mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Patientskade

   I patientskadesager skal der typisk indhentes en del materiale og oplysninger til brug for sagens behandling, og det er i den forbindelse helt afgørende, at Patienterstatningen får alle de relevante svar. I praksis betyder det, at du skal udfylde en række spørgeskemaer og indsende både lægelige, økonomiske og sociale akter. Alt sammen noget der for de fleste giver behov for professionel bistand. 

   Det samme gælder, når du på et tidspunkt modtager din afgørelse i sagen. Afgørelsen vil altid være baseret på både en juridisk og en lægelig vurdering af sagen, og uden en erstatningsadvokat kan det være svært at gennemskue, om afgørelsen og en eventuel tilkendt erstatning er optimal.

   Erstatning

   Patientskadesager omfatter skader, som du påføres i forbindelse med en undersøgelse eller behandling. Du kan være berettiget til erstatning i de tilfælde, hvor:

   1. En erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden dermed ville være undgået (specialistreglen).
   2. Der er tale om komplikationer, der ganske vist ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad du som patient med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
   3. Skaden er opstået som følge af svigt i medicinsk udstyr.
   4. Man ved valg af en anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

   Det er Patienterstatningen der afgør, hvorvidt en skade er omfattet af loven eller ej. En afgørelse fra Patienterstatningen kan dog påklages til Ankenævnet for Patienterstatningen.

   Anmeldelse af skaden, frist 3 år

   Jo før du tager kontakt til os - jo bedre. Vi vurderer, om din skade opfylder kravene for, at du kan få en erstatning. Gør den det, hjælper vi dig med at samle alle de nødvendige oplysninger og anmelde skaden til Patienterstatningen.

   Bemærk, at anmeldelsen skal ske senest 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik eller burde have fået kendskab til, at der er sket en skade.

   Typer af erstatning

   Der findes forskellige typer erstatning, hvis du er blevet ramt af en patientskade:

   Helbredelsesudgifter og andet tab

   I denne kategori kan du fx få dækket udgifter til nødvendig behandling i form af medicin, fysioterapi, kiropraktik og psykologsamtaler.

   Tabt arbejdsfortjeneste

   Tabte lønindtægter som følge af patientskaden erstattes, indtil du igen kan begynde at arbejde – eller det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne.

   Svie og smerte

   Forlænges din sygemeldingsperiode som følge af patientskaden, kan du få godtgjort en fast skattefri takst pr. dag – godtgørelse for svie og smerte. Det er også i nogle tilfælde muligt at få godtgørelse for svie og smerte, selvom du er begyndt at arbejde igen. Taksten reguleres en gang om året.

   Varigt mén

   Varigt mén betyder, at en skade ikke kan helbredes. I de tilfælde er du berettiget til en skattefri godtgørelse, der fastsættes på baggrund af din såkaldte ménprocent. Ménprocenten vurderes ud fra omfanget af dine gener som følge af patientskaden.

   Tab af erhvervsevne

   Har skaden medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevne. Denne erstatning udgør som regel den største del af den samlede erstatningssum.

   Forsørgertabserstatning og overgangsbeløb

   Er du i den ulykkelige situation, at du har mistet en ægtefælle eller samlever som følge af en patientskade, har du som efterladt krav på erstatning for tab af forsøger. Samtidig kan du få et overgangsbeløb til dækning af begravelsesudgifter. Retten til erstatning gælder også eventuelle børn under 18 år.

   Klage over en afgørelse

   Du kan altid klage over Patienterstatningens afgørelser, hvis du enten ikke har fået tilkendt erstatning, eller hvis du mener, at en tilkendt erstatning er for lille.

   I begge tilfælde hjælper STORM Advokatfirma dig med at vurdere afgørelsen og indklage den til Ankenævnet for patienterstatningen. Giver denne klage ikke det ønskede resultat, har vi mulighed for at indbringe sagen for domstolene.

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

    Er du komme til skade?

    Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.