mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Skilsmisse og børn > Forældremyndighed

Står du ved en skillevej?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


STORM > Skilsmisse og børn > Forældremyndighed

Forældremyndighed

Går I fra hinanden er udgangspunktet, at man bevarer den fælles forældremyndighed over børnene.

Ønsker parterne ikke at bevare den fælles forældremyndighed over børnene, kan man lave aftaler herom og anmelde det til Familieretshuset. Du bør altid benytte dig af en advokat, der kan hjælpe dig i denne type sager.

Ønsker den ene af parterne at få ophævet den fælles forældremyndighed, kan man ansøge Familieretshuset om ophævelse. Parterne bliver efterfølgende indkaldt til møde i Familieretshuset, hvorefter Familieretshuset afslutter sagen og indbringer sagen for domstolene, hvis det ikke lykkes parterne under mødet at opnå enighed om spørgsmålet om forældremyndighed.

Ender en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed ved domstolene, vil man typisk lade sig repræsentere af en advokat, og advokaten vil sørge for, at der søges fri proces til sagen, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Advokaten vil i øvrigt bistå i forbindelse med den skriftlige udveksling af bilag og bemærkninger til sagen, ligesom advokaten vil deltage i selve hovedforhandlingen. Mange forældremyndighedssager bliver ligeledes løst ved retsmægling, som tilbydes af domstolene inden en eventuel hovedforhandling. Det er også muligt at være repræsenteret af en advokat i forbindelse med retsmæglingen, ligesom advokaten vil rådgive herom. Vi har stor ekspertise i denne type sager.

Det er kun i helt særlige tilfælde at den fælles forældremyndighed ophæves, idet udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed. Hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, skal der være dokumenteret så store samarbejdsvanskeligheder, at det er til skade for børnene, at der fortsat er fælles forældremyndighed.

Forældremyndighed og bopæl

Når samlivet ophæves, skal parterne, uanset at den fælles forældremyndighed bevares, være enige om, hvor børnene skal have deres bopæl, altså hvor adressen på børnene registreres. Det skal der opnås enighed om, uanset om der aftales en deleordning vedrørende samværet. Børn kan kun have deres adresse registreret hos den ene af forældrene.

På samme måde som med forældremyndighed skal der indsendes en anmodning om bopæl til Familieretshuset, såfremt en forælder ønsker at flytte med et eller flere af børnene. Parterne bliver herefter indkaldt til møde i Familieretshuset, hvor der forsøges forligsforhandlinger. Lykkes det ikke under mødet at opnå enighed om børnenes bopæl, vil sagen blive afsluttet i Familieretshuset og indbragt for domstolene. Her er det igen relevant at tage kontakt til en advokat. Advokaten vil hjælpe med den skriftlige korrespondance med retten samt bistå parterne under eventuel retsmægling og hovedforhandling. Advokaten vil her sørge for at søge eventuel retshjælpsdækning fra parternes forsikringsselskab og fri proces til sagen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte.

Det afgørende for barnets bopæl er som udgangspunkt, hvem der under parternes samliv har været den primære omsorgsperson, og hvem Retten anser for fremover bedst kan sørge for at opretholde samarbejdet omkring samværet m.v. med den anden forælder.

Samvær

Når forældre er gået fra hinanden og har opnået enighed om forældremyndighed og bopæl, skal der til sidst aftales, hvordan samværet skal være med den af forældrene, hvor børnene ikke har bopælen registreret. Denne forælder betegnes samværsforælderen. Samværet kan maksimalt være 7 dage ud af en periode på 14 dage hos samværsforælderen, også kaldet en deleordning. Derudover er der ikke nogen begrænsninger for, hvor meget samvær der kan fastsættes, blot så længe, at børnene er mindst halvdelen af tiden hos bopælsforælderen.

I nogen tilfælde kan det være relevant at fastsætte vilkår for samværet og er parterne ikke enige herom, kan der anmodes Familieretshuset om at fastsætte en samværsordning. Familieretshusets sagsbehandling i samværssager foregår således, at parterne indkaldes til et møde, hvorefter Familieretshuset indhenter diverse udtalelser, ligesom børn fra ca. 7 års alderen vil blive indkaldt til en børnesamtale for at belyse deres perspektiv i sagen omkring samvær.

Familieretshuset har mulighed for at fastsætte vilkår om f.eks. overvåget samvær, støttet samvær eller lignende for at beskytte børnene. Et overvåget samvær eller et støttet samvær kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor der er gået en længere periode, hvor børnene ikke har haft samvær med den ene forælder og således starte samværet op så blidt som muligt.

Under Familieretshusets behandling af sagen er der også tilfælde, hvor Familieretshuset udarbejder en børnesagkyndig undersøgelse for at belyse såvel børnenes perspektiv som forældrenes kompetencer i forbindelse med samværet.

Kontakt os

Står du ved en skillevej?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.