Forældremyndighed, bopæl og samvær når I flytter fra hinanden

3. november 2021
5 minutters læsetid
forældremyndighed bopæl og samvær

En skilsmisse, separation eller samlivsophævelse er altid en svær situation, og er der børn involveret er det vigtigt, at I hurtigst muligt bliver enige om eks. forældremyndighed, bopæl og samvær for at gøre situationen for børnene så skånsom som muligt.

Er I lige gået fra hinanden, er der en række spørgsmål, der skal tages stilling til. Skal I fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal børnene bo? Hvor meget skal børnene være på samvær hos den forælder, barnet ikke bor hos?

Kan I ikke blive enige, kan det blive nødvendigt at bede Familieretshuset om hjælp til, at få indgået aftaler eller få sagen afgjort i Familieretshuset eller i Retten.

De beslutninger I hver især tager, f.eks. hvis én af jer flytter fra den fælles bolig uden børnene, kan få konsekvenser senere hen, og det er derfor vigtigt at kende reglerne, forinden der træffes store beslutninger.

Forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at forældrene i enighed skal træffe væsentlige beslutninger om barnet.

Læs mere om forældremyndighed advokat

I fra hinanden, fortsætter I med at have fælles forældremyndighed, medmindre I selv aftaler at én af jer skal have forældremyndigheden alene, eller retten træffer afgørelse om ophør af den fælles forældremyndighed.

Den fælles forældremyndighed kan ophæves af retten og tillægges den ene forælder alene, såfremt forældrene ikke er i stand til at samarbejde til barnets bedste. Der skal meget til før retten finder det nødvendigt at ophæve den fælles forældremyndighed, og det skal være godtgjort at forældrenes samarbejde er så vanskeligt, at det er bedst for barnet, at forældremyndigheden tillægges den ene forælder alene.

Barnets bopæl og adresseskift

Det er ofte spørgsmålet om, hvor barnet skal bo efter en samlivsophævelse, der giver anledning til stridigheder. Barnet kan kun have adresse ét sted, uanset hvilken samværsordning i aftaler.

Problemstillingen bliver aktuel, når én af jer skal fraflytte den hidtil fælles bopæl. Ønsker du at fraflytte den fælles bolig med børnene, kan du som udgangspunkt ikke skifte børnenes adresse, hvis den anden forælder ikke er enig i flytningen. Bliver den ene forælder boende i huset med børnene, og flytter den anden forælder ud, vil børnenes adresse forblive i det fælles hjem. Selvom der måtte være uenighed om bopælen, og sagen endnu ikke er afgjort i retten, da kan det få betydning, at den ene forælder i praksis har været bopælsforælder efter samlivsophævelsen.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de beslutninger, der træffes straks efter samlivsophævelsen. Vælger du således at fraflytte den fælles bolig og dermed lade den anden forælder blive bopælsforælder i praksis, da kan det efter omstændigheder få betydning for den endelige afgørelse om bopæl.

Ønsker du at tage barnet med dig, når du flytter, kan du anmode Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om bopæl, som skal gælde indtil spørgsmålet om bopæl er afgjort i retten. Det er kun muligt at få tillagt bopælen midlertidigt, hvis der er særlige forhold der gør, at en afgørelse om bopæl er nødvendig straks. I modsat fald må sagen afvente rettens afgørelse.

Det er retten, der træffer den endelige afgørelse om, hvor barnet skal bo, hvis I ikke kan blive enige. Du skal dog starte sagen i Familieretshuset, og henvende dig der, såfremt I ikke kan blive enige.

Der vil være ventetid på sagens behandling i Familieretshuset og i Retten. Derfor er derfor bedst, både for forældrene og for børnene, hvis I kan indgå en aftale, før I flytter fra hinanden.

Eventuelt kan I selv lave en midlertidig aftale, der skal gælde, indtil sagen er afgjort i retten. Du skal dog være opmærksom på, at den midlertidige aftale I laver kan få betydning for afgørelsen af bopælsspørgsmålet i retten, og du bør derfor rådføre dig med en advokat, forinden du laver en aftale, så du kender de mulige konsekvenser heraf.

Læs mere om bopæl advokat

Aftale eller afgørelse om samvær

Børnene har ret til samvær med den forælder barnet ikke bor hos. Det er et fælles ansvar for begge forældre at sørge for, at børnene opretholder kontakten til jer begge.

Den forælder, som barnet ikke bor hos er samværsforælderen. Hvis I aftaler en ordning hvor barnet er 7 dage hos den ene og 7 dage hos den anden, er samværsforælderen den, som barnet ikke har folkeregisteradresse hos.

Kan I ikke blive enige om samværet, skal Familieretshuset eller Retten træffe afgørelse herom.

Er I netop flyttet fra hinanden, og har du som samværsforælder ikke samvær med dit barn, kan du anmode Familieretshuset om at fastsætte midlertidigt kontaktbevarende samvær. En afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær træffes ud fra et standardiseret minimumssamvær ud fra barnets alder.

Hvis I selv kan blive enige om en samværsordning og bopæl, behøver I ikke indblande Familierets-huset. En aftale om samvær skal heller ikke anmeldes til Familieretshuset, men I bør oprette en skriftlig aftale om samværet.

Læs mere om samvær

Aftale om delt bopæl

Det er også en mulighed at aftale, at barnet skal have delt bopæl. Det forudsætter dog, at forældrene er enige om alle væsentlige og overordnede forhold vedrørende barnet.

Den delte bopæl åbner op for muligheden for, at I bliver ligestillede i forhold til beslutninger omkring barnets dagligdag. Det er dog vigtigt at have for øje, at barnet stadig kun har folkeregisteradresse ét sted.

Det er ikke muligt, at få en afgørelse om, at I skal have delt bopæl. Det gælder derfor kun forældre der er enige.

Hvor skal du henvende dig?

Er der uenighed om bopæl og samvær, som I ikke selv kan løse, bør du henvende dig til Familieretshuset. Du bør derudover rådføre dig med en advokat, der kender faldgruberne og mulige konsekvenser af de valg du tager, og de aftaler I eventuelt indgår.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross