Andelsbolig advokat

Advokat til andelsboligkøb

Står du overfor at skulle købe andelsbolig, skal du være opmærksom på, at det er anderledes fra at købe eksempelvis et hus. Reglerne omkring køb af andelsboliger er komplicerede, hvorfor du med fordel kan bruge en advokat til andelsboligkøb.

Når du køber en andelsbolig, bliver du igennem dit indskud medlem af andelsboligforeningen, der ejer ejendommen. Som medlem får du brugsret over en konkret del af ejendommen, som så er din andelsbolig.

Kend de økonomiske forhold

Da du bliver medlem af en forening, er det vigtigt at kende andelsboligforeningens økonomiske forhold. Du bør derfor gennemgå andelsboligforeningens seneste årsregnskaber og budgetter grundigt, således du sikrer dig et overblik over andelsboligforeningens økonomiske forhold, da du ved dit køb erhverver en andel af foreningen, og dermed også bliver forpligtet økonomisk over for andelsboligforeningens økonomiske forhold.

Hvis andelsboligforeningen har optaget lån i ejendommen, bør du ligeledes gennemgå disse grundigt, særligt med henblik på at du bliver bekendt med vilkårene for de enkelte lån, så du er bekendt med om der eksempelvis er afdragsfrihed, som udløber i nærmeste fremtid, hvilket vil betyde at andelsboligforeningen, og dermed dig som andelshaver, skal begynde at afdrage på lånene.

Du bør derudover have fokus på lånenes løbetid, og om der snart skal ske låneomlægning.

Vedtægter

Det er vigtigt at gennemgå andelsboligforeningens vedtægter, da vedtægterne er andelsboligforeningens regelsæt. Vedtægterne indeholder sædvanligvis bestemmelser om eksempelvis vedligeholdelsespligt – både indvendigt og udvendigt, oplysninger om hvordan andelshaverne hæfter for foreningens gæld samt processen i forbindelse med køb og salg af andele i foreningen.

Øvrige forhold

Du skal også have overblik over ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand og din konkrete andelsboligs indretning. Der bliver ved køb og salg af en andelsbolig sædvanligvis ikke udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapport, hvorfor du som køber bør gennemgå andelsboligens stand grundigt, så du bliver bekendt med eventuelle fejl og mangler.

Det er derudover vigtigt at være opmærksom på selve ejendommens stand, herunder eksempelvis om taget står for snarlig udskiftning. Større vedligeholdelse- og renoveringsprojekter på andelsboligforeningens ejendom, kan medføre større økonomiske udgifter, hvilke du som andelshaver indirekte skal være med til at afholde.

Hvis der ikke fremlægges en vedligeholdelsesplan eller lignende fra sælger i forbindelse med din indgåelse af aftalen, kan du med fordel spørge nærmere ind til dette, ligesom vi anbefaler at du gennemgår referaterne fra de seneste års generalforsamlinger, så du bliver opmærksom på om der har været drøftet eller er vedtaget større vedligeholdelsesprojekter.

Advokat til andelsboligsalg

Når du skal sælge en andelsbolig, er der ligeledes en række forhold du bør iagttage. Du kan med fordel benytte en advokat til andelsboligsalg i den forbindelse.

Først og fremmest skal du sikre, at du får oplyst køber om alle forhold af betydning ved andelsboligen, da du som sælger har en loyal oplysningsforpligtelse. Du er derfor forpligtet til at oplyse det til køber, hvis du er bekendt med eventuelle fejl og mangler, ulovlige installationer eller lignende forhold.

Du bør derudover sikre dig, at du overholder alle formalia i forbindelse med salget og aftaleindgåelsen. Mange andelsboligforeninger stiller krav om, at overdragelsesaftaler sker på en særlig blanket, ligesom der er krav til hvilke oplysninger du skal fremlægge som sælger sammen med overdragelsesaftalen, eksempelvis et nøgleoplysningsskema.

Når du indgår aftale med en køber en salget af dit andelsbevis, skal du samtidig sikre dig, at prisen fastsættes i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter. I mange andelsboligforeninger er det bestemt, at prisen fastsættes som andelsbevisets værdi, tillagt eventuelle forbedringer samt fratrukket eventuelle fejl og mangler. Hvis du herudover sælger inventar eller løsøre til køber i forbindelse med handlen, skal du sikre dig at dette prissættes korrekt, og anføres i overdragelsesaftalen, efter de regler andelsboligforeningen måtte have herom.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Andreas Darwin Madsen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  cross