Sådan får du styr på, hvem der er begunstiget i din pensionsordning

11. november 2020
4 minutters læsetid
pensionsordning livsforsikring arveloven

Mange tror, at beløbene på vores pensionsordninger og livsforsikringer ved vores død fordeles ud fra bestemmelserne i arveloven. Det gør de ikke. Ordningerne udbetales i stedet uden om dødsboet.

Det bestemmes som udgangspunkt ikke ved testamente, hvem der skal arve dine pensionsmidler eller livsforsikringer.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på begunstigelsesreglerne og om dine ønsker til arvens fordeling også er overensstemmende for så vidt angår dine pensionsordninger og livsforsikringer.

Policen er afgørende

Hvem, der skal arve dine pensioner og livsforsikringer, afhænger først og fremmest af din pensions- eller forsikringspolice.

Du kan selv vælge, hvem der skal arve dine pensions- og livsforsikringsordninger efter dig ved at tilføje en eller flere som begunstiget på ordningerne. Hvis du ikke aktivt selv indsætter nogen som begunstiget på dine ordninger, vil beløbene blive udbetalt til din ”nærmeste pårørende” ved din død.

Hvem er min ”nærmeste pårørende”?

Hvis du efterlader dig ægtefælle eller registreret partner, vil denne blive anset som din nærmeste pårørende.

Hvem dine ”nærmeste pårørende” er afhænger herefter dels af, hvornår ordningen er tegnet og dels af, om ordningen er ændret siden da.

Hvis pensionsaftalen er oprettet eller ændret efter den 1. januar 2008, vil din ”nærmeste pårørende” være din samlever, hvis I enten har boet sammen i minimum 2 år, eller I bor sammen og venter, har eller har haft barn sammen.

Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle, registeret partner eller en samlever, eller betingelserne for at anses for samlevende ikke er opfyldt, vil det være dine børn, som anses som ”nærmeste pårørende”. Herefter følger børnebørn og oldebørn.

Før den 1. januar 2008 betragtedes samlevere dog ikke for at være ”nærmeste pårørende”.

Hvis din pensionsordning er tegnet før den 1. januar 2008 og ikke har været ændret efter denne dato, og du nu lever i et fast samlivsforhold uden at være gift, vil din samlever altså ikke blive betragtet som din ”nærmeste pårørende” i forhold til dine pensionsordninger.

Hvis du heller ikke efterlader dig børn, børnebørn eller oldebørn, vil fordelingen af midlerne herefter afhænge af, om du har oprettet testamente. Hvis ikke skal midlerne fordeles efter arvelovens regler, hvor det blandt andet vil afhænge af, om dine forældre fortsat er i live, og om du eventuelt efterlader dig søskende.

Hvem, der ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv betragtes som din ”nærmeste pårørende”, er derfor ikke nødvendigvis den eller de samme, som du personligt betragter som ”nærmeste pårørende”.

Du kan derfor risikere, at dine pensions- og livsforsikringsordninger ikke ender ud i den fordeling, som du havde forudsat, hvis du ikke aktivt selv tager stilling til, hvem du ønsker skal have midlerne ved din død.

Kan pensions- eller livsforsikringsselskabet ændre begunstigelsen?

Højesteret har truffet en afgørelse, som har fået væsentlig omtale i medierne. Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvem der skulle anses for ”nærmeste pårørende” på en livsforsikring tegnet i 2001.

En forsikringstager havde i 2001 tegnet en privat livsforsikring, som ville blive udbetalt til hans nærmeste pårørende i tilfælde af død. Ifølge forsikringsbetingelserne var nærmeste pårørende forsikringstagerens ægtefælle, livsarvinger eller øvrige arvinger.

I 2011 meddelte forsikringsselskabet til forsikringstageren, at man ændrede definitionen af ”nærmeste pårørende”, således at ”nærmeste pårørende” ansås at være forsikringstagerens samlever, hvis forsikringstageren ikke efterlod sig en ægtefælle. Selskabet meddelte i brevet, at forsikringstageren ansås at have accepteret ændringen, hvis han fortsatte med at betale til forsikringen. Dette fortsatte frem til forsikringstagerens død i 2016.

Der opstod herefter uenighed om, hvorvidt det var forsikringstagerens barn eller samlever, som var berettiget til udbetaling af midlerne.

Højesteret fandt i sin dom fra september 2020, at en ændring af, hvem der skal anses som en forsikringstagers nærmeste pårørende, forudsætter en aktiv tilkendegivelse og derfor ikke kan ske ved passiv accept. Da forsikringstageren ikke selv havde tilkendegivet, at han ønskede ændringen, var den ændring, som forsikringsselskabet havde foretaget, derfor ikke gyldig. Forsikringssummen skulle således udbetales til afdødes barn i stedet for samleveren.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på begunstigelsesreglerne og om dine ønsker til arvens fordeling også er overensstemmende for så vidt angår dine pensionsordninger og livsforsikringer.

Hvordan indsætter jeg en navngiven begunstiget i min pensionsordning?

For at indsætte en begunstiget i dine pensions- og livsforsikringsordninger skal du kontakte de forskellige selskaber, hvori dine ordninger er. Typisk fremsender selskaberne en begunstigelseserklæring, som du skal udfylde og sende retur til selskabet.

Du kan sagtens selv ændre begunstigelsen i dine pensionsordninger, men vi anbefaler dog, at du søger juridisk rådgivning inden da for at sikre, at begunstigelsen sker i overensstemmelse med dine ønsker.

Vil du vide mere om emnet, kontakt mig.

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

    Ring 8.00 - 16.00
    +45 72 30 12 05
    Eller skriv til os 24/7
    mail@stormadvokatfirma.dk
    cross