Forældremyndighed advokat

Forældremyndighed advokat

Midlertidig ændring af forældremyndighed

Er der tale om en akut situation, kan man søge om midlertidig fuld forældremyndighed hos Familieretshuset.

En midlertidig afgørelse gælder indtil Familieretten har truffet en endelig afgørelse i sagen.

Der kan også opstå situationer, hvor den ene har fuld forældremyndighed og hvor det er nødvendigt at træffe en afgørelse om, at forældremyndigheden midlertidigt skal være fælles eller midlertidigt skal tillægges den anden part under sagens behandling.

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Når I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres fælles børn. I skal f.eks. være enige om skolevalg, udstedelse af pas, flytning til udlandet, herunder Grønland og Færøerne, væsentlig medicinsk behandling, religion, herunder f.eks. dåb eller konfirmation.

I skal som udgangspunkt ikke være enige om ferierejse til udlandet, når I har fælles forældremyndighed. Er der uenighed om forældremyndighed, kræver det dog den anden forælders samtykke, at rejse til udlandet med barnet. Alternativt skal man have en afgørelse fra Familieretshuset eller Retten om, at barnet må rejse til udlandet.

Hvad betyder fuld forældremyndighed?

Hvis du har fuld forældremyndighed, træffer du alene væsentlige beslutninger omkring barnet. Du skal dog stadig overholde afgørelser om barnets ret til samvær med den anden forælder.

Den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, må kun tage barnet til udlandet såfremt, at der er en særskilt aftale eller afgørelse herom. Man kan godt have samvær med barnet uden at have del i forældremyndigheden.

Den ene forælder har fuld forældremyndighed i følgende situationer:

  • I har selv aftalt, at den ene af jer skal have forældremyndigheden alene, og I har anmeldt aftalen til Familieretshuset eller indgået aftalen i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen)
  • Retten har truffet afgørelse om, at den ene af forældrene skal have forældremyndigheden alene
  • Moderen har ifølge loven forældremyndigheden alene

Ændring af forældremyndighed ved aftale

Hvis I er enige om ikke at bevare den fælles forældremyndighed over børnene, kan I lave en aftale om ophør af fælles forældremyndighed og anmelde det til Familieretshuset. Det kræver, at den ene forælder vil frasige sig forældremyndigheden.

Det er krav, at I foretager en anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed til Familieretshuset, eller at I har indgået aftalen i Familieretshuset eller Familieretten.

På samme måde kan I aftale, at en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden skal have del i forældremyndigheden.

Ændring af forældremyndighed ved dom

Hvis du ønsker at søge fuld forældremyndighed over dit barn eller børn, skal du indgive en ansøgning om ophævelse af fælles forældremyndighed til Familieretshuset. Du skal ansøge digitalt og bruge Familieretshuset kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Der kan på samme måde indgives ansøgning til Familieretshuset om at få del i forældremyndigheden, såfremt man ifølge lovgivningen, eller som følge af en tidligere aftale eller dom, ikke har del i forældremyndigheden, og man ønsker at få del i forældremyndigheden.

I bliver efterfølgende indkaldt til møde i Familieretshuset, hvor Familieretshuset sammen med dig og den anden forælder forsøger at finde frem til en løsning. Under forløbet stiller Familieretshuset flere former for hjælp til rådighed, herunder bl.a. tilbud om børnesagkyndig rådgivning og/eller konfliktmægling for på den måde at finde frem til, hvad der er bedst for barnet og samarbejdet mellem forældrene.

Hvis det ikke lykkes jer at opnå enighed om forældremyndigheden, indbringer Familieretshuset sagen for Familieretten. Familieretshuset kan nemlig ikke træffe afgørelse om forældremyndighed, og en sag om forældremyndighed skal afgøres i Familieretten ved dom.

Ender en sag om ændring af forældremyndighed ved Familieretten som en retssag, vil man typisk lade sig repræsentere af en advokat, og advokaten vil sørge for at der søges fri proces til sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Advokaten vil i øvrigt bistå i forbindelse med den skriftlige udveksling af bilag og bemærkninger til sagen, og deltage under retsmøder i Familieretten.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i forældremyndighed

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Louise Holm Sørensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
Louise Holm Sørensen
cross