Hvem fastsætter samværet?

15. marts 2022
3 minutters læsetid
Hvem fastsætter samvær

Hvis I går fra hinanden, skal der tages stilling til, hvor meget tid jeres barn skal tilbringe med jer hver især. Det er jeres fælles ansvar at sikre, at jeres barn har kontakt til jer begge, og at samværet fungerer for både barnet og jer.

Hvis ikke I kan blive enige om samværet, kan det blive nødvendigt med hjælp til at fastsætte samværet.

Uenighed om samværet

Hvis ikke I kan blive enige om, hvordan samværet skal tilrettelægges og hvor meget samvær barnet skal have med den af jer, som barnet ikke bor hos, er det som udgangspunkt Familieretshuset, der tager stilling hertil.

I har som forældre hver især begge ret til at anmode Familieretshuset om hjælp til at nå frem til en fælles samværsaftale ved brug af børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. Hvis ikke I kan blive enige ved hjælp af Familieretshusets forskellige tilbud, kan Familieretshuset eller Familieretten træffe en afgørelse om samvær ud fra en konkret vurdering af, hvad der skønnes at være bedst for netop jeres barn.

Hvis der er tale om en enkel sag, vil Familieretshuset træffe afgørelsen, hvorimod sagen oversendes til Familieretten, hvis der er tale om en mere kompliceret sag. Hvis Familieretten i forvejen behandler spørgsmålet om forældremyndighed eller barnets bopæl, vil spørgsmålet om samværsordning dog automatisk overgives til Familieretten.

Uanset om der er tale om en enkel eller kompliceret sag, er det Familieretshusets opgave at oplyse sagen og få belyst de forhold, der er af betydning for netop jeres barn, når det skal vurderes, hvad der er bedst for barnet i forhold til at lave en samværsordning.

Afhængigt af jeres barns alder vil barnet også blive inddraget i sagen, så barnets egne synspunkter også kommer til udtryk. Det kan for eksempel ske ved samtaler med barnet, ligesom der også kan indhentes udtalelser fra skolen eller daginstitutionen. Hvis Familieretshuset konkret vurderer, at det vil være til skade for barnet at inddrage barnet i sagen, vil Familieretshuset ikke inddrage barnet.

Familieretshuset eller Familieretten kan også konkret vurdere, at der er behov for at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse til belysning af sagen.

En børnesagkyndig undersøgelse vil typisk være relevant, hvis der er usikkerhed om forældres evne til at forstå og imødekomme barnets grundlæggende behov. Det kan eksempelvis være, hvis barnet har særlige behov, hvis én eller begge forældre har personlige vanskeligheder.

En børnesagkyndig undersøgelse kan også være hensigtsmæssig i sager, hvor der er tale om lang tids adskillelse mellem barnet og samværsparten, i sager, hvor der er påstand om vold eller i sager, hvor der i øvrigt er væsentlige samarbejdsproblemer mellem parterne, eller hvor der er tale om helt små børn.

Som grundlag for udarbejdelse af den børnesagkyndige undersøgelse vil den børnesagkyndige have samtaler med forældrene hver for sig og eventuelt sammen. Den børnesagkyndige vil derudover foretage observationer af forældrene sammen med barnet, have samtaler med barnet og indhente relevante oplysninger fra skole, institution, kommune, læge mv.

Når samtlige relevante informationer er indhentet, vil Familieretshuset eller Familieretten fastsætte samværet ud fra, hvad der efter deres mening er bedst for barnet.

Enighed om samværet

Hvis I selv kan blive enige om en samværsordning, behøver I ikke inddrage Familieretshuset.

En aftale om samvær skal heller ikke anmeldes til Familieretshuset, men I bør oprette en skriftlig aftale om samværet, så der er klare linjer for, hvad der er aftalt mellem jer, og så I kan holde jer til aftalen, hvis der skulle opstå uenighed efterfølgende.

En frivillig samværsaftale kan i højere grad gøres fleksibel og tilpasses netop jeres og jeres barns behov, og det er derfor også fordelagtigt for det fremadrettede samarbejde mellem jer som forældre, hvis I kan blive enige om en sådan aftale.

En samværsaftale kan eventuelt udarbejdes i samarbejde med en advokat, så det sikres, at aftalen er holdbar og tager højde for de væsentligste forhold som eksempelvis tilrettelæggelse af ferier, kørsel mv.

Læs mere om samvær

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross