på ejendommen på leveringstidspunktet. Begrundelsen var, at sælgeren havde påtaget sig at nedrive bygningen.

I J.J. Komen var der en eksisterende bygning, som var under ombygning. Bygningen var på leveringstidspunktet delvist nedrevet, men blev også delvist anvendt som bygning. Den overdragne ejendom skulle herefter anses for en eksisterende bygning med tilhørende jord. I dette tilfælde kunne den overdragne ejendom således ikke anses for en byggegrund i momsretlig henseende.

I Maasdriel blev det fastlagt, at den overdragne ejendom kunne anses for en byggegrund, fordi det ved objektive omstændigheder omkring transaktionen kunne fastslås, at ejendommen var beregnet til anvendelse som byggegrund. I den konkrete sag fik det betydning, at købesummen blev forhøjet med et beløb svarende til nedrivningsomkostningerne for de eksisterende bygninger, hvorefter ejendommen reelt ville henstå som en byggegrund.

Lægger vægt på subjektive forhold

Det er særligt de danske skattemyndigheders udvidede fortolkning af principperne i EU-dommene, som giver anledning til usikkerheden i praksis. Hvor Maasdriel stiller krav om objektive holdepunkter for omgåelse af afgifter, ved eksempelvis at købesummen forhøjes med nedrivningsomkostningerne, synes skattemyndighederne at lægge vægt på subjektive forhold.

Der har således været flere afgørelser, hvor købers planer om nedrivning af bygninger på den overdragne ejendom havde betydning for, at overdragelsen blev betragtet som en momspligt levering af byggegrund på trods af, at ejendommen blev overdraget med eksisterende bygninger på leveringstidspunktet, og på trods af at sælger ikke ville have noget med nedrivningen at gøre.

Afklaring af usikkerheden på vej?

Den 15. maj 2017 traf Vestre Landsret så afgørelse om, at forelægge spørgsmålet om fortolkningen af begrebet ”byggegrund” for EU-domstolen.

I den konkrete sag havde en entreprenør købt og efterfølgende solgt en grund til en boligforening, hvorpå var opført et pakhus. Det var en del af aftalen, at entreprenøren skulle opføre ungdomsboliger, hvilket nødvendiggjorde en delvis nedrivning af pakhuset.

Skatteministeriet anlagde herefter sag med påstand om, at grunden skulle anses for en byggegrund, og at overdragelsen dermed var momspligtig. Entreprenøren fastholdt, at overdragelse vedrørte en eksisterede bygning med tilhørende jord, og at overdragelsen dermed var momsfri.

Fortolkning af ”byggegrund”

Landsretten anførte, at det var af afgørende betydning for sagen, hvorledes begrebet ”byggegrund” skal fortolkes. Spørgsmålet var, hvorvidt det ville være foreneligt med momsdirektivet, at anvende en fortolkning af begrebet ”byggegrund”, hvorefter en fast ejendom kan betragtes som en ubebygget byggegrund, selvom der på leveringstidspunktet findes en bygning på ejendommen, når parternes hensigt er, at køberen af ejendommen skal rive bygningen ned helt eller delvist.

For nuværende må vi afvente og håbe på, at EU-domstolen ved besvarelsen af dette præjudicielle spørgsmål, vil komme med en tiltrængt afklaring på hvilke elementer og fortolkningsbidrag, der skal lægges vægt på ved den momsretlige vurdering af overdragelse af fast ejendom.

Skal du købe eller sælge byggegrunde, så kontakt os på telefon 72 30 12 05 og få kompetent, juridisk rådgivning i din sag.

Skrevet af:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Niells Henrik Møller

  Driftsleder
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.